Poznaj zasady

REGULAMIN KORTÓW KUTER PORT

§1

Postanowienia ogólne

 1. Korty Kuter Port znajdują się na terenie Strefy Rekreacja Kuter Port, obiektu zarządzanego przez: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (zwanym dalej Zarządzającym) i wchodzącego w skład ośrodka Kuter Port Nieznanowice.
 2. Na terenie Kortów znajdują się:
  1. dwa pełnowymiarowe korty tenisowe do gry singlowej i deblowej; kort otwarty posiada nawierzchnię z mączki ceglanej, kort kryty posiada sztuczną nawierzchnią EDEL Elite Super Soft;
  2. budynek recepcyjno-socjalny służący do obsługi klientów Kortów.
 3. Zarządzający zapewnia obsługę Kortów, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń Kortów oraz pobiera opłatę za korzystanie z nich.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Kortów oraz zasady postępowania na ich terenie.
 5. Warunkiem przebywania na terenie Kortów jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.
 6. Korty są czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. od 08:00 do 20:00 od kwietnia do listopada, zgodnie z aktualnymi informacjami na kuterport.pl. Zarządzający ma pełne prawo do zmian terminów działania Kortów, jak i ich ograniczania w zależności od własnych decyzji oraz czynników zewnętrznych.
 7. Wykupienie usługi na korzystanie z Kortów oznacza akceptację obowiązującego regulaminu.
 8. W związku z lokalizacją Kortów na terenie zamkniętym Kuter Port, w którym znajdują się inne Strefy świadczące odrębne usługi, Zarządzający informuje, iż wynajem Kortów nie uprawnia gości do korzystania z takowych, a takie zachowanie będzie skutkowało naliczeniem opłat związanych z takimi usługami.
 9. Na Kortach akceptowane są karty Benefit Systems (w tym: Multi Sport Plus, MultiSport Student, Multisport Senior). Przy realizacji usług Benefit Systems obowiązują wspólnie zasady wynikające z regulaminów Kuter Port oraz zewnętrznego dostawcy usług.

§2

Zasady korzystania z Kortów Kuter Port

 1. Gość Kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w szczególności tenisa ziemnego. Aktywności fizyczne podejmuje na własną odpowiedzialność.
 2. Decyzję o dopuszczeniu gościa do gry na Korcie podejmuje każdorazowo Zarządzający.
 3. Korzystający z Kortów zobowiązani są do:
  1. gry w kompletnym i estetycznym stroju tenisowym oraz obuwiu przystosowanym do przebywania na Kortach  (na Kort z mączki ceglanej preferowane jest obuwie z podeszwą w tzw. jodełkę, na Kort ze sztucznej trawy obuwie z podeszwą typu sand grass z dużą liczbą wypustek);
  2. stosowania się do zaleceń i wytycznych Zarządzającego;
  3. zachowania czystości i porządku na Korcie oraz w jego najbliższym otoczeniu;
  4. zachowania kultury osobistej, nieużywania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe;
  5. niezakłócania gry osobom korzystającym z Kortów sąsiednich;
  6. „zasiatkowania” kortu po zakończeniu gry (dot. kortu z nawierzchnią z mączki ceglanej);
  7. opuszczenia kortu po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry bez zwłoki; przedłużenie gry jest możliwe wyłączenie wówczas, gdy kolejna godzina nie została zarezerwowana przez innych graczy; przedłużenie gry ponad zarezerwowany czas gry wiąże się z rozpoczęciem kolejnej godziny, a tym samym pobrana zostanie opłata za kolejną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
  8. informowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu czy innych nieprawidłowościach.
 4. Korzystającym z Kortów zabrania się:
  1. niszczenia lub przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
  2. wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych i palenia tytoniu;
  3. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
  4. zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających.
 5. Maksymalna liczba osób na jednym korcie to czterech graczy. Dodatkową osobą na korcie może być wyłącznie trener.
 6. Zarządzający obiektem ma prawo do kilkuminutowej konserwacji i czyszczenia kortu w czasie wynajmu przez graczy.

