Poznaj zasady

REGULAMIN SIŁOWNI KUTER PORT

§1

Postanowienia ogólne

 1. Siłownia znajduje się na poziomie minus jeden w budynku Rekreacji na terenie Strefy Rekreacja Kuter Port, obiektu zarządzanego przez: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (zwanym dalej Zarządzającym) i wchodzącego w skład ośrodka Kuter Port Nieznanowice.
 2. Siłownię tworzą dwa odrębne pomieszczenia zorganizowane w zamkniętych pomieszczeniach – jedno z nich to siłownia właściwa, wyposażona w odpowiedni dla tego typu obiektów sprzęt i akcesoria do ćwiczeń, drugie to salka do ćwiczeń wyposażona w akcesoria do ćwiczeń (w dalszej części regulaminu stosowane będzie określenie Siłownia, obejmujące oba pomieszczenia).
 3. Na potrzeby obsługi i korzystania z Siłowni udostępniane są:
  1. recepcja;
  2. szatnia zewnętrzna (przy recepcji) na odzież wierzchnią i obuwie;
  3. szatnia wewnętrzna (damska, męska) do zmiany odzieży i przygotowania się do ćwiczeń, wyposażona w samodzielne, zamknięte szafki do przechowywania rzeczy osobistych;
  4. prysznice (damski, męski);
  5. toalety (damska, męska).
 4. Zarządzający zapewnia obsługę Siłowni, w tym dba o stan techniczny obiektu oraz urządzeń i pobiera opłatę za korzystanie z nich.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Siłowni oraz zasady postępowania w przestrzeni, na której jest zorganizowana.
 6. Warunkiem przebywania na terenie Siłowni jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad oraz respektowanie oznakowania znajdującego się na terenie obiektu.
 7. Wykupienie usługi na korzystanie z Siłowni oznacza akceptację obowiązującego regulaminu.
 8. Siłownia jest czynna od poniedziałku do niedzieli od 08:00 do 21:00. Zarządzający ma pełne prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu oraz w przypadku awarii, prac konserwacyjnych czy innych zdarzeń zewnętrznych do czasowego zamknięcia Siłowni. Niedostępność Siłowni w wyniku ww. przyczyn nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony gościa.
 9. Godzina zamknięcia Siłowni to równocześnie godzina, kiedy należy opuścić teren Budynku Rekreacji. Pozostawanie na terenie obiektu po godz. 21:00 jest nieuprawnione.
 10. W związku z lokalizacją Siłowni w Budynku Rekreacji znajdującym się na terenie zamkniętym Kuter Port, w którym znajdują się inne Strefy świadczące odrębne usługi, Zarządzający informuje, iż korzystanie z Siłowni nie uprawnia gości do korzystania z takowych, a takie zachowanie będzie skutkowało naliczeniem opłat związanych z poszczególnymi usługami.
 11. Na Siłowni akceptowane są karty Benefit Systems (w tym: Multi Sport Plus, MultiSport Student, Multisport Senior). Przy realizacji usług Benefit Systems obowiązują wspólne zasady wynikające z regulaminów Kuter Port oraz zewnętrznego dostawcy usług.

