Regulamin szafek depozytowych

REGULAMIN SZAFEK DEPOZYTOWYCH W STREFIE PLAŻA

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, określa się następujące pojęcia:

 1. Strefa Plaża – obszar obiektu Kuter Port, w skład którego wchodzi plaża wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zwane dalej: „Strefa”;
 2. Szafki depozytowe – szafki położone na terenie Strefy Plaża, przeznaczone dla osób korzystających z oferty Strefy w celu przechowania przedmiotów osobistych w czasie korzystania z oferty Strefy, dalej: szafka, szafka depozytowa;
 3. Gość, Klient – osoba korzystająca z szafek depozytowych;
 4. Obsługa, Pracownicy – osoby pracujące w Strefie lub wykonujące czynności służbowe na zlecenie Właściciela, a także wykonujące inne czynności związane z funkcjonowaniem Strefy, a także obsługujące szafki depozytowe;
 5. Ochrona – służba ochrony na terenie Strefy Plaża;
 6. Właściciel – podmiot udostępniający (wynajmujący) szafki depozytowe;
 7. Obiekt Kuter Port – obiekt położony w Nieznanowicach, składający się z Kąpieliska wraz ze strefą rekreacyjną, Strefy Plaża, Strefy Domków, Strefy Łowiska, Strefy Kemping oraz Strefy Restauracja i Strefy Dolny Pokład;
 8. Cennik – dokument określający opłaty związane z korzystaniem z Szafek depozytowych.

§ 1

 1. Korzystanie z Szafek depozytowych przez gości jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z szafek depozytowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Korzystanie z szafek depozytowych nie może pozostawać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, jak i ich przeznaczeniem.

§ 2

 1. Gościom udostępniono 69 szafek depozytowych. Szafki depozytowe mają wymiary: 40 x 40 x 49 cm
 2. Szafki depozytowe wyposażone są w elektroniczny mechanizm zamka umożliwiający otwarcie szafki depozytowej przy użyciu kodu kreskowego, a także jej zamykanie.
 3. Szafki nie posiadają certyfikowanych zabezpieczeń chroniących przed kradzieżą.
 4. Liczba szafek jest ograniczona. Właściciel nie gwarantuje dostępu do szafek równocześnie wszystkim osobom korzystającym ze Strefy Plaża.
 5. Goście korzystający z oferty Strefy Plaża uprawnieni są do korzystania z szafek depozytowych w miarę ich dostępności po uprzednim wykupieniu do nich dostępu.
 6. Gość może korzystać równocześnie z wielu szafek depozytowych zgodnie z dokonanymi opłatami.

§ 3

 1. Wykupienie dostępu do szafki depozytowej możliwe jest w kasie Strefy Plaża za cenę określoną w cenniku. Cena wykupienia dostępu do szafki jest stała i nie jest uzależniona od czasu korzystania z szafki.
 2. Gość wykupujący dostęp do szafki depozytowej otrzymuje bilet z kodem kreskowym. Kod kreskowy służy do otwierania szafki.
 3. Gość posiada dostęp do szafki od chwili wykupienia do niej dostępu (rozpoczęcia najmu) do chwili zakończenia korzystania z szafki (zakończenia najmu), jednak nie dłużej niż godzina zakończenia pracy Strefy Plaża w dniu zakupu.
 4. Goście uprawnieni są do korzystania z szafek wyłącznie w godzinach otwarcia Strefy Plaża.
 5. Ta sama szafka może być wynajmowana wielokrotnie przez gości w ciągu tego samego dnia, w godzinach otwarcia Strefy Plaża, po uprzednim zakończeniu najmu przez poprzednich korzystających.
 6. W razie stwierdzenia przez gościa, że szafka, do której wykupił dostęp nie została w opróżniona przez poprzedniego korzystającego, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie obsługi. W takiej sytuacji gościowi udostępniona zostanie inna szafka, w miarę dostępności. W razie braku dostępności innej szafki gość, w razie woli dalszego korzystania z szafki, w której znajdują się przedmioty pozostawione przez poprzedniego korzystającego, uzyska do niej dostęp po jej komisyjnym opróżnieniu, w myśl postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności § 5. W razie braku woli oczekiwania przez gościa na komisyjne opróżnienie szafki na żądanie gościa zostanie mu zwrócona opłata za udostępnienie szafki.

