Poznaj zasady

REGULAMIN STREFY KEMPING

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – Regulamin Kemping Kuter Port;
 2. Pole namiotowe lub pole kempingowe, Kemping lub Kemping Kuter Port lub Strefa Kemping – położone na terenie obiektu Kuter Port w Marszowicach-Nieznanowicach, dalej: Kuter Port Nieznanowice;
 3. Pole, parcela – pole K (dla użytkowników kamperów i większych przyczep) lub pole N (dla użytkowników mniejszych przyczep i namiotów)
 4. Goście, klienci – osoby korzystające z Kempingu;
 5. Recepcja – w zabudowie kontenerowej, zlokalizowana przy bramie wjazdowej przy parkingu obok budynku Kortów/Lodowiska;
 6. Kuter Port – obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony w Nieznanowicach i Marszowicach, na terenie którego znajdują się Strefy: Restauracja, Dolny Pokład, Łowisko, Domki, Plaża i Kemping;
 7. Karta dostępowa – karta magnetyczna wydawana zameldowanym Gościom, umożliwiająca wjazd/wyjazd oraz wejście/wyjście na teren wewnętrzny Kuter Portu i teren Strefy Kemping;
 8. Karta Gościa Kempingu – karta wydawana podczas zameldowania, umożliwiająca korzystanie z rabatów i innych dodatkowych świadczeń, jeśli zostaną wpisane;
 9. Karta pojazdu – karta udostępniona Gościom korzystającym z Kempingu po dokonaniu zameldowania; umożliwia poruszanie się pojazdem silnikowym pomiędzy wjazdem na teren Kuter Portu a Strefą Kemping;
 10. Obsługa, pracownicy – osoby pracujące u Wynajmującego lub wykonujące pracę na innej podstawie w obiekcie;
 11. Cennik – dokument określający wysokość opłat za korzystanie z usług;
 12. System płatności online – system umożliwiający dokonanie zapłaty za najem pola i pobyt na Kempingu w ramach płatności internetowych;
 13. Wynajmujący – Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223;
 14. Doba hotelowa – jednostka czasu najmu pola na Kempingu trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kemping działa sezonowo w trzech okresach
  1. Wiosna: od 01.04 do 23.06
  2. Lato: od 24.06 do 03.09
  3. Jesień: od 04.09 do 30.11

  Okresy, w których działa Kemping mogą ulec zmianie w zależności od warunków zewnętrznych. Aktualne informacje znajdują się na www.kuterport.pl i/lub www.facebook.com/kuterport.nieznanowice a także można je uzyskać pod kontaktowym numerem telefonu.

