Poznaj zasady

REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW ONLINE

Niniejszy Regulamin Wynajmu online Domków Kuter Port (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.

I. Ogólne warunki wynajmu Domków Kuter Port

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określa się następujące pojęcia:
  • Domki lub Domki Kuter Port – domki wypoczynkowe położone na terenie obiektu Kuter Port w Marszowicach-Nieznanowicach, dalej: Kuter Port w Nieznanowicach;
  • Użytkownik, Gość – osoba zainteresowana wynajmem Domków Kuter Port za pośrednictwem elektronicznego Systemu wynajmu;
  • System – elektroniczny system wynajmu Domków Kuter Port;
  • Kuter Port, Właściciel – podmiot prowadzący wynajem Domków Kuter Port;
  • Regulamin – Regulamin rezerwacji i wynajmu Domków Kuter Port.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wynajmu Domków Kuter Port. Skierowany jest do wszystkich osób zamierzających dokonać wynajmu Domków Kuter Port.
 3. Wynajmującym Domki jest Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223.
 4. Przed zawarciem umowy najmu Domku każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Niezaakceptowanie Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy najmu za pośrednictwem Systemu. Zawarcie umowy najmu Domków za pośrednictwem Systemu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Zawarcie umowy najmu za pośrednictwem Systemu oznacza również akceptację Regulaminu obiektu dostępnego pod adresem: https://kuterport.pl/domki/regulamin/.
 5. Ceny najmu Domków każdorazowo określane będą przy skorzystaniu przez Użytkownika ze znajdującego się na stronie internetowej https://kuterport.pl/rezerwacja/ mechanizmu rezerwacji Domków. Po dokonaniu wyboru terminu rezerwacji, dokonaniu wyboru Domku oraz ustalenia pozostałych wariantów rezerwacji, Użytkownikowi podana zostanie cena wynajęcia wybranego Domku w określonym terminie. Ceny wynajęcia Domków podane Użytkownikowi zawierają podatek VAT, w stawce określonej przepisami prawa. Za pośrednictwem Systemu możliwe jest dokonanie wynajęcia Domków i ich opłacenie. Cena wynajęcia Domku wskazana w opisie każdego z Domków stanowi minimalną cenę wynajęcia Domku na okres jednej doby. Za pośrednictwem Systemu brak jest możliwości dokonania opłaty za dodatkowe łóżko dziecięce oraz opłacenia pobytu zwierzęcia w Domku. W tym zakresie zastosowanie znajduje Regulaminu obiektu dostępnego pod adresem: https://kuterport.pl/domki/regulamin/.
 6. System obsługiwany jest przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych EService Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490970, NIP: 1181477610.
 7. Płatność za najem Domków możliwa jest za pomocą kart kredytowych Visa, MasterCard, Visa Electron, Debit MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, MasterPass, Visa Checkout oraz poprzez usługę ePrzelew za pomocą banku: Płacę z iPKO (PKO BP), Płacę z Inteligo (Inteligo). mTransfer (mBank), Santander Bank Polska (Santander24), Millennium (Millennium Bank), Pekao24Przelew (Pekao S.A), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), eurobank (Euro Bank), Credit Agricole e-przelew, Ing Bank Śląski, Plus Bank, CitiHandlowy (Citi Bank Handlowy), Getin Bank, Idea Bank (Płacę z Idea Bank), Noble Bank (Noble Pay), BGŻ BNP Paribas, Nest Bank, Bank Pocztowy – etransfer Pocztowy 24, Bank Pocztowy – Envelo Bank, Bank BPS, SGB, Podkarpacki Bank Spółdzielczy – PBS Bank 24, Bank Spółdzielczy w Brodnicy – BS Brodnica. Kuter Port nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem powyższych sposobów płatności.
 8. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, dokonany zostanie zwrot na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu obsługiwanego przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych EService Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 10. Aby dokonać płatności za najem Domków za pośrednictwem Systemu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • dostęp do Internetu,
  • korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej.

