Poznaj zasady

REGULAMIN STREFY KEMPING

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – Regulamin Kemping Kuter Port;
 2. Pole namiotowe lub pole kempingowe, Kemping lub Kemping Kuter Port lub Strefa Kemping – położone na terenie obiektu Kuter Port w Marszowicach-Nieznanowicach, dalej: Kuter Port Nieznanowice;
 3. Pole, parcela – pole K (dla użytkowników kamperów i większych przyczep) lub pole N (dla użytkowników mniejszych przyczep i namiotów)
 4. Goście, klienci – osoby korzystające z Kempingu;
 5. Recepcja – w zabudowie kontenerowej, zlokalizowana przy bramie wjazdowej przy wjeździe do Strefy Rekreacja;
 6. Kuter Port – obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony w Nieznanowicach i Marszowicach, na terenie którego znajdują się Strefy: Restauracja, Dolny Pokład, Łowisko, Domki, Plaża, Kemping i Rekreacja;
 7. Karta dostępowa – karta magnetyczna wydawana zameldowanym Gościom, umożliwiająca wjazd/wyjazd oraz wejście/wyjście na teren wewnętrzny Kuter Portu i teren Strefy Kemping;
 8. Karta Gościa Kempingu – karta wydawana podczas zameldowania, umożliwiająca korzystanie z rabatów i innych dodatkowych świadczeń, jeśli zostaną wpisane;
 9. Karta pojazdu – karta udostępniona Gościom korzystającym z Kempingu po dokonaniu zameldowania; umożliwia poruszanie się pojazdem silnikowym pomiędzy wjazdem na teren Kuter Portu a Strefą Kemping;
 10. Obsługa, pracownicy – osoby pracujące u Wynajmującego lub wykonujące pracę na innej podstawie w obiekcie;
 11. Cennik – dokument określający wysokość opłat za korzystanie z usług;
 12. System płatności online – system umożliwiający dokonanie zapłaty za najem pola i pobyt na Kempingu w ramach płatności internetowych;
 13. Wynajmujący – Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223;
 14. Doba hotelowa – jednostka czasu najmu pola na Kempingu trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kemping działa sezonowo, od wiosny do jesieni, zależnie od warunków zewnętrznych. Aktualne informacje nt. bieżącej działalności znajdują się na www.kuterport.pl i/lub www.facebook.com/kuterport.nieznanowice a także można je uzyskać pod właściwym dla Strefy kontaktowym numerem telefonu.
 2. Kemping znajduje się na terenie zamkniętym, częściowo monitorowanym, dostępnym wyłącznie dla Gości Kempingu na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Osoby zainteresowane wynajęciem pola K lub pola N uprawnione są do wyboru każdego z pól w miarę dostępności.
 4. Goście uprawnieni są do korzystania z usług Recepcji codziennie w godz. od 08:00 do 20:00. W razie nieobecności pracownika w Recepcji możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 12 385 85 55 w. 4. Goście uprawnieni są również do kontaktu mailowego pod adresem: kemping@kuterport.pl.
 5. Pola mogą być wynajmowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Kempingu jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich.
 6. Goście nie są uprawnieni do samodzielnego udostępniania parceli osobom trzecim. Nie jest możliwe wprowadzanie/wwożenie na terenie zamknięty Kuter Portu osób z zewnątrz, które nie są zameldowane na Kempingu i za które nie została pobrana opłata zgodnie z ofertą wynajmu Kempingu. Wprowadzenie na teren wewnętrzny Kuter Portu w tym do Strefy Kemping osób nieuprawnionych podlega karze finansowej zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych, a równocześnie osoby nieuprawnione są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu wewnętrznego obiektu. Kara nakładana jest na wynajmującego, który złamał postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Goście korzystający z Kempingu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zobowiązani są również do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania infrastruktury, do korzystania z Kempingu w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności poprzez niezakłócanie korzystania z Kempingu przez innych Gości.
 8. Pola kempingowe nie podlegają wynajęciu na potrzeby organizacji w szczególności urodzin, imienin, wieczorów kawalerskich i panieńskich oraz innych wydarzeń okolicznościowych, związanych ze spożywaniem alkoholu lub organizacją głośnych imprez lub wydarzeń.
 9. W skład Kempingu wchodzą:
  1. indywidualnie wynajmowane pola K – 21 szt. z możliwością podłączenia prądu, wody oraz kanalizacji;
  2. indywidualnie wynajmowane pola N – 46 szt. z możliwością podłączenia prądu;
  3. przestrzeń do użytku wspólnego, tzw. strefa relaksu i strefa grillowa wyposażone w meble i urządzenia do wykorzystywania przez wszystkich gości Kempingu w ramach ich bieżącej dostępności i wyłącznie do użytkowania w tych strefach;
  4. toalety i prysznice w formie kontenerowej, oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn;
  5. zewnętrzne zlewy i blat;
  6. parking wewnętrzny;
  7. punkt serwisowy dla kamperów.