§2

Zasady korzystania z Siłowni Kuter Port

 1. Do wstępu do Siłowni uprawnione są osoby, które ukończyły 16 lat. Dzieci poniżej 16. r.ż. mają bezwzględny zakaz przebywania na terenie Siłowni. Na prośbę obsługi gość ma obowiązek okazać dokument potwierdzający wiek.
 2. Obsługa obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do Siłowni, jeśli uzna, że liczba osób w niej przebywających zagraża bezpieczeństwu gości lub wprowadza dyskomfort dla jej użytkowników.
 3. Przed wejściem do Siłowni goście zobowiązani są do pozostawienia wierzchniego ubioru oraz obuwia w szatni przy recepcji. Wejście w nich na teren szatni wewnętrznej jest niedozwolone.
 4. Znajdujące się w szatni wewnętrznej zamykane szafki służą do pozostawienia w nich rzeczy osobistych. Nie są one przeznaczone do przechowywania w nich butów, płaszczy, kurtek itp. Szafki są suche i czyste i w takim, niezmienionym stanie, należy zdać szafkę po zakończeniu korzystania z niej.
 5. Przydzielenie szafki dla danego gościa odbywa się po sczytaniu karty/transpondera na czytniku znajdującym się w szatni wewnętrznej.
 6. Gość Siłowni oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń. Wszelkie aktywności fizyczne podejmuje na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, tak samo jak samodzielnie dobiera sprzęt i akcesoria do ćwiczeń.
 7. W Siłowni mogą znajdować się wyłącznie osoby ćwiczące.
 8. Użytkownicy Siłowni zobowiązani są do:
  1. stosowania się do zaleceń i wytycznych Zarządzającego;
  2. korzystania z Siłowni wyłącznie w kompletnym stroju przeznaczonym do ćwiczeń i zmienionym obuwiu sportowym;
  3. korzystania z ręcznika;
  4. korzystania ze sprzętu, akcesoriów i dostępnego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem;
  5. uporządkowania sprzętu, akcesoriów i stanowiska niezwłocznie po zakończeniu ćwiczeń;
  6. zachowania kultury osobistej, nieużywania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe;
  7. opuszczenia Siłowni w czasie, na który został wykupiony wstęp; przedłużenie pobytu ponad wykupioną jednostkę rozliczeniową wiąże się z rozpoczęciem naliczania czasu podlegającego opłacie dodatkowej, a tym samym pobrana zostanie opłata za każde 15 min zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Gościom Siłowni zabrania się na terenie całego obiektu zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników obiektu oraz niezachowywania podstawowych zasad sanitarno-higienicznych, w szczególności:
  1. przebierania się poza szatnią;
  2. wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe;
  3. przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, narkotyków, substancji psychotropowych;
  4. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków, substancji psychotropowych;
  5. palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów i innych analogicznych urządzeń;
  6. żucia gumy i spożywania pokarmów;
  7. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów;
  8. wnoszenia przedmiotów utrudniających poruszanie się i korzystanie z infrastruktury przez innych użytkowników w tym ustawiania na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów (toreb, butelek, akcesoriów itp.);
  9. niszczenia urządzeń i wyposażenia, dokonywania jakichkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu;
  10. korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia Siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  11. hałasowania i przeszkadzania innym użytkownikom obiektu;
  12. wykonywania ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki;
  13. ćwiczenia z niezawiązanymi sznurowadłami, niespiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała;
  14. wykonywania ćwiczeń siłowych na ławce w pozycji leżącej oraz treningu z dużymi obciążeniami bez asekuracji instruktora lub osób współćwiczących;
  15. gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach;
  16. wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów;
  17. zakładania na sztangę talerzy niezabezpieczonych zaciskami lub o różnej wadze po obu końcach sztangi;
  18. ćwiczenia z luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  19. ćwiczeń przy użyciu stojaków do sztangi ustawionych na różnych wysokościach;
  20. ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych;
  21. prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody Zarządzającego;
  22. korzystania z obiektu w czasie, kiedy jest on wyłączony z użytkowania;
  23. korzystania z innych usług niż opłacone usługi Siłowni (np. gość Siłowni nie jest uprawniony do korzystania w ramach tego samego biletu z basenu, saun, groty solnej, jacuzzi i innych nieopłaconych usług).
 10. W przypadku, jeśli zachowanie danej osoby zostanie uznane za zagrażające innym użytkownikom lub niestosowne, łamiące zasady wynikające regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad, pracownik obsługi ma prawo do wyproszenia takiej osoby z obiektu, a ta musi go niezwłocznie opuścić, wcześniej regulując należność za usługi w recepcji, jeśli nie została uregulowana w pełni przed wejściem do Siłowni.

