Sprzedaż biletów online

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W STREFIE PLAŻA

Niniejszy Regulamin Zakupu Biletów ONLINE Plaża Kuter Port w Nieznanowicach (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

I. Ogólne warunki zakupu biletów wstępu na teren Plaży Kuter Port w Nieznanowicach

 1. Na potrzeby obowiązywania niniejszego Regulaminu, określa się następujące pojęcia:
  a. Plaża Kuter Port lub Plaża – kąpielisko oraz strefa rekreacyjna przylegająca do kąpieliska, należącego do Kuter Port w Nieznanowicach;
  b. Użytkownik – osoba zainteresowana kupnem biletu wstępu na teren Plaży za pośrednictwem elektronicznego Systemu zakupu biletów wstępu;
  c. System – elektroniczny system zakupu biletów wstępu;
  d. Platforma – usługa umożliwiająca funkcjonowanie Systemu oraz innych usług online wykorzystywanych na potrzeby sprzedaży biletów wstępu za pośrednictwem sieci Internet;
  e. Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż biletów wstępu na Plażę Kuter Port;
  f. Regulamin – Regulamin Zakupu Biletów online Plaża Kuter Port w Nieznanowicach;
  g. Kasa – punkt sprzedaży biletów wstępu położony przy wejściu na Plażę Kuter Port;
  h. Bilet wstępu – bilet wstępu na Plażę Kuter Port całodzienny lub popołudniowy, możliwy do zakupu za pośrednictwem Systemu; na bilecie wstępu znajduje się kod kreskowy.
 2. Regulamin ma zastosowanie do zakupu biletów wstępu na teren Plaży Kuter Port w Nieznanowicach. Skierowany jest do wszystkich osób zamierzających dokonać zakupu biletów wstępu na teren Plaży Kuter Port w Nieznanowicach za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sprzedawcą biletów wstępu na teren Plaży jest Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna z siedzibą w Nieznanowicach, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353001, NIP: 6832050129, REGON: 121192655 (dalej: Sprzedawca).
 4. Przed zawarciem umowy kupna biletu wstępu na teren Plaży, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Niezaakceptowanie Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy kupna biletów. Zakup biletów za pośrednictwem Systemu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Zakup biletów wstępu za pośrednictwem Systemu oznacza również akceptację Regulaminu obiektu dostępnego pod adresem: https://kuterport.pl/regulaminy/plaza-regulamin/
 5. Ceny biletów wstępu na teren Plaży zostały określone w Cenniku opublikowanym na stronie internetowej Plaży Kuter Port w Nieznanowicach pod adresem: https://kuterport.pl/plaza/cennik/. Ceny podane w Cenniku zawierają podatek VAT w stawce określonej przepisami prawa. Za pośrednictwem Systemu możliwe jest dokonanie zakupu biletów całodziennych i popołudniowych. Nie jest możliwe dokonanie za pośrednictwem Systemu zakupu biletów spacerowych, które są możliwe do nabycia jedynie w Kasie Plaży.
 6. System obsługiwany jest przez Blue Media A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP 585-13-51-185.
 7. Platforma obsługiwana jest przez Base System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Filipowskiej, ul. Chrzanowska 75, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398116, NIP: 513-02-31-143.
 8. Płatność za bilety wstępu na teren Plaży możliwa jest za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, MasterCard, przelewów online, pay by link, Apple Pay, Google Pay, szybkich przelewów oraz za pośrednictwem BLIK. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem powyższych sposobów płatności.
 9. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu obsługiwanego przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie lub Platformy obsługiwanej przez Base System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Filipowskiej.
 11. Aby zakupić bilety wstępu na teren Plaży za pośrednictwem Systemu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • – dostęp do Internetu,
  • – korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej,
  • – korzystanie z urządzenia umożliwiającego dokonanie wydruku.