§ 2
UDOSTĘPNIANIE GOŚCIOM PÓL KEMPINGOWYCH I ZASADY WYNAJMU

 1. Gościom udostępnione są pola K i pola N. Cena za wynajem poszczególnych pól została zamieszczona na stronie internetowej https://kuterport.pl/kemping/cennik.
 2. Ostateczna cena za wynajem stanowi sumę składowych wybranych z cennika przez Gościa. Na koszt pobytu składa się: cena za pole (K lub N) + cena za liczbę osób + cena za formę noclegu (namiot, przyczepa, kamper) + cena za wjazd samochodem osobowym/motocyklem na wybrane pole (opcjonalnie).
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 4. Minimalny okres wynajęcia pola kempingowego to jedna doba hotelowa, chyba że w cenniku określone zostaną okresy, w których obowiązują inne założenia, wówczas minimalne okresy wynajmu są zgodne z zapisami w aktualnie obowiązującym cenniku, opublikowanym na https://kuterport.pl/kemping/cennik/ oraz wynikające z systemu rezerwacji online na stronie https://kuterport.pl/rezerwacja/.
 5. Na jednym polu możliwe jest ustawienie jednego rodzaju obiektu noclegowego (np. kamper, przyczepa, namiot). Może na nim mieszkać liczba osób równa liczbie osób, za które dokonano opłaty.
 6. Gościom Kempingu udostępniana jest część do wspólnego użytkowania przez wszystkich najemców pól kempingowych. W zakres części wspólnych wchodzą: toalety, prysznice, zewnętrzne zlewy, blat, punkt serwisowy, apteczka, strefa relaksu, wyznaczone miejsce na ognisko oraz grillowanie. Użytkowanie części wspólnych nie podlega dodatkowym opłatom. Osoby z nich korzystające zobowiązane są do poszanowania części wspólnych, ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz do pozostawiania czystości i porządku po sobie.
 7. Jeżeli po rezerwacji pola okaże się, że nie może ono zostać udostępnione Gościowi do korzystania w szczególności ze względów technicznych, Wynajmujący zapewni mu inne pole w tym samym lub innym terminie, w tym samym standardzie. Jeżeli Gość nie godzi się na taką zamianę, może zrezygnować z najmu, a uiszczone dotychczas kwoty podlegają zwrotowi.

