Poznaj zasady

REGULAMIN KĄPIELISKA

 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez: Stanisław Boguta, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów
 2. Kąpielisko jest otwarte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych codziennie w godz.: wiosna, jesień (01.05-31.05 oraz 13.09-31.10) – 10:00-19:00; lato (01.06-12.09) – 10:00-20:00 (dyżur ratowników do godz. 19:00).
 3. Pracownikom kąpieliska przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników kąpieliska.
 4. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • zapoznania się z regulaminem korzystania z kąpieliska i jego przestrzegania;
  • stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na kąpielisku;
  • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników wodnych i pracowników kąpieliska, a także komunikatów podawanych przez głośniki;
  • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych;
  • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników kąpieliska o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 6. Zabrania się pozostawiania na terenie kąpieliska bez ustawicznego nadzoru dzieci nieumiejących pływać.
 7. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do managera obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu.
 8. Na terenie kąpieliska obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego wyjścia z wody przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników wodnych;
  • długi sygnał dźwiękowy – natychmiastowe wyjście z wody;
  • krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika wodnego.
 9. Ratownicy dozorują wyłącznie obszar przeznaczony do kąpieli ograniczony bojami i linami z pływakami. Kąpiel poza tym obszarem jest zabroniona.
 10. Na kąpielisku wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  • strefa brodzika dla dzieci – o głębokości do 0,4 m, oznaczona bojami w kolorze białym;
  • strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m, oznaczona bojami w kolorze czerwonym;
  • strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m, oznaczona bojami w kolorze żółtym.
 11. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na bojach.
 12. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.
 13. Z brodzika mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 10 tylko pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich.
 14. Kąpiel dozwolona jest w czasie, gdy na stanowisku ratowniczym wywieszona jest biała flaga. Flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli i sygnał do natychmiastowego wyjścia z wody.
 15. Brak flagi na maszcie oznacza, że kąpielisko jest nieczynne.
 16. Wstęp na teren kąpieliska odbywa się na podstawie jednorazowego dziennego biletu wstępu lub karnetu, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na kąpielisku cennikiem usług.
 17. Odebranie biletu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 18. Bilet i karnet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników kąpieliska.
 19. Bilet traci ważność w momencie opuszczenia terenu kąpieliska.
 20. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na kąpielisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 21. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie, kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Ratownikami wodnymi są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem ratownik wodny.
 23. Na terenie plaży i kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz grillowania i rozpalania ognisk.
 24. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  • wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych;
  • łowić ryb;
  • wjeżdżać jakimikolwiek pojazdami na teren kąpieliska;
  • przebywać w stanie intoksykacji;
  • wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
  • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
  • wchodzić do wody w strefie akwenu dla umiejących pływać (strefa wyznaczona żółtymi bojami), jeżeli nie umieją pływać;
  • przekraczać strefy wyznaczonej bojami;
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej, w czasie, gdy wywieszona jest czerwona flaga oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zakłócać wypoczynku innych osób, krzyczeć, słuchać głośnej muzyki, popychać i wrzucać do wody;
  • zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników kąpieliska;
  • wszczynać fałszywych alarmów;
  • wchodzić na wieże i łodzie ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi;
  • korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli;
  • korzystać ze sprzętu do nurkowania w strefie wyznaczonej do kąpieli;
  • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska, używać mydła i środków chemicznych na terenie kąpieliska;
  • niszczyć urządzeń i wyposażenia kąpieliska;
  • załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC;
  • palić tytoniu.
 25. Leżakowanie dozwolone jest na określonym terenie kąpieliska.
 26. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 27. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 28. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać ratownikowi. Obsługa kąpieliska wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 29. Wszelka działalność zarobkowa na terenie kąpieliska, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą Kierownictwa kąpieliska.
 30. Kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 31. Goście korzystający ze Strefy nie są uprawnieni do zamawiania na teren Strefy posiłków z dostawą z innych podmiotów niż znajdujące się na terenie obiektu Kuter Port. Nie jest również dopuszczalne zamawianie przez gości posiłków z dostawą z innych podmiotów niż znajdujące się na terenie obiektu Kuter Port poza obszar Strefy i wnoszenie ich na teren Strefy lub wnoszenie na teren Strefy posiłków zakupionych uprzednio przez gości w innych podmiotach gastronomicznych, nieznajdujących się na terenie obiektu Kuter Port. Zakaz ten nie dotyczy produktów spożywczych kupowanych w sklepach. Goście uprawnieni są do wnoszenia na teren Strefy wyłącznie własnego prowiantu.
 32. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.
 33. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania kąpieliska należy zgłaszać do biura zarządzającego.
 34. Telefony alarmowe:
  • –  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 lub 112
  • –  STRAŻ POŻARNA – 998 lub 112
  • –  POLICJA – 997 lub 112

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