§3

Wjazd/wejście na teren Kuter Port

 1. Dojazd samochodem do Kortów i zajęcie miejsca na parkingu przy obiekcie możliwy jest wyłącznie przez bramę wjazdową do Strefy Rekreacja, przy której znajduje się parking. Wjazd/wejście może mieć miejsce nie wcześniej niż 30 min przed godziną rozpoczęcia rezerwacji Kortu (jest to czas przeznaczony na dojazd/dotarcie i przygotowanie się do gry). Wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie usługi w innej Strefie Kuter Portu, znajdującej się na terenie wewnętrznym. Wówczas gościa dotyczą zasady obowiązujące w Strefie, w której wykupił usługi.
 2. Każdego gościa obowiązuje rejestracja przed wjazdem/wejściem na teren wewnętrzny. W tym celu należy zgłosić się do recepcji Kempingu znajdującej się przy bramie wjazdowej w celu:
  1. rejestracji;
  2. pobrania i uzupełnienia karty parkingowej (tylko prawidłowo i kompletnie uzupełniona karta uprawnia do wjazdu na teren wewnętrzny);
  3. wpłacenia kaucji.
 3. Karta parkingowa wydawana jest na 2 godz. w przypadku rezerwacji kortu na 1 godz. (60 minut). Daje to czas 30 minut na dojazd/dotarcie do Kortów i przygotowanie się do gry oraz dodatkowe 30 minut po zakończeniu gry i wyjazd z terenu Kuter Port.
 4. Podstawą liczenia i weryfikacji czasu jest wpisana na karcie parkingowej data i godzina wjazdu/wejścia. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, obowiązujące będą zapisy w rejestrze wjazdów/wyjazdów, wejścia/wyjścia prowadzone przez Zarządzającego.
 5. W przypadku wynajmu Kortów na 2 godziny lub dłużej łączny czas pobytu na terenie Kuter Portu to czas wynajmu – np. 2 lub 3 godziny, + 30 minut na dojazd/dotarcie i 30 minut na wyjazd.
 6. Kaucja przy wjeździe pobierana jest w wysokości 50,00 zł w przypadku wjazdu/wejścia 1 lub 2 osób oraz w wysokości 100,00 zł w przypadku wjazdu/wejścia 3 lub 4 osób.
 7. W przypadku, jeśli liczba osób chcących wejść na teren Kuter Portu w związku z rezerwacją jednego Kortu jest wyższa niż cztery osoby, każda dodatkowa osoba płaci za wejście wg cennika Kempingu Kuter Port (https://kuterport.pl/kemping/cennik/) poz. „osoba”.

§4

Wyjazd/wyjście z terenu Kuter Port

 1. Wyjazd/wyjście odbywa się przez bramę wjazdową przy Strefie Rekreacja. Opuszczenie terenu Kuter Portu po zakończeniu wynajmu Kortów inną bramą lub wyjściem bez wcześniejszych ustaleń i zgody Zarządzającego jest niezgodne z regulaminem i będzie skutkować naliczeniem i automatycznym pobraniem opłat opisanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 2. Przy wyjeździe/wyjściu w recepcji Kempingu sprawdzane są:
  1. łączny czas przebywania na terenie wewnętrznym – od wjazdu do wyjazdu;
  2. liczba gości/ilość osób oraz rozliczana jest kaucja
 3. W przypadku przekroczenia czasu powyżej 2 godz. (lub czasu zadeklarowanego przy wjeździe i zgodnego z wynajmem) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł/1 godz. za pojazd oraz dodatkowo pobierana jest opłata za każdą osobę za wejście wg cennika Kempingu Kuter Port (https://kuterport.pl/kemping/cennik/) poz. „osoba”.
 4. Jeśli w przypadku danej rezerwacji mniejsza liczba osób wyjeżdża/wychodzi, za brakujące osoby pobierana jest opłata wg cennika jw. Opłata pobierana jest z kaucji.
 5. W przypadku przekroczenia czasu pobytu na terenie wewnętrznym powyżej 2 godz. wyjazd przez szlaban możliwy będzie dopiero po uregulowaniu płatności. Na czas trwania rozliczenia pojazd należy postawić przed szlabanem, by nie utrudniał wyjazdu innym pojazdom.

§5

Rezerwacje i opłaty za korzystanie z Kortów Kuter Port

 1. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie +48 12 385 85 55 w. 5 lub poprzez e-mail: korty@kuterport.pl. Rezerwacja jest ważna, jeśli zostanie potwierdzona przez pracownika obsługi, a opłata za rezerwację zostanie wniesiona zgodnie z cennikiem.
 2. Aktualny cennik wynajmu Kortów oraz sprzętu tenisowego dostępny jest na stronie https://kuterport.pl/rekreacja/korty/ i w recepcji Kortów. W przypadku zmian lub korekt obowiązującym cennikiem jest ten, którym dysponuje recepcja Kortów.
 3. Goście Kempingu Kuter Port i Domków Kuter Port mogą dokonywać rezerwacji i opłat w recepcji Domków Kuter Port i recepcji Kempingu Kuter Port.
 4. Goście Domków w cenie wynajmu Domku w czasie pobytu mogą skorzystać bez dodatkowych opłat z wybranego Kortu przez 1 godz. w ciągu doby hotelowej (zgodnie z dostępnością). Gość, który chce skorzystać z takiej opcji, zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji Kortu na zasadach ogólnych. Niezależnie gość ponosi koszty wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.
 5. Rabat wynikający z abonamentu udzielany jest w przypadku jednorazowego wykupienia i rezerwacji wybranego Kortu na 10 godz. w sezonie (zgodnie z cennikiem Kortów).
 6. Korty można rezerwować na wynajem jednorazowy lub wynajem wielokrotny, zgodnie z abonamentem.
 7. Wejście na Kort możliwe jest po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem Kortów. Opłaty przyjmowane są przelewem na wskazane konto lub gotówką/kartą w recepcji. W przypadku nieodnotowania wpłaty na koncie konieczne jest uiszczenie opłaty w kasie lub przedstawienie dowodu wpłaty. Rezerwacja w abonamencie wymaga płatności z góry.
 8. Osoba, która dokona rezerwacji i nie dokona wpłaty oraz nie pojawi się w terminie, zostanie obciążona tymi kosztami przy kolejnym wynajmie Kortów. Brak takiej zaległej wpłaty umożliwia Zarządzającemu odmówienie realizacji usługi.
 9. Jednostką czasu wynajmu jest godzina (60 minut). Minimalny czas wynajmu Kortu to godzina (z wliczonym czasem na wyrównanie i przygotowanie kortu).
 10. Rezerwacje dotyczą pełnych godzin, przy czym pierwsza rezerwacja w ciągu dnia rozpoczyna się o godz. 08:00, a ostatnia o 19:00.