§ 3

REZERWACJE I OPŁATY

 1. Rezerwacji pola na Kempingu można dokonać w następujący sposób:
  • telefonicznie za pośrednictwem numeru telefonu przypisanego do Kempingu, zamieszczonego na stronie internetowej https://kuterport.pl/kontakt/;
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kemping@kuterport.pl;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://kuterport.pl/kemping;
  • za pośrednictwem systemu rezerwacji online na www.kuterport.pl/rezerwacja, przy wykorzystaniu systemu płatności online.
 2. W zależności od przyjętej formy rezerwacji pola kempingowego potwierdzenie terminu rezerwacji danego pola oraz powstanie obowiązku zapłaty nastąpi w odpowiedzi udzielonej osobie zainteresowanej przez obsługę. Dotyczy to rezerwacji złożonej za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail oraz formularza kontaktowego. W razie skorzystania z systemu rezerwacji online przy wykorzystaniu systemu płatności online obowiązek zapłaty powstaje bezpośrednio po rezerwacji pola kempingowego.
 3. Dokonanie rezerwacji pobytu możliwe będzie po opłaceniu całości czynszu najmu z góry, chyba że Wynajmujący zezwoli indywidualnie na płatność gotówką w Recepcji lub wprowadzone zostaną drogą indywidualnych ustaleń odmienne zasady rozliczenia. Gość zamierzający wynająć pole kempingowe zobowiązany jest do opłacenia całości czynszu najmu w drodze przelewu. Czynsz najmu pola powinien zostać zapłacony w terminie trzech dni od dnia potwierdzenia złożenia rezerwacji doręczonego Gościowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. W razie opłacania rezerwacji w drodze przelewu bankowego za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 4. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online na stronie https://kuterport.pl/rezerwacja/ pobierana jest opłata za wybrane pole i pobyt jednej osoby dorosłej zgodnie z cennikiem. Za pozostałe opcje z cennika gość zapłaci na miejscu przy zameldowaniu.
 5. W razie skrócenia pobytu Gościowi nie zwraca się kwoty za niewykorzystany okres najmu.
 6. W przypadku, kiedy Gość odwołuje lub nie pojawia się w określonym terminie kwota zapłacona za wynajem nie jest zwracana, a wcześniej zarezerwowane pole może zostać skierowane do ponownej sprzedaży.
 7. W razie rezygnacji Gościa z najmu pola, z winy Gościa, najpóźniej na 21 dni przed terminem najmu, Wynajmujący zwróci Gościowi na wskazany przez niego rachunek bankowy 50% opłaconego czynszu najmu. W razie rezygnacji przez Gościa z najmu pola, z winy Gościa, w terminie krótszym niż 21 przed terminem najmu pola, opłaty uiszczone przez Gościa nie podlegają zwrotowi. Całość kwot uiszczonych przez Gościa podlegać będzie zwrotowi wyłącznie w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację usługi ze strony Kuter Portu.
 8. Na okres pobytu od Gościa pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200,00 zł uiszczana gotówką przy zameldowaniu się na terenie Kuter Portu. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego w szczególności zniszczeń, uszkodzeń i innych szkód lub powstania konieczności przywrócenia pola do stanu sprzed wynajmu Gościowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej szkód. Zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania podnoszącego wysokość kaucji, według przepisów ogólnych. Kosztorys dot. ewentualnych zniszczeń i szkód zostanie sporządzony przez Wynajmującego i przedstawiony Gościowi. W razie wykrycia przez Wynajmującego szkód, zniszczeń lub innych nieprawidłowości po opuszczeniu pola przez Gościa, a nie zgłoszonych, Gość zostanie obciążony kosztami ich usunięcia. Skrócenie czasu pobytu przez Gościa względem okresu planowanego nie ma wpływu na obniżenie wysokości kaucji zwrotnej.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godz. 17:00, jeżeli to samo pole nie zostało zarezerwowane przez innego Gościa. Koszt takiej usługi wiąże się z dopłatą w wysokości 50% ceny wg obowiązującego cennika. Przedłużenie doby możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z Obsługą przed upływem czasu pobytu, tj. przed godz. 10:00 w dniu wymeldowania. W przypadku samowolnego przedłużenia doby hotelowej naliczona zostanie kara w wysokości określonej w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 10. W razie przedłużenia przez Gościa pobytu powyżej doby hotelowej, w trakcie której powinien opuścić pole, bez uprzedniego ustalenia z Wynajmującym, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty za korzystanie z Pola w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej doby hotelowej. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji uiszczonej przez Gościa. W razie, gdy wysokość opłaty za korzystanie z pola przekroczy wysokość kaucji, Gość zobowiązany będzie do pokrycia nadwyżki.
 11. W celu otrzymania faktury VAT z tytułu wynajmu pola i pobytu na Kempingu Gość zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego przed dokonaniem przelewu/wpłaty lub w komentarzu podczas korzystania z rezerwacji online.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI

 1. Goście korzystający z Kempingu uprawnieni są do korzystania podczas pobytu z indywidualnie zaprogramowanej i wydanej karty dostępowej oraz drukowanej i wypełnianej przy zameldowaniu Karty Gościa Kempingu.
 2. Karta Gościa Kempingu uprawnia do:
  1. przejazdu i przejścia przez bramę przy wjeździe do Strefy Rekreacja;
  2. dostępu do Strefy Kemping w czasie pobytu;
  3. wstępu na teren Plaży i korzystania z niej w miarę dostępności i zgodnie z obowiązującym na Plaży regulaminem bez dodatkowych opłat (nie dot. to płatnej części gastronomicznej, wstępu na płatne wydarzenia organizowane na tym terenie oraz korzystania z innych odpłatnych usług świadczonych na terenie Plaży);
  4. uzyskania niższej ceny za wynajem Kortów Tenisowych;
  5. innych indywidualnych korzyści wpisanych do Karty Gościa Kempingu.

W razie niemożności skorzystania przez Gości z którejś z powyższych usług, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa lub innych przyczyn, nie stanowi to podstawy roszczeń względem Wynajmującego. Niewykorzystane rabaty nie podlegają zamianie na środki pieniężne.

 1. Karta Gościa Kempingu nie uprawnia do otwierania bram/bramek i wjazdu/wejścia na teren Strefy Domki.
 2. Po dokonaniu rezerwacji pola oraz opłaty za pobyt w dniu jego rozpoczęcia Goście zobowiązani są do uregulowania pozostałych formalności w recepcji Kempingu.
 3. W ramach zameldowania Goście otrzymają karty dostępowe oraz Kartę Gościa Kempingu. Karty dostępowe umożliwiają wjazd (i wyjazd) pojazdem silnikowym na teren Kuter Portu. Karta Gościa uprawnia do przebywania na terenie obiektu i korzystania z wpisanych na niej korzyści. Goście otrzymują także Kartę Pojazdu, którą zobligowani są wypełnić oraz umieść za przednią szybą samochodu, a także do każdorazowego okazania jej Obsłudze na żądanie. Karta Pojazdu umożliwia poruszanie się pojazdem silnikowym wyłącznie w okresie na niej wskazanym. Karta Pojazdu wystawiana jest na jeden pojazd silnikowy i nie podlega udostępnieniu innym osobom.
 4. Osoby poruszające się po terenie Kempingu pojazdami w celu wjazdu, ustawienia pojazdu i wyjazdu zobowiązane są zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 5 km/godz. Poruszanie się pojazdami w innych celach po terenie Strefy nie jest możliwe.
 5. Na terenie Kempingu obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi w godz. od 22:00 do 07:00.

§ 5

OPŁATY DODATKOWE

 1. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w okolicznościach i wysokościach określonych w cenniku Kempingu w przypadku, jeśli Gość korzysta z usług, za które nie wniósł opłaty.
 2. Opłaty dodatkowe mogą się sumować i mogą zostać potrącone z kaucji. Jeżeli wysokość naliczonych opłat przekracza wysokość kaucji lub kaucja została już wykorzystana na inne cele, Gość, względem którego naliczono opłatę dodatkową, zobowiązany jest do jej uiszczenia (lub jej pozostałej części) przy wymeldowaniu, nie później niż w terminie trzech dni roboczych. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą/kredytową, przelewem na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy. O każdym przypadku nałożenia opłaty dodatkowej Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Obsługę. Jeżeli Gość nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej, ma prawo złożenia reklamacji, która zostanie rozpoznana niezwłocznie, nie później niż do zakończenia okresu najmu pola kempingowego. Rozpoznanie reklamacji zostanie sporządzone w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej Wynajmujący będzie uprawniony do jej dochodzenia na drodze sądowej.