 2. Kemping znajduje się na terenie zamkniętym, częściowo monitorowanym, dostępnym wyłącznie dla Gości oraz innych osób odwiedzających Gości na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Osoby zainteresowane wynajęciem pola K lub pola N uprawnione są do wyboru każdego z pól w miarę dostępności.
 4. Goście uprawnieni są do korzystania z usług Recepcji codziennie w godz. od 08:00 do 21:00. W razie nieobecności pracownika w Recepcji możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 12 385 85 55 w. 4. Goście uprawnieni są również do kontaktu mailowego pod adresem: kemping@kuterport.pl.
 5. Pola mogą być wynajmowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Kempingu jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich.
 6. Goście nie są uprawnieni do samodzielnego udostępniania parceli osobom trzecim. Możliwe jest przyjmowanie przez Gości osób odwiedzających w godzinach pomiędzy 10:00 a 20:00 (z wyjątkiem okresów określonych przez Wynajmującego, kiedy takie odwiedziny nie są możliwe; w takim przypadku stosowana informacja zostanie Gościom przekazana przez obsługę). Osoba odwiedzająca Gościa Kempingu zobowiązana jest opuścić teren Kuter Port do godz. 20:00. Każda z osób odwiedzających, wchodząc na teren Kuter Port, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za bilet wstępu. Opłata pobierana jest w wysokości jak za osobę na parceli/osobę na stanowisku wędkarskim, zgodnie z obowiązującym cennikiem Kempingu oraz Łowiska. Opłata taka pobierana jest od osób odwiedzających Gości Kempingu w recepcji Kempingu lub w kasie Łowiska, zależnie od tego, którędy osoba ta będzie wchodzić. Osoby odwiedzające Gości nie są uprawnione do wjazdu na teren wewnętrzny Kuter Portu pojazdem mechanicznym. Niniejsza regulacja nie ogranicza uprawnień osób odwiedzających Gości wynikających z innych Regulaminów, w szczególności w zakresie możliwości wstępu na teren Kempingu w ramach korzystania ze Strefy Plaża, Strefy Łowisko lub Strefy Domki.
 7. Goście korzystający z Kempingu i osoby odwiedzające Gości zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zobowiązani są również do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania infrastruktury, do korzystania z Kempingu w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności poprzez niezakłócanie korzystania z Kempingu przez innych Gości.
 8. Pola kempingowe nie podlegają wynajęciu na potrzeby organizacji w szczególności urodzin, imienin, wieczorów kawalerskich i panieńskich oraz innych wydarzeń okolicznościowych, związanych ze spożywaniem alkoholu lub organizacją głośnych imprez lub wydarzeń.
 9. W skład Kempingu wchodzą:
  1. indywidualnie wynajmowane pola K – 21 szt. z możliwością podłączenia prądu, wody oraz z podłączeniem do kanalizacji;
  2. indywidualnie wynajmowane pola N – 46 szt. z możliwością podłączenia prądu;
  3. przestrzeń do użytku wspólnego, tzw. strefa relaksu i strefa grillowa wyposażone w meble i urządzenia do wykorzystywania przez wszystkich gości Kempingu w ramach ich bieżącej dostępności i wyłącznie do użytkowania w tych strefach;
  4. toalety i prysznice w formie kontenerowej, oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn;
  5. zewnętrzny mini aneks kuchenny;
  6. parking wewnętrzny;
  7. punkt serwisowy dla kamperów.

§ 2
UDOSTĘPNIANIE GOŚCIOM PÓL KEMPINGOWYCH I ZASADY WYNAJMU

 1. Gościom udostępnione są pola K i pola N. Cena za wynajem poszczególnych pól została zamieszczona na stronie internetowej https://kuterport.pl/kemping/cennik:
 2. Ostateczna cena za wynajem stanowi sumę składowych wybranych z cennika przez Gościa. Na koszt pobytu składa się: cena za pole (K lub N) + cena za liczbę osób + cena za formę noclegu (namiot, przyczepa, kamper) + cena za wjazd samochodem osobowym/motocyklem na wybrane pole (opcjonalnie).
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 4. Minimalny okres wynajęcia pola kempingowego wynosi 1 dobę hotelową, chyba że w cenniku określone zostaną okresy, w których obowiązują inne założenia, wówczas minimalne okresy wynajmu są zgodne z zapisami w aktualnie obowiązującym cenniku, opublikowanym na https://kuterport.pl/kemping/cennik/ oraz wynikające z systemu rezerwacji online na stronie https://kuterport.pl/rezerwacja/.
 5. Na jednym polu możliwe jest ustawienie jednego rodzaju obiektu noclegowego (np. kamper, przyczepa, namiot). Może na nim mieszkać liczba osób równa liczbie osób, za które dokonano opłaty.
 6. Gościom Kempingu udostępniana jest część do wspólnego użytkowania przez wszystkich najemców pól kempingowych. W zakres części wspólnych wchodzą: toalety, prysznice, kuchnia, punkt serwisowy, apteczka, strefa relaksu, wyznaczone miejsce na ognisko oraz grillowanie. Użytkowanie części wspólnych nie podlega dodatkowym opłatom. Osoby z nich korzystające zobowiązane są do poszanowania części wspólnych, ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz do pozostawiania porządku po sobie.
 7. Jeżeli po rezerwacji pola okaże się, że nie może ono zostać udostępnione Gościowi do korzystania w szczególności ze względów technicznych, Wynajmujący zapewni mu inne pole w tym samym lub innym terminie, w tym samym standardzie. Jeżeli Gość nie godzi się na taką zamianę, może zrezygnować z najmu, a uiszczone dotychczas kwoty podlegają zwrotowi.