II. Postanowienia szczegółowe dot. najmu Domków Kuter Port

 1. Aby dokonać płatności za najem Domków Kuter Port konieczne jest dokonanie następujących czynności:
  • w oknie przeglądarki należy wpisać adres: kuterport.pl/rezerwacja;
  • należy dokonać wyboru Domku i planowanej daty pobytu;
  • określić liczbę osób zamierzających mieszkać w Domku, a następnie wybrać „sprawdź dostępność”;
  • po wyświetleniu się wyników wyszukiwania należy wybrać odpowiadającą opcję i wybrać „rozwiń cennik”, a następnie „rezerwuję”;
  • w oknie podsumowania rezerwacji należy wpisać dane rezerwującego i wybrać formę płatności;
  • po pojawieniu się formularzy dot. przetwarzania danych osobowych oraz regulaminu należy dokonać ich zatwierdzenia;
  • po pojawieniu się przycisku „rezerwuję” należy go wybrać, co spowoduje uruchomienie Systemu dot. płatności;
  • po uruchomieniu Systemu należy dokonać płatności zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

  W razie wyrażenia przez Użytkownika woli uzyskania faktury VAT, powinien on wyrazić tę wolę w polu „uwagi do rezerwacji”, podając dane do wystawienia faktury VAT.

 2. System nie obsługuje płatności dokonywanych w formie przelewu tradycyjnego.
 3. Kuter Port nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości działania Systemu w razie podania przez Użytkownika błędnych lub niepełnych danych. Podanie nieprawidłowych danych uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie transakcji. W razie podania przez Użytkownika błędnego adresu e-mail w czasie procedury płatności, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: domki@kuterport.pl, podając swoje dane oraz dowód potwierdzenia płatności, a także prawidłowy adres e-mail w celu przesłania potwierdzenia otrzymania wpłaty.
 4. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Kuter Port zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia najmu Domków Kuter Port. W razie skorzystania z tego uprawnienia odpowiednia informacja zostanie zamieszczona stronie internetowej https://kuterport.pl/domki/. Stosowane zabezpieczenia oraz zalecenia dot. profilaktyki zarażenia zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://kuterport.pl/domki/.
 5. W razie zawarcia za pośrednictwem Systemu umowy najmu Domków i dokonania płatności, tj. w razie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Rezygnacja z rezerwacji Domku, dokonana na zasadach określonych w Regulaminie Domków Kuter Port, uprawnia do odzyskania środków pieniężnych wpłaconych przez Gościa za pośrednictwem Systemu. Kuter Port dokona zwrotu środków w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Gościa, z którego dokonano płatności lub na inny wskazany przez Gościa numer rachunku bankowego. Wskazanie innego rachunku bankowego powinno nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: domki@kuterport.pl.
 7. Regulacje określone w punkcie 5 dotyczą jedynie Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w myśl art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. W razie zaprzestania świadczenia usług przez Domki Kuter Port z przyczyn spoczywających po stronie Wynajmującego, płatności dokonane przez Gościa tytułem najmu Domków, a który to najem nie został zrealizowany z przyczyn spoczywających po stronie Kuter Port, będą podlegały zwrotowi w sposób i w czasie określonym przez Kuter Port podany na stronie internetowej: https://kuterport.pl/domki/.

III. Reklamacja

 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z płatnościami za pośrednictwem Systemu powinny być zgłaszane Kuter Portowi na adres e-mail: domki@kuterport.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać wskazana przyczyna reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer transakcji.
 3. Rozpoznanie reklamacji oraz terminy jej rozpoznania określają przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kuter Port rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej, o wydaniu której Gość zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Kuter Port nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane płatnościami elektronicznymi w Systemie obsługiwanym przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych EService Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223, a w zakresie obsługi Systemu Administratorem danych osobowych Użytkowników jest również Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych EService Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490970, NIP: 1181477610.
 2. W sprawach związanych z danymi Użytkownika należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych pomiędzy Kuter Portem a Użytkownikiem na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem realizacji umowy.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty prowadzące systemy płatności elektronicznej, podmioty świadczące usługi na terenie Domków, podmioty świadczące obsługę prawną, usługi pocztowe. Dane udostępniane będą w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją uprawnień wynikających z czynności prawnej w tym także z realizacją obowiązków podatkowych i księgowych, jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. Dane zbędne będą systematycznie usuwane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Użytkownika dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksem cywilnym, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje bezterminowo. O wszelkich zmianach w treści Regulaminu Sprzedawca informował będzie w sposób bieżący na stronie internetowej https://kuterport.pl/domki/.
 3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie zastosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo według przepisów prawa.
 4. Jeżeli jeden lub więcej zapisów niniejszego Regulaminu okaże się bezskuteczna lub nieważna, nie rzutuje to na ważność całego Regulaminu. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień. Do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