§ 6

 1. W razie rażącego naruszenia przez Gościa lub osobę znajdującą się pod jego nadzorem postanowień Regulaminu lub zasad korzystania z Kempingu, Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu pola oraz do żądania opróżnienia wynajętego pola bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem pola w całości ani nawet w części. Analogicznie, w razie organizacji przez Gościa wydarzeń naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu pola oraz do żądania opróżnienia wynajętego pola, bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem pola w całości ani nawet w części.
 2. Po zakończeniu okresu najmu podjęte zostaną następujące czynności:
  1. wydanie przez Gościa pola w obecności Obsługi lub innego uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego, który sprawdzi stan wynajmowanego pola;
  2. sporządzenie przez Obsługę lub innego uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego wykazu ewentualnych strat, szkód lub zniszczeń powstałych w okresie najmu;
  3. zwrot kart dostępowych w recepcji Kempingu;
  4. rozliczenie uiszczonej przez Gościa kaucji, a także dokonanie pozostałych rozliczeń.
 3. Nie jest dopuszczalny zwrot kart dostępowych po zakończeniu najmu bez sporządzenia wykazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Pozostawienie przez Gościa kart dostępowych z pominięciem powyższej procedury powoduje, że w razie stwierdzenia ewentualnych wad, zniszczeń, szkód lub innych nieprawidłowości sporządzony zostanie jednostronnie przez Wynajmującego lub jego uprawnionego przedstawiciela wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. W takim przypadku Wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia od Gościa zwrotu wszelkich kosztów usunięcia stwierdzonych w wykazie nieprawidłowości.
 4. Po okresie najmu Goście zobowiązani są do przywrócenia pola do stanu, w jakim je zastali, w szczególności poprzez wysprzątanie pola.

§ 7

WARUNKI KORZYSTANIA Z KEMPINGU

 1. Goście uprawnieni są do korzystania z całości powierzchni wynajętego pola łącznie ze znajdującymi się na jego terenie elementami infrastruktury. Wszelkie braki, nieprawidłowości i zastrzeżenia dot. pola powinny być niezwłocznie zgłaszane Obsłudze. Goście po objęciu wynajętego pola w posiadanie zobowiązani są do jego sprawdzenia i zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości lub zastrzeżeń.
 2. W razie stwierdzenia przez Gościa nieprawidłowości na polu, a niezgłoszenia tego faktu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Gościa kosztami usunięcia nieprawidłowości.
 3. Goście zobowiązani są do udostępnienia pola Wynajmującemu, Obsłudze lub jego przedstawicielom w celu przeprowadzenia na nim odpowiednich prac konserwacyjno-remontowych, usunięcia wad i nieprawidłowości oraz dokonania kontroli stanu pola i sposobu korzystania z pola, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia tych czynności, chyba że ich podjęcie nie cierpi zwłoki lub podyktowane jest bezpieczeństwem Gości. Jeżeli pole nie nadaje się do użytku ze względu na stwierdzoną awarię lub wadę, Wynajmujący zaproponuje Gościowi inne pole, w tym samym standardzie lub wyższym, bez dodatkowej opłaty w miarę dostępności.
 4. W razie ustalenia przez Wynajmującego, w ramach uprawnień przysługujących mu na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu, że Goście korzystają z pola lub pozostałych elementów infrastruktury wspólnej dla wszystkich gości Kempingu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, lub w inny sposób stanowiący zagrożenie dla mienia Wynajmującego lub innych Gości, Wynajmujący uprawniony będzie do wypowiedzenia najmu pola bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy najmu wiązać się będzie z koniecznością bezzwłocznego opuszczenia Kempingu oraz terenu Kuter Portu. Czynsz najmu zapłacony przez Gościa, któremu została wypowiedziana umowa najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie podlega zwrotowi. W razie ponownej woli wynajęcia pola na Kempingu przez Gościa, względem którego Wynajmujący skorzystał z uprawnień określonych w niniejszym punkcie, Wynajmujący uprawniony będzie do odmowy zawarcia umowy najmu.