§ 3

REZERWACJE I OPŁATY

 1. Rezerwacji pola na Kempingu można dokonać w następujący sposób:
  • telefonicznie za pośrednictwem numeru telefonu przypisanego do Kempingu, zamieszczonego na stronie internetowej https://kuterport.pl/kontakt/;
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kemping@kuterport.pl;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://kuterport.pl/kemping;
  • za pośrednictwem systemu rezerwacji online na www.kuterport.pl/rezerwacja, przy wykorzystaniu systemu płatności on-line.
 2. W zależności od przyjętej formy rezerwacji pola kempingowego potwierdzenie terminu rezerwacji danego pola oraz powstanie obowiązku zapłaty nastąpi w odpowiedzi udzielonej osobie zainteresowanej przez obsługę. Dotyczy to rezerwacji złożonej za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego. W razie skorzystania z systemu rezerwacji online przy wykorzystaniu systemu płatności online obowiązek zapłaty powstaje bezpośrednio po rezerwacji pola kempingowego.
 3. Dokonanie rezerwacji pobytu możliwe będzie po opłaceniu całości czynszu najmu z góry, chyba że Wynajmujący zezwoli indywidualnie na płatność gotówką w Recepcji lub wprowadzone zostaną drogą indywidualnych ustaleń odmienne zasady rozliczenia. Gość zamierzający wynająć pole kempingowe zobowiązany jest do opłacenia całości czynszu najmu w drodze przelewu. Czynsz najmu pola powinien zostać zapłacony w terminie trzech dni od dnia potwierdzenia złożenia rezerwacji doręczonego Gościowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. W razie opłacania rezerwacji w drodze przelewu bankowego za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 4. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online na stronie https://kuterport.pl/rezerwacja/ pobierana jest opłata za wybrane pole i pobyt jednej osoby dorosłej zgodnie z cennikiem. Za pozostałe opcje z cennika gość zapłaci na miejscu przy zameldowaniu.
 5. W razie skrócenia pobytu Gościowi nie zwraca się kwoty za niewykorzystany okres najmu.
 6. W przypadku, kiedy Gość odwołuje lub nie pojawia się w określonym terminie kwota zapłacona za wynajem nie jest zwracana, a wcześniej zarezerwowane pole może zostać skierowane do ponownej sprzedaży.
 7. W razie rezygnacji Gościa z najmu pola, z winy Gościa, najpóźniej na 21 dni przed terminem najmu, Wynajmujący zwróci Gościowi na wskazany przez niego rachunek bankowy 50% opłaconego czynszu najmu. W razie rezygnacji przez Gościa z najmu pola, z winy Gościa, w terminie krótszym niż 21 przed terminem najmu pola, opłaty uiszczone przez Gościa nie podlegają zwrotowi. Całość kwot uiszczonych przez Gościa podlegać będzie zwrotowi wyłącznie w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację usługi ze strony Kuter Portu, ograniczeń związanych z najmem pól wynikających ze stanu epidemii wprowadzonego na podstawie rozporządzenia.
 8. Na okres pobytu od Gościa pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200,00 zł uiszczana gotówką przy zameldowaniu się na terenie Kuter Portu. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego w szczególności zniszczeń, uszkodzeń i innych szkód lub powstania konieczności przywrócenia pola do stanu sprzed wynajmu Gościowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej szkód. Zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania podnoszącego wysokość kaucji, według przepisów ogólnych. Kosztorys dot. ewentualnych zniszczeń i szkód zostanie sporządzony przez Wynajmującego i przedstawiony Gościowi. W razie wykrycia przez Wynajmującego szkód, zniszczeń lub innych nieprawidłowości po opuszczeniu pola przez Gościa, a nie zgłoszonych, Gość zostanie obciążony kosztami ich usunięcia. Skrócenie czasu pobytu przez Gościa względem okresu planowanego nie ma wpływu na obniżenie wysokości kaucji zwrotnej.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godz. 17:00, jeżeli to samo pole nie zostało zarezerwowane przez innego Gościa. Koszt takiej usługi wiąże się z dopłatą w wysokości 50% ceny wg obowiązującego cennika. Przedłużenie doby możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z Obsługą przed upływem czasu pobytu, tj. przed godz. 10:00 w dniu wymeldowania. W przypadku samowolnego przedłużenia doby hotelowej naliczona zostanie kara w wysokości określonej w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 10. W razie przedłużenia przez Gościa pobytu powyżej doby hotelowej, w trakcie której powinien opuścić pole, bez uprzedniego ustalenia z Wynajmującym, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty za korzystanie z Pola w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej doby hotelowej. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji uiszczonej przez Gościa. W razie, gdy wysokość opłaty za korzystanie z pola ponad dobę hotelową przekroczy wysokość kaucji, Gość zobowiązany będzie do pokrycia nadwyżki.
 11. W celu otrzymania faktury VAT z tytułu wynajmu pola i pobytu na Kempingu Gość zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego przed dokonaniem przelewu/wpłaty lub w komentarzu podczas korzystania z rezerwacji online.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI

 1. Goście korzystający z Kempingu uprawnieni są do korzystania, na podstawie indywidualnie zaprogramowanej i wydanej na czas pobytu karty dostępowej oraz drukowanej i wypełnianej przy zameldowaniu Karty Gościa Kempingu.
 2. Karta Gościa Kempingu uprawnia do:
  1. przejazdu i przejścia przez bramę przy parkingu obok budynku Kortów/Lodowiska;
  2. dostępu do Strefy Kemping w czasie pobytu;
  3. wstępu na teren Plaży i korzystania z niej w miarę dostępności i zgodnie z obowiązującym na Plaży regulaminem bez dodatkowych opłat (nie dot. to płatnej części gastronomicznej, wstępu na płatne wydarzenia organizowane na tym terenie oraz korzystania z innych odpłatnych usług świadczonych na terenie Plaży);
  4. uzyskania 10% rabatu w Restauracji Kuter Port;
  5. uzyskania niższej ceny za wynajem Kortów Tenisowych;
  6. innych indywidualnych korzyści wpisanych do Karty Gościa Kempingu;

W razie niemożności skorzystania przez Gości z którejś z powyższych usług, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa lub innych przyczyn, nie stanowi to podstawy roszczeń względem Wynajmującego. Niewykorzystane rabaty nie podlegają zamianie na środki pieniężne.

 1. Karta Gościa Kempingu nie uprawnia do otwierania bram/bramek i wjazdu/wejścia na teren Strefy Domki.
 2. Po dokonaniu rezerwacji pola oraz dokonaniu opłaty za pobyt w dniu rozpoczęcia pobytu Goście zobowiązani są do uregulowania pozostałych formalności w recepcji Kempingu.
 3. W ramach zameldowania Goście otrzymają karty dostępowe oraz Kartę Gościa Kempingu. Karty dostępowe umożliwiają swobodny wjazd (i wyjazd) pojazdem silnikowym na teren Kuter Portu. Karta Gościa uprawnia do przebywania na terenie obiektu i korzystania z wpisanych na niej korzyści. Dodatkowo Goście otrzymują Kartę Pojazdu, którą zobligowani są wypełnić oraz umieść za przednią szybą samochodu a także do każdorazowego okazania jej Obsłudze na jej żądanie. Karta Pojazdu umożliwia poruszanie się pojazdem silnikowym wyłącznie w okresie na niej wskazanym. Karta Pojazdu wystawiana jest na jeden pojazd silnikowy i nie podlega udostępnieniu innym osobom.
 4. Osoby poruszające się po terenie Kempingu pojazdami w celu wjazdu, ustawienia pojazdu i wyjazdu zobowiązane są zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 5 km/godz. Poruszanie się pojazdami w innych celach po terenie strefy nie jest możliwe.
 5. Na terenie Kempingu obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi w godz. od 22:00 do 07:00.