§3

Postanowienia szczegółowe dotyczące zajęć dedykowanych i zorganizowanych

 1. Na terenie Siłowni organizowane są również zajęcia dedykowane i zorganizowane, w tym m.in. fitness oraz treningi personalne, które mogą częściowo lub całkowicie ograniczyć dostęp do infrastruktury w jej obrębie. Wyłączenie z użytkowania jej części lub całości nie upoważnia gości do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Rodzaj, forma i czas organizowanych aktualnie zajęć może się zmieniać i wynika z bieżącej oferty Siłowni, dostępnej na stronie internetowej http://www.kuterport.pl/, określonej przez Zarządzającego w oparciu o odrębne wytyczne dla nich właściwe.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach czynią to na własną odpowiedzialność, tym samym oświadczając, że nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń, których się podejmują oraz zajęć, w których uczestniczą.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć: osoby pełnoletnie; osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 r.ż. wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 4. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, urazów, kontuzji uczestnik zajęć powinien poinformować o tym instruktora/trenera, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 5. Zajęcia nie są polecane kobietom w ciąży.
 6. Opłata za udział w zajęciach jest określana i pobierana jest z góry, zgodnie z aktualną ofertą. Opłaty można dokonać w recepcji Strefy Rekreacja (gotówką lub kartą) lub przelewem na wskazany przez obsługę nr konta.
 7. Cena za poszczególne zajęcia składa się z kosztu samych zajęć oraz kosztu użytkowania Siłowni (karnet).
 8. Zajęcia grupowe odbywają się po zebraniu min. 8-osobowej grupy.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie (zajęcia nie będą przedłużane ze względu na spóźnienia uczestników).
 10. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy są zobowiązani do przebrania się w strój sportowy, zmiany obuwia i pozostawienia swoich rzeczy w szafkach w szatni; brak odpowiedniego stroju i obuwia uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
 11. Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów foto i wideo oraz innych elektronicznych urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.
 12. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć, jeśli swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub przeszkadza innym bądź nie stosuje się do poleceń instruktora.
 14. Terminy realizacji zajęć mogą się przesunąć w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, na które organizator nie ma wpływu; w przypadku odwołania zajęć, uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia porządku oraz odłożenia sprzętu sportowego na swoje miejsce po zakończonych zajęciach.
 16. Warunkiem przebywania w Siłowni oraz sali do ćwiczeń jest zapoznanie się z obowiązującymi zasadami; wykupienie usługi oznacza akceptację obowiązującego regulaminu Siłowni.

§4

Wjazd na teren Kuter Portu i wyjazd

 1. Wjazd samochodem na teren Kuter Portu w celu korzystania z Siłowni  odbywa się przez bramę wjazdową do strefy Rekreacja, przy której znajduje się parking. Po wjeździe należy zająć wolne miejsce parkingowe wyłącznie na czas pobytu na Siłowni. Organizacja wjazdu i wyjazdu jest zależna od pory roku i zasad obowiązujących na terenie ośrodka w okresie letnim i zimowym. Odpowiednie zmiany będą publikowane na stronie www.kuterport.pl oraz w mediach społecznościowych.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym należy stosować się do wskazań obsługi i zająć miejsce na innych wskazanych parkingach.
 3. Po skorzystaniu z opłaconych usług należy opuścić parking i teren wewnętrzny Kuter Portu.
 4. Przebywanie na terenie wewnętrznym obiektu w celu innym niż korzystanie z wykupionych usług nie jest możliwe. Wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie usługi w innej Strefie Kuter Portu, znajdującej się na terenie wewnętrznym. Wówczas gościa dotyczą zasady obowiązujące w Strefie, w której wykupił usługi uprawniające go do przebywania na terenie wewnętrznym.
 5. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne, natomiast pozostawienie na parkingu pojazdu na czas dłuższy niż czas pobytu zgodnie z wykupioną usługą wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł.
 6. Goście Domków, którzy w ramach obowiązujących zasad i oferty korzystają z usług oferowanych w budynku Rekreacji, nie mogą korzystać ze swoich samochodów, aby przemieszczać się pomiędzy Strefą Domków a Strefą Rekreacja.
 7. Pod żadnym pozorem nie jest dopuszczalne pozostawianie samochodów bezpośrednio przed budynkiem Rekreacji.
 8. W specjalnych przypadkach, po otrzymaniu zgody zarządcy Kuter Port, możliwy jest dojazd do budynku Rekreacji, np. w celu transportu osób niepełnosprawnych.