§ 8

Goście nie ponoszą odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy znajdujących się na polu oraz w częściach wspólnych dla wszystkich użytkowników Kempingu, wynikające z ich normalnego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem. Goście ponoszą odpowiedzialność według zasad ogólnych za każdą szkodę wyrządzoną na polu lub w częściach wspólnych dla użytkowników Kempingu, tj. w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury dostępnej na danym polu, zniszczenie lub uszkodzenie nawierzchni, np. w wyniku kopania dziur, dewastacji roślinności, wylewania na polu nieczystości, płynów czy innych substancji powodujących szkody, zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury przynależnej do pola, a także zniszczenie lub uszkodzenie innych elementów infrastruktury udostępnionych Gościom do korzystania, łącznie z elementami infrastruktury wspólnej dla wszystkich gości Kempingu (w przypadku braku wątpliwości co do sprawcy zniszczeń w częściach wspólnych). Analogicznie, Goście ponoszą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby znajdujące się pod ich opieką (w szczególności osoby niepełnoletnie).

§ 9

 1. Zabronione jest korzystanie przez Gości z własnego grilla na paliwo stałe (np. węgiel, drewno itp.), ogniska, rusztu itp. Goście uprawnieni są do korzystania z tego typu elementów infrastruktury znajdujących się w strefie grillowej. Na wynajętych polach goście mogą korzystać wyłącznie z własnych grilli gazowych i elektrycznych w taki sposób, aby nie przeszkadzać gościom znajdującym się na innych parcelach.
 2. Goście nie są uprawnieni do zmiany miejsca położenia grilla i pozostałej infrastruktury w części grillowej bez zgody Obsługi.
 3. Wynajmujący nie zapewnia paliwa oraz podpałki niezbędnych do korzystania z grilla i ogniska. Korzystanie ze strefy grillowej możliwe jest codziennie w godzinach pomiędzy 10:00 a 22:00. Gość uprawniony jest do korzystania z niej bez dodatkowych opłat. Po skorzystaniu ze strefy grillowej Gość zobowiązany jest do jej uprzątnięcia i wyczyszczenia.

§ 10

WARUNKI KORZYSTANIA Z KEMPINGU PRZEZ ZWIERZĘTA

 1. Goście nie są uprawnieni do samowolnego wprowadzania na teren Kempingu zwierząt bez ustalenia tego faktu z obsługą Strefy Kemping.
 2. Goście uprawnieni są, wyłącznie za zgodą obsługi oraz za dodatkową opłatą (50,00 zł za zwierzę jednorazowo) uiszczaną w momencie zameldowania, do posiadania spokojnego zwierzęcia domowego na wynajętym polu. Właściciel zwierzęcia lub osoba się nim opiekująca musi zapewnić możliwość sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem.
 3. Zabronione jest posiadanie zwierząt niszczących infrastrukturę, zwierząt zakłócających spokojny pobyt na Kempingu innym gościom, a także zwierząt stanowiących zagrożenie dla innych Gości. Goście lub inne osoby opiekujące się zwierzętami, zobowiązani są do natychmiastowego sprzątania po zwierzętach. Gości obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren Strefy Plaża. Na terenie całego Kuter Portu obowiązuje całkowity zakaz wejścia zwierząt do wody.
 4. Goście, którzy zdecydują się na określonych w Regulaminie warunkach posiadać zwierzę na wynajętej parceli na Kempingu, są zobowiązani do dopilnowania, aby zwierzę nie przebywało w innych miejscach niż wynajęta przez Gościa parcela. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zaplecza sanitarnego i kuchennego do korzystania przez zwierzęta, np. w celu ich mycia. W przypadku zlokalizowania nieczystości i szkód wynikających z niedopilnowania zwierzęcia, Gość zostanie obciążony kosztami zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych.
 5. Wynajmujący uprawniony jest do odmówienia Gościowi prawa posiadania zwierzęcia na terenie Kempingu, w szczególności:
  1. jeśli stanowi zagrożenie dla innych Gości lub w inny sposób utrudnia korzystanie z Kempingu lub terenu Kuter Port;
  2. w razie pojawienia się potwierdzonych zastrzeżeń innych Gości dot. zachowania się zwierzęcia;
  3. w razie innych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zwierzęcia.
 1. Goście zamierzający skorzystać z możliwości posiadania psa lub innego zwierzęcia wymagającego szczepień, zobligowani są do posiadania w czasie pobytu aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia. Niedysponowanie takim dokumentem stanowić będzie podstawę do odmowy wpuszczenia zwierzęcia na teren obiektu Kuter Port. Podstawą do odmowy wpuszczenia zwierzęcia na teren Kuter Port może być również okoliczność, w której Gość wbrew uprzednim ustaleniom, zamierza wprowadzić zwierzę gatunku uznanego za niebezpieczny lub z innych względów niepożądane, w szczególności węża, pająka, jaszczurkę itp.
 2. W razie odmowy Gościowi posiadania zwierzęcia, zwłaszcza w oparciu o przyczyny wskazane w ust. 4 i 5, pomimo wcześniejszego jego zgłoszenia, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za posiadanie zwierzęcia. Gość, który zrezygnował z pobytu na Kempingu w związku z niemożnością posiadania zwierzęcia, nie jest uprawniony do odzyskania kwoty wpłaconej za najem parceli.
 3. Gość opiekujący się zwierzęciem ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia i szkody wywołane przez zwierzę znajdujące się pod jego nadzorem na terenie całego obiektu Kuter Port.
 4. Nieuprawnione wprowadzenie zwierzęcia (np. nieustalenie tego faktu z obsługą, zatajenie kwestii jego pobytu, niewniesienie opłaty za zwierzę) na teren Strefy Kemping skutkuje nałożeniem na właściciela zwierzęcia kary określonej w cenniku wg załącznika nr 1.