§ 5

OPŁATY DODATKOWE

 1. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w okolicznościach i wysokościach określonych w cenniku Kempingu w przypadku, jeśli Gość korzysta z usług, za które nie wniósł opłaty.
 2. Opłaty dodatkowe mogą się sumować i mogą zostać potrącone z kaucji. Jeżeli wysokość naliczonych opłat dodatkowych przekracza wysokość kaucji lub kaucja została już wykorzystana na inne cele, Gość, względem którego naliczono opłatę dodatkową, zobowiązany jest do jej uiszczenia (lub jej pozostałej części) przy wymeldowaniu, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych. Płatność może zostać dokonana gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, a także przelewem na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy. O każdym przypadku nałożenia opłaty dodatkowej Gość zostanie powiadomiony niezwłocznie przez Obsługę. Jeżeli Gość nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej, ma prawo złożenia reklamacji, która zostanie rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż do zakończenia okresu najmu pola kempingowego. Rozpoznanie reklamacji zostanie sporządzone w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej Wynajmujący będzie uprawniony do jej dochodzenia na drodze sądowej.

§ 6

 1. W razie rażącego naruszenia przez Gościa, osobę znajdującą się pod jego nadzorem lub inne osoby, za które odpowiada, postanowień Regulaminu lub zasad korzystania z Kempingu, Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu pola oraz do żądania opróżnienia wynajętego pola bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem pola w całości ani nawet w części. Analogicznie, w razie organizacji przez Gościa wydarzeń naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, Wynajmujący uprawniony będzie do wcześniejszego zakończenia najmu pola oraz do żądania opróżnienia wynajętego pola, bez zbędnej zwłoki. W razie skorzystania z takiego uprawnienia Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za najem pola w całości ani nawet w części.
 2. Po zakończeniu okresu najmu podjęte zostaną następujące czynności:
  1. wydanie przez Gościa pola w obecności Obsługi lub innego uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego, który dokona sprawdzenia stanu wynajmowanego pola;
  2. sporządzenie przez Obsługę lub innego uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego wykazu ewentualnych strat, szkód lub zniszczeń powstałych w okresie najmu;
  3. zwrot kart dostępowych w recepcji Kempingu;
  4. rozliczenie uiszczonej przez Gościa kaucji, a także dokonanie pozostałych rozliczeń.
 3. Nie jest dopuszczalny zwrot kart dostępowych po zakończeniu najmu bez sporządzenia wykazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Pozostawienie przez Gościa kart dostępowych z pominięciem powyższej procedury powoduje, że w razie stwierdzenia ewentualnych wad, zniszczeń, szkód lub innych nieprawidłowości sporządzony zostanie jednostronnie przez Wynajmującego lub jego uprawnionego przedstawiciela wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. W takim przypadku Wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia od Gościa zwrotu wszelkich kosztów usunięcia stwierdzonych w wykazie nieprawidłowości.
 4. Po okresie najmu Goście zobowiązani są do przywrócenia pola do stanu, w jakim je zastali, w szczególności poprzez wysprzątanie pola.

