Poznaj zasady

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW KUTER PORT

 1. Wypożyczalnia rowerów Kuter Port znajduje się na terenie Strefy Rekreacja Kuter Port. Wynajmującym sprzęt jest Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223.
 2. W wypożyczalni znajdują się rowery górskie i trekkingowe marki Kross wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym. Pełna lista wyposażenia wypożyczalni znajduje się na właściwej podstronie na kuterport.pl oraz u obsługi wypożyczalni.
 3. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w budynku Kortów/Lodowiska, a obsługiwana w recepcji Strefy Kemping (przy bramie wjazdowej do Strefy Rekreacja).
 4. Wypożyczalnia jest czynna codziennie w godz. 08:00-20:00, przy czym ostatni zwrot w danym dniu jest możliwy do godz. 19:30.
 5. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni wraz z akcesoriami dodatkowymi.
 6. Rower oraz akcesoria dodatkowe można wypożyczyć na 1 godz., na 4 godz. lub na dobę.
 7. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Przekroczenie czasu wynajmu wiąże się z dopłatą za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze 25,00 zł za rower oraz ceny za dodatkowe pożyczone elementy zgodnie z cennikiem.
 8. Możliwe jest przedłużenie okresu wynajmu, jednak wyłącznie wówczas, kiedy pracownik obsługi wypożyczalni, dostępny pod nr tel. +48 12 385 85 55 w. 4, potwierdzi taką możliwość. Wtedy gościa będzie obowiązywać dopłata za każdy pożyczony element zgodnie z cennikiem za każdą rozpoczętą godzinę.
 9. Jeżeli po 24 godz. od deklarowanego terminu zwrotu wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
 10. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja roweru. W przypadku rezygnacji z chęci pożyczenia roweru i nieodwołania rezerwacji na 3 godz. przed rozpoczęciem wynajmu, gość ponosi koszt jak za 1 godz. za każdy zarezerwowany rower oraz asortyment dodatkowy, zgodnie z cennikiem.
 11. Asortyment wypożyczalni udostępniany jest na podstawie umowy wypożyczenia bez pobierania kaucji, jednakże w razie stwierdzenia przez obsługę wypożyczalni w szczególności zniszczeń, uszkodzeń i innych szkód wypożyczającemu zostanie przedstawiony kosztorys dot. zniszczeń i szkód wypożyczonego asortymentu, a ten będzie zobowiązany uiścić opłatę zgodnie z kosztorysem i terminem przedstawionym przez wypożyczalnię.
 12. W celu pożyczenia roweru konieczne jest zaakceptowanie zasad i regulaminu wypożyczalni, udostępnienie danych do wypełnienia umowy wypożyczenia, wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem, podpisanie wypełnionej umowy.
 13. Rower może pożyczyć wyłącznie osoba, która jest pełnoletnia i trzeźwa. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia nietrzeźwości u osoby chcącej wypożyczyć rower obsługa ma prawo do odmowy świadczenia usługi. Równocześnie, jeśli pracownik wypożyczalni uzna gościa za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 14. Jedna osoba może pożyczyć maksymalnie cztery rowery.
 15. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 16. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru i akcesoriów dodatkowych do czasu ich zwrotu. W przypadku wad i uszkodzeń sprzętu powstałych z winy wypożyczającego, ten jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia oraz akcesoriów zgodnie z kalkulacją szkód przedstawioną przez wypożyczalnię. Równocześnie wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu. W kalkulacji pod uwagę będzie brany identyczny sprzęt, jeśli będzie dostępny. W innym przypadku kalkulowany będzie sprzęt najbardziej zbliżony jakościowo.
 17. W przypadku wypożyczania rowerów dla osób trzecich, w tym małoletnich, osoba wypożyczająca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i ewentualne szkody wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia, zgubienia i innych przypadków, które w konsekwencji wiążą się ze stratą wypożyczalni. W takiej sytuacji pokrycie wszelkich szkód materialnych leży po stronie wypożyczającego, na którego wypisana została umowa wypożyczenia.
 18. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru i/lub jego wyposażenia. W kalkulacji pod uwagę będzie brany identyczny sprzęt, jeśli będzie dostępny. W innym przypadku kalkulowany będzie sprzęt najbardziej zbliżony jakościowo do sprzętu utraconego.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy wypożyczającego.
 20. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niezmienionym, dotyczy to również czystości. W przypadku znaczącego zabrudzenia roweru, np. intensywnego zabłocenia, konieczne jest jego umycie/wyczyszczenie przed oddaniem. W przeciwnym razie pobrana zostanie opłata serwisowa w wysokości 25,00 zł.
 21. Wypożyczający, jako uczestnik ruchu drogowego, jest zobowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach, czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pokrycie wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru przez wypożyczającego, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu ruchu drogowego, jest wyłącznie po stronie wypożyczającego.
 22. Wypożyczający zobowiązuje się do: korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem; przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim (z wyłączeniem tych, dla których pożyczył sprzęt na własną odpowiedzialność, co zadeklarował w umowie wypożyczenia); niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni problemów z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki.
 23. Wypożyczający nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji czy wymiany części w pożyczonym sprzęcie.
 24. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczalnię wyłącznie w celu wypożyczenia rowerów, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Wypożyczalnia rowerów Kuter Port jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2023 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