Bezpieczeństwo – COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Strefie Dolny Pokład. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur, które zostały wdrożone. Równocześnie informujemy, że Dolny Pokład, przewidziany do użytkowania przez grupy zorganizowane (np. imprezy firmowe, przyjęcia okolicznościowe itp.) działa w trybie, który aktualnie jest dopuszczalny w związku ze zmieniającymi się odgórnymi wytycznymi i zaleceniami lub jest w związki z nimi zamknięty.

 1. Na całym terenie Kuter Portu, w tym w Strefie Dolny Pokład, umieszone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Na Dolnym Pokładzie znajdują się one zarówno przy wejściu, jak i na terenie sali bankietowej. Opatrzono instrukcją stosowania płynu.
 2. W toaletach znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.
 3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.
 4. W kasie Łowiska (przy bramie głównej obok parkingu) możliwy jest zakup maseczki.
 5. Kontakt z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz jest ograniczony do minimum, a wszelkie sprawy, które można załatwić zdalnie, są realizowane z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji. W trakcie działań przygotowawczych do imprezy należy tak zorganizować prace, by ograniczyć kontakty między osobami, w czasie prac zachowywać dystans społeczny.
 6. Szczególną uwagę podczas imprez odbywających się na Dolnym Pokładzie zwracamy na:
  • dostosowanie liczby zaproszonych gości do aktualnych wytycznych związanych z dopuszczalną liczbą osób w danej strefie w trakcie imprezy;
  • poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego;
  • poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy;
  • dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • zapewnienie, aby (w miarę możliwości) przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy każdorazowym wejściu na teren lokalu;
  • przebywanie w toalecie w liczbie osób nie większej niż taka, która pozwala na zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami;
  • stałe wietrzenie pomieszczeń (w miarę możliwości i zależnie od pogody);
  • gruntowne sprzątanie i dezynfekcję lokalu po zakończeniu każdej imprezy.
 7. Pracownicy Dolnego Pokładu zostali wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz mają stały dostęp do środków dezynfekcyjnych.
 8. Wszyscy pracownicy restrykcyjne przestrzegają zasad higieny, szczególnie poprzez częste mycie i dezynfekcję rąk oraz noszenie rękawiczek jednorazowych. W trakcie obsługi klienta mają zasłonięte maseczkami usta i nos.
 9. W trakcie rozmowy pracownicy obsługi zachowują min. 1,5 m odległość od rozmówcy.
 10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) osoba nie zostanie wpuszczona na teren lokalu. Zostanie natomiast poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 11. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na wejściu na teren Restauracji osoby wykazującej ww. objawy, obsługa zobligowana jest do ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W takim przypadku konieczne jest również (o ile to możliwe) ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w częściach lokalu, w których przebywała ta osoba, i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 13. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka,
  • tel.: 12 288 01 38, 12 288 01 39, e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402, 32-420,
  • tel.: 12 25 14 488, e-mail: nzozptak@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