§6

Zmiany i odwołania rezerwacji i terminów

 1. W przypadku niestawienia się graczy w terminie lub odwołania rezerwacji z przyczyn niezależnych od Zarządzającego koszty wynajmu nie są zwracane.
 2. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających grę w wybranym i zarezerwowanym terminie, istnieje możliwość jego zmiany na termin niekolidujący z innymi rezerwacjami. Zmiana jest możliwa wyłącznie w bieżącym sezonie, co oznacza, że nie ma możliwości przenoszenia rezerwacji na kolejny sezon. Potwierdzenie dokonania zmiany terminu wymaga zawsze zgody Zarządzającego.
 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających grę gość ma prawo przenieść rezerwację z kortu zewnętrznego na kort kryty (pod warunkiem dostępności).
 4. Instruktor organizujący zajęcia na Korcie przeprowadza je na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach łącznie z zapewnieniem we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom zajęć w trakcie ich trwania.
 5. Umówienie spotkania z instruktorem wymaga rezerwacji i opłaty wynajmu Kortu zgodnie z cennikiem. Rozliczanie zajęć z instruktorem leży po stronie wynajmującego Kort.
 6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest bezpieczeństwem, stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, siłami wyższymi, ograniczeniami wynikającymi z rozporządzeń i ustaw nadrzędnych lub innych okoliczności, za które Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie wpływu. W takim przypadku gość pozostaje bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Ewentualne roszczenia będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.

§7

Wypożyczalnia i sklepik

 1. W budynku Kortów działa Wypożyczalnia sprzętu tenisowego i akcesoriów.
 2. Wypożyczalnia działa w czasie i godzinach pracy Kortów.
 3. Każda osoba korzystająca z Kortów może w ramach dostępności wypożyczyć sprzęt na czas gry i wynajmu.
 4. Sprzętu z oferty wypożyczalni nie wolno wynosić i używać poza terenem Kortów.
 5. Aktualny cennik i dostępny sprzęt można sprawdzić na https://kuterport.pl/rekreacja/korty/ oraz w recepcji Kortów Kuter Port.
 6. Osoby korzystające z oferty wypożyczalni zobowiązane są do pozostawienia kaucji za wypożyczony sprzęt zgodnie z cennikiem wypożyczalni Kortów Kuter Port. Obowiązek wniesienia kaucji nie dotyczy zameldowanych gości Domków oraz Kempingu, którzy wnieśli opłatę/kaucję z tytułu wynajmu Domku lub parceli na Kempingu.
 7. Wszystkie ewentualne szkody związane z wynajętym sprzętem będą automatycznie zaliczane na poczet kaucji i z niej rozliczane. Jeżeli wartość sprzętu objętego wypożyczeniem przekracza wartość kaucji, a jego uszkodzenia lub brak zwrotu są wyższe niż kaucja, wówczas wynajmujący dopłaci różnicę zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Kortów. Równocześnie zniszczony/uszkodzony produkt przechodzi na własność wypożyczającego.
 8. W ofercie znajdują się również produkty do sprzedaży. Informację o aktualnej ofercie można uzyskać na miejscu w recepcji Kortów.

§8

Postanowienia dodatkowe

 1. Obiekt jest nadzorowany przez pracowników ochrony oraz służby informacyjno-porządkowej, którzy mają prawo do interwencji w przypadku naruszania zasad regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kortów, parkingu lub w jakimkolwiek innym miejscu na terenie obiektu.
 3. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z Kortów uprawnia Zarządcę do odmowy dopuszczenia gościa do korzystania z Kortów.
 4. Korzystający z Kortów odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 5. Ewentualne sytuacje lub zdarzenia nie ujęte w niniejszym regulaminie będą na bieżąco rozstrzygane przez Zarządzającego, a jego decyzje będą miały charakter końcowy i wiążący.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
  • Regulamin obowiązuje od 15.03.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