§ 4

 1. Rozpoczęcie korzystania z szafki następuje poprzez zeskanowanie przez gościa kodu kreskowego z biletu otrzymywanego w kasie po wykupieniu dostępu do szafki przy użyciu czytnika znajdującego się na szafce.
 2. Gość w czasie korzystania z szafki uprawniony jest do otwierania i zamykania szafki dowolną liczbę razy, każdorazowo wybierając na wyświetlaczu znajdującym się na szafce opcję kontynuacji najmu. Dokonanie wyboru kontynuowania najmu szafki jest możliwe dopiero po zamknięciu jej drzwiczek.
 3. Każdorazowe otwarcie szafki w czasie korzystania z niej wymaga zeskanowania kodu kreskowego znajdującego się na bilecie otrzymanym przez gościa po wykupieniu dostępu do szafki.
 4. Zgubienie przez gościa biletu z kodem kreskowym uniemożliwi samodzielne otwarcie szafki. W takiej sytuacji otwarcie szafki możliwe będzie wyłącznie przez obsługę po zweryfikowaniu, czy osoba domagająca się otwarcia szafki rzeczywiście z niej korzysta. Procedura weryfikacji opisana jest w §5, pkt 8 niniejszego regulaminu.
 5. Zakończenie korzystania z szafki (zakończenie najmu szafki) następuje poprzez wybranie na wyświetlaczu znajdującym się na szafce opcji zakończenia najmu. Zakończenie najmu szafki jest możliwe po zamknięciu jej drzwiczek. Zakończenie korzystania z szafki powoduje, że nie będzie możliwym jej ponowne otwarcie przy wykorzystaniu kodu kreskowego. Goście kończący korzystanie z szafki zobowiązani są do jej opróżnienia ze wszystkich przedmiotów, w tym śmieci, odpadków i innych nieczystości.
 6. W sytuacji, w której gość, który zakończył najem szafki chciałby dokonać jej ponownego otwarcia (np. ze względu na pozostawienie w niej jakichkolwiek przedmiotów), winien zgłosić się do obsługi. Ponowne otwarcie szafki będzie możliwe wyłącznie, jeżeli nie została ona udostępniona innemu gościowi.

