POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kuterport.pl (zwanego dalej „Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z użytkownikiem są Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna z siedzibą w Nieznanowicach, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000353001, e-mail: biuro@instbud.eu, tel. +48 12 385 85 50 oraz Kuter Port Boguta sp.j., adres: Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223 (dalej: Administrator, łącznie Administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w oparciu o zasady przewidziane w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), jak również w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781), aktach wykonawczych do ww. ustawy.
 3. Spółka Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna z siedzibą w Nieznanowicach, jak i Kuter Port Boguta sp.j. pełnią wspólnie rolę Administratorów danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kuterport.pl
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a zbieranych w trakcie korzystania z Serwisu, jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. wyraźna zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu korzystania z Serwisu, a także podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy i konieczność realizacji umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Polityki Prywatności.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celów rachunkowo-księgowych.
 4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu będą przechowywane co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń dla poszczególnych stosunków prawnych, określonych przepisami prawa.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Cel oraz zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora wynika z charakteru dokonywanej przez Użytkownika czynności.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatnie, stosownie do celu oraz w sposób ograniczony oraz uzależniony celem przetwarzania;
  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Użytkownik podaje następujące dane w ramach korzystania z usług określonych w Serwisie:
  • imię i nazwisko;
  • adres – gdy jest to niezbędne;
  • dane do wystawienia faktury;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników niebędących konsumentami;
  • numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników niebędących konsumentami.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika.
 5. Podanie danych określonych w pkt. 3 jest dobrowolne, jednakże ich nieudzielenie może skutkować niemożnością wykonania umowy lub kontynuowania współpracy.
 6. Przykładowe cele zbierania danych osobowych Użytkownika przez Administratora:
  • zawarcie i realizacja umowy,
  • rozliczenia ewentualnych reklamacji i archiwizacja,
  • bieżący kontakt związany z zawartymi umowami.
 7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom i osobom do tego upoważnionym, gwarantującym zachowanie bezpieczeństwa otrzymanych danych, a także innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy.
 8. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego wniosek szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez niego środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Odwołanie zgody lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@kuterport.pl, wiadomości listem poleconym na adres Administratora lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 12 385 85 55.
 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres marketing@kuterport.pl.
 4. Użytkownik ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.