§5

Opłaty za korzystanie z Siłowni

 1. Aktualny cennik za korzystanie z Siłowni znajduje się na kuterport.pl oraz w recepcji. W przypadku zmian lub korekt obowiązującym cennikiem jest ten, którym dysponuje obsługa w recepcji.
 2. Wejście do Siłowni możliwe jest po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem. Opłaty przyjmowane są na miejscu w recepcji gotówką/kartą.
 3. Przyjęte w cenniku jednostki rozliczeniowe to 60 min oraz 90 min. Minimalny czas, na jaki można wykupić wstęp do Siłowni, to 60 min. Wraz z paragonem gość otrzymuje kartę wstępu/transponder, na której zapisane są dane dotyczące usługi. Czas liczony jest od wydania karty/transpondera do jej oddania w recepcji. Przekroczenie czasu za opłaconą przed wejściem jednostkę powoduje naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 15 min (wg cennika). W wybranej jednostce czasu zawarty jest czas przebywania w Siłowni, szatni, pod prysznicem. Po oddaniu karty/transpondera gość nie jest uprawniony do powrotu, np. w celu skorzystania z szatni czy prysznica.
 4. Karta/transponder upoważniają gościa również do korzystania z pryszniców i szatni (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn).
 5. W przypadku, jeśli gość zdecyduje się na skorzystanie z Siłowni w czasie krótszym niż wynika z najmniejszej jednostki rozliczeniowej, nie jest uprawniony do niższej opłaty. Jeśli wykupi usługę w takim trybie, czyni to świadomie, wiedząc, że nie skorzysta w pełni z wykupionego czasu.
 6. Goście Domków Kuter Port w cenie wynajmu w czasie pobytu (od zameldowania do wymeldowania) mogą korzystać z Siłowni bez dodatkowych opłat zgodnie z dostępnością.
 7. Karta/transponder obowiązuje wyłącznie w dniu, na który została opłacona. Nie ma możliwości zatrzymania jej i wykorzystania w innym terminie.

§6

Kary finansowe

 1. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w postaci w następujących okolicznościach i wysokościach:
  1. korzystający z Siłowni odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem;
  2. w przypadku wyrządzenia szkody, zniszczenia, uszkodzenia sprzętu, akcesoriów czy jakiegokolwiek elementu infrastruktury na terenie obiektu, gość zostanie obciążony kosztami naprawy/wymiany zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez zarządzającego;
  3. zgubienie/uszkodzenie karty/transpondera – 50,00 zł;
  4. zgubienie/zniszczenie/brak zwrotu ręcznika – 100,00 zł;
  5. zgubienie/zniszczenie/brak zwrotu szlafroka – 300,00 zł;
  6. rażące zachowanie oraz naruszenie innych postanowień regulaminu – od 300,00 zł za każdy przypadek.
 2. Jeśli kwota za wyrządzoną szkodę wynika z powyższego, gość, który jej dokonał (lub jego podopieczny), zobowiązany jest do wniesienia opłaty na miejscu przy końcowym rozliczeniu w ramach transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej. Jeśli oszacowanie kosztów zniszczeń nie jest możliwe na miejscu, gość jest zobowiązany do podpisania protokołu, w którym potwierdza wyrządzone na niekorzyść obiektu szkody przez siebie lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. Po oszacowaniu szkód gościowi zostanie wystawiony rachunek za ich wyrządzenie, a ten będzie odpowiedzialny za ich poniesienie.

§7

Postanowienia dodatkowe

 1. Obiekt jest nadzorowany przez pracowników ochrony oraz służby informacyjno-porządkowej, którzy mają prawo do interwencji w przypadku naruszania zasad regulaminu oraz zasad i wynikających z oznakowania na terenie obiektu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Rekreacji oraz w innych miejscach na terenie Kuter Portu, łącznie z parkingiem.
 3. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z Siłowni uprawnia Zarządcę do odmowy dopuszczenia gościa do korzystania z obiektu.
 4. Produkty znajdujące się w sprzedaży lub przeznaczone do wypożyczenia w recepcji Budynku Rekreacji są sprzedawane/wypożyczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w recepcji.
 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu. Zarządzający gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
 6. Administratorem danych osobowych jest Zarządzający. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług i zajęć odbywających się na Siłowni oraz w innych określonych celach, w tym ochrony mienia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Gościowi przysługuje m.in. prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez zarządzającego. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, wraz z pełną klauzulą informacyjną, są zawsze zamieszczone na stronie internetowej https://kuterport.pl/klauzula-informacyjna/, dostępne na terenie Strefy Rekreacja oraz pozostają do wglądu u obsługi Siłowni.
 7. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.kuterport.pl oraz w wersji dostępnej do wglądu u obsługi w recepcji w Budynku Rekreacji.
 8. Ewentualne sytuacje lub zdarzenia nieujęte w niniejszym regulaminie będą na bieżąco rozstrzygane przez Zarządzającego, a jego decyzje będą miały charakter końcowy i wiążący.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
  • Regulamin obowiązuje od 18.04.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