§ 5

 1. Goście opuszczający teren Strefy Plaża, którzy korzystali z szafek depozytowych, zobowiązani są do ich opróżnienia z wszystkich przechowywanych w nich rzeczy oraz do zakończenia najmu szafki. Zabronione jest pozostawianie w szafkach śmieci, odpadków i innych nieczystości.
 2. Obsługa po zamknięciu Strefy Plaża dokonuje kontroli szafek depozytowych oraz ich czyszczenia. W razie stwierdzenia, że szafka nie została opróżniona przez gościa, dokonane zostanie komisyjne otwarcie i opróżnienie szafki oraz zabezpieczenie znajdujących się w niej przedmiotów, chyba że w szafce znajdują się śmieci lub innego rodzaju odpadki. Komisyjne opróżnienie szafki następuje również w razie okoliczności określonych w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 3. Komisyjne otwarcie szafki następuje w obecności pracownika obsługi. Możliwe jest dobranie dodatkowych osób uczestniczących w czynności. Otwarcie szafki następuje przy wykorzystaniu dostępu administratora. Z czynności otwarcia szafki, w której znajdują się pozostawione przedmioty, sporządza się pisemny protokół, w którym określa się okoliczności dokonania tej czynności (data, godzina, osoby uczestniczące w czynności, oznaczenie szafki), a także zawartość szafki. Przedmioty wyjęte z szafki umieszcza się w worku, a następnie przekazuje się do pomieszczenia, w którym przechowywane są rzeczy znalezione w szafkach. Zabezpieczone przedmioty przechowywane są przez okres 14 dni, liczonych od dnia następnego po zabezpieczeniu przedmiotów znalezionych w szafce. Po upływie powyższego terminu przedmioty ulegają zniszczeniu.
 4. Zabezpieczone przedmioty z szafki zostaną wydane osobie, która pozostawiła przedmioty w szafce i zgłosi się po ich odbiór w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru ich odbioru. Warunkiem wydania przedmiotów jest prawidłowe opisanie przedmiotów pozostawionych w szafce oraz przedstawienie potwierdzenia zakupu biletów wstępu na Plażę w dniu pozostawienia przedmiotów. W przypadku przedmiotów wartościowych, osoba ubiegająca się o ich wydanie, oprócz przedstawienia ich opisu, powinna w miarę możliwości okazać dokument poświadczający prawo do ich otrzymania (np. dowód zakupu). Przedmioty zostaną wydane w stanie, w jakim zostały zabezpieczone. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zabezpieczonych przedmiotów.
 5. Z czynności wydania przedmiotów sporządzony zostanie protokół, w którym wskazane zostaną osoby dokonujące czynności, przedmioty podlegające wydaniu oraz ewentualne uwagi.
 6. W razie stwierdzenia przez obsługę, że w szafce depozytowej pozostawiono dokument tożsamości lub innego rodzaju dokument o charakterze państwowym lub innym (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna itd.), zostanie on zabezpieczony, a także niezwłoczne powiadomione zostaną odpowiednie organy o fakcie znalezienia powyższego dokumentu. Dokumenty nie podlegają zniszczeniu w myśl niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca się po przedmioty nie opisze prawidłowo przedmiotów lub będzie nalegać na ich wydanie z pominięciem procedury opisanej w regulaminie, obsługa ma prawo wezwać Policję i przekazać jej sprawę do wyjaśnienia.
 8. W przypadku, kiedy w czasie korzystania z szafek depozytowych zgłosi się osoba, która stwierdzi, iż zagubiła bilet z kodem kreskowym do wynajętej szafki, wówczas jej otwarcie i wydanie przedmiotów będzie możliwe przy zastosowaniu procedury opisanej powyżej w tym paragrafie i obejmującej następujące czynności:
  1. zgłoszenie faktu zagubienia biletu z kodem kreskowym do obsługi, a ostatecznie do managera Strefy lub managera Kuter Portu;
  2. wskazanie szafki, która została wynajęta;
  3. prawidłowe opisanie przedmiotów pozostawionych w szafce;
  4. manager zweryfikuje informacje i wyda przedmioty po prawidłowym przebiegu procesu;
  5. z całej procedury zostanie spisany protokół podpisany przez osobę wynajmującą;
  6. w przypadku wystąpienia wątpliwości lub rozbieżności w opisie pozostawionych przedmiotów manager ma prawo odmówienia ich wydania, a w szczególnych przypadkach może powiadomić o zajściu Policję.

§ 6

 1. Przedmioty większe od wymiarów szafki depozytowej nie mogą być w niej przechowywane, chyba że możliwe jest ich złożenie lub spakowanie bez równoczesnego uszkodzenia szafki.
 2. Przedmioty przechowywane w szafkach depozytowych nie mogą w żaden sposób niszczyć szafek depozytowych lub pogarszać ich stanu technicznego.
 3. W szafkach zabrania się przechowywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz innych, których posiadanie, wnoszenie lub przechowywanie na terenie Strefy Plażą jest zabronione lub sprzeczne z przepisami prawa (w szczególności: środki odurzające, broń palna, materiały łatwopalne, materiały wybuchowe itp).
 4. Gościom nie zaleca się pozostawiania w szafkach depozytowych cennych i wartościowych przedmiotów. Szafki depozytowe nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa przechowywanych w nich przedmiotów.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty umieszczone w szafkach przez gości. W razie stwierdzenia przez gościa kradzieży, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu obsłudze. Obsługa dokona zawiadomienia odpowiednich służb.
 6. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania obsłudze wszelkich nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym szafek.

§ 7

 1. Właścicielem będącym wynajmującym szafki depozytowe jest Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna z siedzibą w Nieznanowicach, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832050129, KRS: 0000353001.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy według przepisów prawa.
 3. Właściciel uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje dot. zmiany treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej www.kuterport.pl/regulaminy oraz na podstronach dedykowanych Strefie Plaża. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na ww. stronie internetowej, w miejscu łatwo dostępnym gościom, a także pozostaje do wglądu na terenie Strefy Plaża.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