§ 7

WARUNKI KORZYSTANIA Z KEMPINGU

 1. Goście uprawnieni są do korzystania z całości powierzchni wynajętego pola łącznie ze znajdującymi się na jego terenie elementami infrastruktury. Wszelkie braki, nieprawidłowości i zastrzeżenia dot. pola powinny być niezwłocznie zgłaszane Obsłudze. Goście po objęciu wynajętego pola w posiadanie zobowiązani są do jego sprawdzenia i zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości lub zastrzeżeń.
 2. W razie stwierdzenia przez Gościa nieprawidłowości na polu, a niezgłoszenia tego faktu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Gościa kosztami usunięcia nieprawidłowości.
 3. Goście zobowiązani są do udostępnienia pola Wynajmującemu, Obsłudze lub jego przedstawicielom w celu przeprowadzenia na nim odpowiednich prac konserwacyjno-remontowych, usunięcia wad i nieprawidłowości oraz dokonania kontroli stanu pola i sposobu korzystania z pola, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia tych czynności, chyba że ich podjęcie nie cierpi zwłoki lub podyktowane jest bezpieczeństwem Gości. Jeżeli pole nie nadaje się do użytku ze względu na stwierdzoną awarię lub wadę, Wynajmujący zaproponuje Gościowi inne pole, w tym samym standardzie lub wyższym, bez dodatkowej opłaty w miarę dostępności.
 4. W razie ustalenia przez Wynajmującego, w ramach uprawnień przysługujących mu na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu, że Goście lub osoby przebywające na polu w ramach odwiedzin korzystają z pola lub pozostałych elementów infrastruktury wspólnej dla wszystkich gości Kempingu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, lub w inny sposób stanowiący zagrożenie dla mienia Wynajmującego lub innych Gości, Wynajmujący uprawniony będzie do wypowiedzenia najmu pola bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy najmu wiązać się będzie z koniecznością bezzwłocznego opuszczenia Kempingu oraz terenu Kuter Portu. Czynsz najmu zapłacony przez Gościa, któremu została wypowiedziana umowa najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie podlega zwrotowi. W razie ponownej woli wynajęcia pola na Kempingu przez Gościa, względem którego Wynajmujący skorzystał z uprawnień określonych w niniejszym punkcie, Wynajmujący uprawniony będzie do odmowy zawarcia umowy najmu.

§ 8

Goście nie ponoszą odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy znajdujących się na polu oraz w częściach wspólnych dla wszystkich użytkowników Kempingu, wynikające z ich normalnego użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem. Goście ponoszą odpowiedzialność według zasad ogólnych za każdą szkodę wyrządzoną na polu lub w częściach wspólnych dla wszystkich użytkowników Kempingu, tj. w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury dostępnej na danym polu, zniszczenie lub uszkodzenie nawierzchni, np. w wyniku kopania dziur, dewastacji roślinności, wylewania na polu nieczystości, płynów czy innych substancji powodujących szkody, zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury przynależnej do pola, a także zniszczenie lub uszkodzenie innych elementów infrastruktury udostępnionych Gościom do korzystania, łącznie z elementami infrastruktury wspólnej dla wszystkich gości Kempingu (w przypadku braku wątpliwości co do sprawcy zniszczeń w częściach wspólnych). Analogicznie, Goście ponoszą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby znajdujące się pod ich opieką (w szczególności osoby niepełnoletnie).

§ 9

Zabronione jest korzystanie przez Gości z własnego grilla, ogniska, rusztu itp. Goście uprawnieni są do korzystania z tego typu elementów infrastruktury znajdujących się w strefie grillowej. Goście nie są uprawnieni do zmiany miejsca położenia grilla bez zgody Obsługi. Wynajmujący nie zapewnia paliwa oraz podpałki niezbędnych do korzystania z grilla i ogniska. Korzystanie ze strefy grillowej możliwe jest codziennie w godzinach pomiędzy 10:00 a 22:00. Gość uprawniony jest do korzystania z niej bez dodatkowych opłat. Po skorzystaniu ze strefy grillowej Gość zobowiązany jest do jej uprzątnięcia i wyczyszczenia.

§ 10

Goście nie są uprawnieni do wprowadzania na teren Strefy Kemping zwierząt. Przebywanie zwierząt w innych Strefach Kuter Portu regulowane jest odrębnymi regulaminami.