Przebywanie zwierząt w innych Strefach Kuter Portu regulowane jest odrębnymi regulaminami.

§ 11
PRZEPISY PORZĄDKOWE DOT. KEMPINGU

 1. Goście korzystający z pojazdów mechanicznych zobowiązani są do parkowania wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych. Parkowanie pojazdów poza miejscem do tego wyznaczonym skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami związanymi z usunięciem wszelkich szkód powstałych z tego tytułu. Miejsca parkingowe znajdujące się na terenie Kuter Portu są bezpłatne i niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Gości.
 2. W przypadku, jeśli gość nie opłacił możliwości ustawienia pojazdu na wynajmowanym polu, może zająć miejsce parkingowe na terenie wewnętrznym w Strefie Kemping. W przypadku braku miejsc pojazd można bezpłatnie pozostawić na parkingu Strefy Plaża lub na parkingu przy wjeździe do Strefy Rekreacja.
 3. Goście uprawnieni są do poruszania się pojazdem mechanicznym po terenie wewnętrznym Kuter Portu jedynie w celu dojazdu do recepcji i na wynajęte pole na Kempingu. Poruszanie się pojazdem mechanicznym po obszarze Kuter Portu jest zabronione. Nie dopuszcza się również poruszania się po Strefie Kemping na rowerze, hulajnodze lub innym urządzeniu. Możliwy jest przejazd rowerem z Kempingu i na Kemping tylko w celu wyjazdu z Kuter Portu i wjazdu w okresie wynajmowania pola kempingowego. W tym celu Gość korzysta z bramy wjazdowej przy Strefie Rekreacja.
 4. W Strefie Kemping w godz. od 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. W tych godzinach obowiązuje zakaz generowania hasłu i podejmowania innych aktywności, które mogłyby zakłócać odpoczynek nocny innych Gości korzystających z Kempingu.
 5. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia oraz włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
 6. Goście zobowiązani są do zachowania staranności w zakresie należytego zabezpieczenia rzeczy pozostawionych na wynajmowanych polach. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Gości, które zostały zgubione, skradzione lub w inny sposób utracone.
 7. Rzeczy pozostawione przez Gościa na wynajmowanym polu podlegać będą odesłaniu na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. Wynajmujący nie jest uprawniony do przechowania rzeczy pozostawionych przez Gości ani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości.
 8. Goście nie są uprawnieni do biwakowania, rozstawiania namiotów, przyczep, kamperów w miejscu innym niż wykupione pole. Nie są też uprawnieni do wieszania hamaków lub korzystania z innego rodzaju podobnego sprzętu na terenie Kuter Portu, chyba że dysponują takim wyposażeniem, które mogą rozłożyć na wynajętym polu bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pola kempingowego.
 2. Skorzystanie przez Gości z oferty Kempingu Kuter Port oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy według przepisów prawa.
 5. Wynajmujący uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Został on zamieszczony na stronie internetowej www.kuterport.pl a także pozostaje do wglądu w Recepcji Kempingu. W razie zmiany Regulaminu w czasie obowiązywania zawartych już umów najmu do ich zastosowania, wykładni oraz roszczeń z nich wynikających stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawarcia.

