POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuter Port Boguta sp.j., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223, e-mail: marketing@kuterport.pl, tel.: +48 12 385 85 55.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem (konsumentem), kontrahentami, osobami współpracującymi a także dla celów handlowych i reklamowych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych.
 4. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych: biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty świadczące obsługę prawną. Dane udostępniane będą w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją uprawnień wynikających z czynności prawnej, w tym także realizacją obowiązków podatkowych i księgowych, jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. Dane zbędne będą systematycznie usuwane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Informuję Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich.
  Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.