II. Postanowienia szczegółowe dot. zakupu biletów wstępu na teren Plaży Kuter Port w Nieznanowicach

 1. Aby dokonać zakupu biletów wstępu na teren Plaży konieczne jest dokonanie następujących czynności:
  a. wybór rodzaju biletów wstępu, które zamierza kupić Użytkownik oraz ich ilości poprzez wciśnięcie przy wybranym wariancie przycisku „+”. Ilość wybranych biletów można korygować poprzez wciśnięcie przycisku „-„ przy wybranym wariancie;
  b. dokonując wyboru biletu wstępu należy zaznaczyć datę jego realizacji; można tego dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniej daty w kalendarzu, który wyświetli się po wybraniu rodzaju biletów wstępu; jeżeli w sprzedaży znajdować się będą bilety niewymagające wyboru daty ich realizacji, kalendarz nie zostanie wyświetlony;
  c. po zatwierdzeniu rodzaju i ilości wybranych biletów wstępu zostaną one dodane do Koszyka, umożliwiając przystąpienie do płatności;
  d. przystąpienie do płatności następuje po wciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”;
  e. w celu zrealizowania zamówienia Użytkownik zobowiązany będzie do podania adresu e- mail, imienia i nazwiska, potwierdzić akceptację Regulaminu oraz wybrać opcję „Przejdź do płatności”; wykonanie tego kroku wiąże się z powstaniem obowiązku płatności za wybrane bilety;
  f. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu, Użytkownik otrzyma zakupiony bilet w wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail; bilet wstępu przesłany zostanie w formie elektronicznej, w pliku PDF; bilet należy wydrukować.
 2. Dokonanie czynności określonych w punkcie 1 powyżej (z wyjątkiem wydruku biletu) powinno zostać dokonane w czasie 15 minut. Jeżeli Użytkownik nie przystąpi do płatności w czasie 15 minut od rozpoczęcia procedury zakupu biletów wstępu za pośrednictwem Systemu, wybrane bilety zostaną automatycznie usunięte z Koszyka. W przypadku przerwania przez Użytkownika procesu zakupu biletów za pośrednictwem Systemu lub w razie odmowy przyjęcia płatności przez System, transakcja zostanie przerwana i anulowana.
 3. W celu zakupu biletów dla grup zorganizowanych niezbędny będzie kontakt bezpośrednio ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: plaza@kuterport.pl. Zakupione bilety zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika lub też będzie możliwe dokonanie ich odbioru osobistego w kasie Plaży, w podanym terminie, na podstawie dowodu zakupu. Zakupiony bilet stanowi dowód zakupu. Dodatkowych informacji dotyczących zakupu biletów wstępu dla grup zorganizowanych udzieli bezpośrednio Sprzedawca.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości działania Systemu lub Platformy w razie podania przez Użytkownika błędnych lub niepełnych danych. Podanie nieprawidłowych danych uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie transakcji zakupu biletów wstępu. W razie podania przez Użytkownika błędnego adresu e-mail w czasie procedury zakupu biletów wstępu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: plaza@kuterport.pl, podając swoje dane oraz dowód zakupu biletów (potwierdzenie płatności), a także prawidłowy adres e-mail w celu przesłania kupionych biletów wstępu.
 5. Użytkownicy, którzy dokonali zakupu ulgowych biletów wstępu na teren Plaży, zobligowane będą przed wejściem na teren Plaży okazać dokument poświadczający prawo do skorzystania z biletu ulgowego.
 6. Wejście na teren Plaży możliwe będzie wyłącznie po okazaniu wydruku biletu wstępu, na którym znajduje się kod kreskowy, w terminie określonym na bilecie wstępu. Po upływie terminu wstępu na teren Plaży, bilet traci ważność. Potwierdzenia systemu płatności otrzymywane automatycznie przez Użytkownika w czasie procedury zakupu biletu nie stanowią biletu wstępu.
 7. Ze względu na obowiązuje obostrzenia związane ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia sprzedaży biletów wstępu na teren Plaży. W razie skorzystania z tego uprawnienia, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://kuterport.pl/plaza/. Stosowane zabezpieczenia oraz zalecenia dot. profilaktyki zarażenia zostały zamieszczone na stronie internetowej https://kuterport.pl/regulaminy/plaza-covid-19/.
 8. W razie zakupienia przez Użytkownika biletów lub biletu wstępu, dla których jest określony dzień świadczenia usługi (bilet wstępu zakupiony na konkretną datę) i które dotyczą umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy, zgodnie z treścią 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Jeżeli względem zakupionego przez Użytkownika biletu wstępu nie zostały spełnione przesłanki określone w punkcie 8 powyżej, a bilet wstępu nie został wykorzystany, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna biletu wstępu, bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia zakupu biletu wstępu. Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail plaza@kuterport.pl. W załączniku do wiadomości e-mail Użytkownik powinien przesłać zakupiony bilet wstępu, otrzymany na adres e-mail, a także podać swoje Imię i Nazwisko. Zwrot ceny za zakupiony bilet wstępu dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik do zakupu biletu wstępu.
 10. Regulacje określone w punkcie 8 i 9 dotyczą jedynie Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w myśl art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby sprzedawanych biletów, w szczególności ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Plaży.
 12. Bilety wstępu zakupione w Kasie Plaży Kuter Port nie podlegają zwrotowi.
 13. W razie zaprzestania świadczenia usług przez Plażę Kuter Port z przyczyn spoczywających po stronie usługodawcy, bilety zakupione przez Użytkownika, a które nie zostały zrealizowane z przyczyn spoczywających po stronie usługodawcy, będą podlegały zwrotowi w sposób i w czasie określonym przez usługodawcę podany na stronie internetowej: https://kuterport.pl/plaza/. Jeżeli po zakupie biletów wstępu okaże się, że m.in. ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z Plaży wprowadzony zostanie przez ratowników zakaz kąpieli ze względu na warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu ceny za zakupione bilety.

III. Reklamacja

 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z zakupem biletów za pośrednictwem Systemu powinny być zgłaszane Sprzedawcy na adres e-mail: plaza@kuterport.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać wskazana przyczyna. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer transakcji oraz zakupiony bilet (otrzymany na adres e-mail).
 3. Rozpoznanie reklamacji oraz terminy jej rozpoznania określają przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej, o wydaniu której Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z płatnościami elektronicznymi w Systemie obsługiwanym przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie oraz w Platformie obsługiwanej przez Base System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Filipowskiej.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna z siedzibą w Nieznanowicach, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000353001, e-mail: biuro@instbud.eu +48 12 385 85 50.
 2. W sprawach związanych z danymi Użytkownika należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem realizacji umowy.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty prowadzące systemy płatności elektronicznej, podmioty świadczące usługi na terenie Plaży, podmioty świadczące obsługę prawną, usługi Dane udostępniane będą w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją uprawnień wynikających z czynności prawnej w tym także realizacją obowiązków podatkowych i księgowych jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. Dane zbędne będą systematycznie usuwane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Użytkownika dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do Stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksem cywilnym, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje bezterminowo. O wszelkich zmianach w treści Regulaminu Sprzedawca informował będzie w sposób bieżący na stronie Internetowej https://kuterport.pl/plaza/.
 3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie zastosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo według przepisów prawa.
 4. Jeżeli jeden lub więcej zapisów niniejszego Regulaminu okaże się bezskuteczny lub nieważny, nie rzutuje to na ważność całego Regulaminu. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień. Do czasu sanowania stwierdzonych nieprawidłowości, w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