§ 11
PRZEPISY PORZĄDKOWE DOT. KEMPINGU

 1. Goście korzystający z pojazdów mechanicznych zobowiązani są do parkowania wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych. Parkowanie pojazdów poza miejscem do tego wyznaczonym skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami związanymi z usunięciem wszelkich szkód powstałych z tego tytułu. Miejsca parkingowe znajdujące się na terenie Kuter Portu są bezpłatne i niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Gości.
 2. W przypadku, jeśli gość nie opłacił możliwości ustawienia pojazdu na wynajmowanym polu, może zająć miejsce parkingowe na terenie wewnętrznym w Strefie Kemping. W przypadku braku miejsc pojazd można bezpłatnie pozostawić na parkingu Strefy Plaża lub na parkingu przy budynku Kortów/Lodowiska.
 3. Goście uprawnieni są do poruszania się pojazdem mechanicznym po terenie wewnętrznym Kuter Portu jedynie w celu dojazdu do recepcji i na wynajęte pole na Kempingu. Poruszanie się pojazdem mechanicznym po obszarze Kuter Portu jest zabronione. Nie dopuszcza się również poruszania się po Strefie Kemping na rowerze, hulajnodze lub innym urządzeniu. Możliwy jest przejazd rowerem z Kempingu i na Kemping tylko w celu wyjazdu z Kuter Portu i wjazdu w okresie wynajmowania pola kempingowego. W tym celu Gość korzysta z bramy znajdującej się przy parkingu przy budynku Kortów/Lodowiska.
 4. W Strefie Kemping w godz. od 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna. W tych godzinach obowiązuje zakaz generowania hasłu i podejmowania innych aktywności, które mogłyby zakłócać odpoczynek nocny innych Gości korzystających z Kempingu.
 5. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia oraz pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
 6. Goście zobowiązani są do zachowania staranności w zakresie należytego zabezpieczenia rzeczy pozostawionych na wynajmowanych polach. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Gości, które zostały zgubione, skradzione lub w inny sposób utracone.
 7. Rzeczy pozostawione przez Gościa na wynajmowanym polu podlegać będą odesłaniu na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. Wynajmujący nie jest uprawniony do przechowania rzeczy pozostawionych przez Gości ani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości.
 8. Goście nie są uprawnieni do biwakowania, rozstawiania namiotów, przyczep, kamperów w miejscu innym niż wykupione pole. Nie są także uprawnieni do wieszania hamaków lub korzystania z innego rodzaju podobnego sprzętu na terenie Kuter Portu, chyba że dysponują takim wyposażeniem, które mogą rozłożyć na wynajętym polu bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pola kempingowego.
 2. Skorzystanie przez Gości z oferty Kempingu Kuter Port oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy według przepisów prawa.
 5. Wynajmujący uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Został on zamieszczony na stronie internetowej www.kuterport.pl, w miejscu łatwo dostępnym Gościom, a także pozostaje do wglądu w Recepcji Kempingu. W razie zmiany Regulaminu w czasie obowiązywania zawartych już umów najmu, do ich zastosowania, wykładni oraz roszczeń z nich wynikających stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawarcia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH (załącznik nr 1 do Regulaminu)

§ 1

Niniejszy dokument określa opłaty dodatkowe obowiązujące na terenie Kempingu Kuter Port. Pod pojęciem opłaty dodatkowej należy rozumieć zarówno dodatkowe usługi możliwe do wykupienia przez Gości, jak i opłaty, które mogą zostać nałożone przez Wynajmującego na Gościa, w razie naruszania postanowień Regulaminu.

§ 2

Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w następujących okolicznościach i wysokościach:

 1. zgubienie lub uszkodzenie karty – 50,00 zł;
 2. korzystanie z grilla/rusztu/ogniska i podobnych poza miejscem do tego przeznaczonym – 500,00 zł za każdy przypadek;
 3. palenie tytoniu, papierosów, korzystanie z papierosów elektronicznych i innych podobnych urządzeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 100,00 zł za każdy przypadek;
 4. korzystanie z pojazdu mechanicznego poza miejscami do tego przeznaczonymi – 100,00 zł za każdy przypadek;
 5. parkowanie pojazdu mechanicznego poza miejscem do tego przeznaczonym – 50,00 zł za każdy przypadek;
 6. nieuporządkowanie strefy grillowej po skorzystaniu – 50,00 zł za każdy przypadek;
 7. naruszenie ciszy nocnej – 100,00 zł za każdy przypadek;
 8. nieprzywrócenie wynajmowanego pola do stanu z chwili jego objęcia po zakończeniu okresu najmu – 100,00 zł;
 9. wprowadzenie zwierzęcia do Strefy Kemping – 300,00 zł za każdy przypadek;
 10. rażące zachowanie oraz naruszenie innych postanowień Regulaminu – 100,00 zł za każdy przypadek.

W pozostałym zakresie stosuje się zapisy Regulaminu Kempingu Kuter Port.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