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH (załącznik nr 1 do Regulaminu)

§ 1

Niniejszy dokument określa opłaty dodatkowe obowiązujące na terenie Kempingu Kuter Port. Pod pojęciem opłaty dodatkowej należy rozumieć zarówno dodatkowe usługi możliwe do wykupienia przez Gości, jak i opłaty, które mogą zostać nałożone przez Wynajmującego na Gościa, w razie naruszania postanowień Regulaminu.

§ 2

W zakresie usług podlegających dodatkowej opłacie znajduje się:

 1. pobyt małego, spokojnego zwierzęcia (wyłącznie za zgodą Kuter Portu) – 50,00 zł jednorazowo.

§ 3

Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w następujących okolicznościach i wysokościach:

 1. zgubienie lub uszkodzenie karty dostępowej/karty pojazdu – 50,00 zł;
 2. korzystanie z grilla/rusztu/ogniska i podobnych poza miejscem do tego przeznaczonym – 500,00 zł za każdy przypadek;
 3. palenie tytoniu, papierosów, korzystanie z papierosów elektronicznych i innych podobnych urządzeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 100,00 zł za każdy przypadek;
 4. korzystanie z pojazdu mechanicznego poza miejscami do tego przeznaczonymi – 100,00 zł za każdy przypadek;
 5. parkowanie pojazdu mechanicznego poza miejscem do tego przeznaczonym – 50,00 zł za każdy przypadek;
 6. nieuprzątnięcie po zwierzęciu – 100,00 zł za każdy przypadek;
 7. nieuporządkowanie strefy grillowej po skorzystaniu – 50,00 zł za każdy przypadek;
 8. naruszenie ciszy nocnej – od 200,00 zł do 500 zł za każdy przypadek (wg oceny pracownika nakładającego karę); w przypadku nieskuteczności i dalszego zakłócania porządku, na gościa nakładana jest kara w wysokości dwukrotności pierwszej kwoty; trzecie upomnienie w przypadku niezastosowania się do zasad obowiązujących w zakresie czasie ciszy nocnej na gościa nakładana jest kara porządkowa w wysokości jak podczas pierwszego upomnienia, a równocześnie obsługa ma prawo usunąć takiego gościa z obiektu bez prawa do zwrotu już poniesionych kosztów np. z tytułu wcześniejszej rezerwacji;
 9. nieprzywrócenie wynajmowanego pola do stanu z chwili jego objęcia po zakończeniu okresu najmu (w tym np. nieuprzątnięcie śmieci, nieuprzątnięcie nieczystości po zwierzęciu) – 100,00 zł;
 10. wprowadzenie/wwiezienie osoby nieuprawnionej do korzystania z Kempingu na teren zamknięty Kuter Portu w tym do Strefy Kemping (tj. osoby, która nie została zameldowana i za którą nie pobrano opłaty wynikającej z oferty Kemping) – 300,00 zł za każdy przypadek;
 11. nieuprawnione wprowadzenie zwierzęcia do Strefy Kemping – 100,00 za każdy przypadek;
 12. wprowadzenie zwierzęcia na teren Plaży – 150,00 zł za każdy przypadek;
 13. spowodowanie zanieczyszczeń i nieporządku, m.in. wynikającego z nadmiernego spożywania alkoholu, wymagającego dodatkowego sprzątania – 200,00 zł za każdy przypadek;
 14. rażące zachowanie oraz naruszenie innych postanowień Regulaminu – 150,00 zł za każdy przypadek.

W pozostałym zakresie stosuje się zapisy Regulaminu Kempingu Kuter Port.

Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