Poznaj zasady

REGULAMIN SPA KUTER PORT

 1. Gabinety SPA (dalej: SPA) znajdują się na terenie Strefy Rekreacja Kuter Port i są zarządzane przez Kuter Port Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223.
 2. W skład SPA wchodzą cztery gabinety, w których świadczone są usługi zgodnie z dostępną ofertą.
 3. SPA Kuter Port czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00–21:00, przy czym godzina zamknięcia to równocześnie godziną, do której należy opuścić teren budynku Rekreacji. Pozostawanie na terenie obiektu po godz. 21:00 jest nieuprawnione.
 4. Zarządzający ma pełne prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu oraz w przypadku awarii, prac konserwacyjnych czy innych zdarzeń zewnętrznych do czasowego zamknięcia SPA lub którejkolwiek części wchodzącej w jego skład. Niedostępność tej przestrzeni lub jej części w wyniku ww. przyczyn nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony gościa.
 5. Obsługa ma prawo odmówić umówienia terminu zabiegu w danym dniu, jeśli jego wykonanie czasowo wykracza poza ustalony harmonogram działań.
 6. W przypadku jeśli zabieg nie będzie mógł odbyć się w uzgodnionym terminie, gościowi zostanie zaproponowany inny termin.
 7. W związku z lokalizacją SPA w budynku Rekreacji znajdującym się na terenie zamkniętym Kuter Port, w którym znajdują się inne Strefy świadczące odrębne usługi, Zarządzający informuje, iż korzystanie ze SPA nie uprawnia gości do korzystania z takowych, a takie zachowanie będzie skutkowało naliczeniem opłat związanych z poszczególnymi usługami.
 8. SPA jest strefą ciszy, relaksu i komfortu, w której nieuprawnione jest korzystanie z urządzeń emitujących muzykę lub inne dźwięki, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń zakłócających ciszę lub prywatność innych osób.
 9. Obsługa SPA ma prawo wyprosić z obiektu osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości. Jednocześnie SPA Kuter Port nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem SPA Kuter Port.
 10. Na terenie SPA (jak i w całym budynku Rekreacja, którego jest częścią) obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów i innych analogicznych urządzeń. Nie jest również dopuszczalne spożywanie posiłków i napojów, spożywanie alkoholu czy jakichkolwiek substancji odurzających.
 11. Wprowadzanie zwierząt do obiektu Rekreacja jest niedopuszczalne.
 12. Ze SPA nie mogą korzystać osoby,
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry;
  3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia podczas kąpieli;
  4. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i obsługi SPA;
  5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 13. W celu zwiększenia efektywności zabiegów zaleca się:
  1. poinformować personel przed zabiegiem o: zażywanych lekach, przebytych chorobach, ewentualnych innych przeciwwskazaniach do korzystania z oferty zabiegów;
  2. korzystać z basenu, jacuzzi i saun zawsze przed zabiegami;
  3. unikać obfitych posiłków w czasie min. 1 godz. przed zabiegiem;
  4. unikać kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu.
 14. Osoby poniżej 18 r.ż. mogą korzystać z niektórych zabiegów wyłącznie w obecności i za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 13 r.ż. mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej – nie jest dopuszczalne pozostawianie ich bez opieki.
 15. Osoby korzystające ze SPA zobowiązane są pozostawić odzież wierzchnią w szatni przy SPA.
 16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Rekreacji, w tym w SPA, oraz w innych miejscach na terenie Kuter Portu, łącznie z parkingiem.
 17. W celu skorzystania z oferty SPA wymagane jest przybycie 15 min przed planowanym zabiegiem, aby możliwe było przygotowania się do zabiegu, wypełnienie karty konsultacyjnej oraz przeprowadzenie rozmowy z personelem. W przypadku spóźnienia się gościa do 15 min czas zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu.
 18. Umówienie i skorzystanie z oferty SPA jest równoznaczne ze zgodą na wypełnienie karty konsultacyjnej, w tym udostępnienie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) oraz złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SPA. Gość jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia, zawartego w karcie konsultacyjnej, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu, jak i innych regulaminów obowiązujących zarówno w Strefie Rekreacja, jak i w całym obiekcie Kuter Port.
 19. Osobie korzystającej ze SPA w cenie zabiegu udostępniany jest szlafrok, klapki jednorazowego użycia, bielizna zabiegowa (w pokoju zabiegowym).
 20. W czasie korzystania ze SPA możliwe jest przyjmowanie wyłącznie napojów podawanych przez obsługę. Nie jest dopuszczalne korzystanie z własnych napojów czy spożywanie jakichkolwiek posiłków.
 21. Goście są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności szczególnie w miejscach, w których mogą występować mokre nawierzchnie (np. gabinet z wanną z hydromasażem, pod prysznicami itp.).
 22. Przed skorzystaniem z zabiegów pielęgnacji ciała i masaży zalecane jest dokładne umycie ciała, a tuż przed zabiegiem krótki prysznic. Zalecane jest także przybycie do SPA po wcześniejszym demakijażu oraz bez biżuterii.
 23. Obsługa SPA ma prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotka się z niestosownym lub niedopuszczalnym zachowaniem ze strony gościa (molestowanie seksualne, agresja, wulgarny język itp.).
 24. Po zakończonym zabiegu gość ma max. 15 min. na przygotowanie się do wyjścia i opuszczenie pokoju zabiegowego oraz uregulowanie rachunku w recepcji w budynku Rekreacja.
 25. Usługi w SPA realizowane są wg kalendarza rezerwacji. Zalecane jest wcześniejsze umówienie terminu zabiegu. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji gość może skorzystać z aktualnie dostępnych usług.
 26. Każda rezerwacja jest potwierdzana telefonicznie (na nr tel. podany przez gościa podczas rezerwacji) przez obsługę SPA. Brak kontaktu z gościem lub rezerwacje niepotwierdzone na min. 24 godz. przed zabiegiem zostaną anulowane.
 27. Istnieje możliwość realizacji usług w oparciu o wcześniej wykupiony i opłacony voucher, zgodnie z zasadami dot. realizacji voucherów.
 28. Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez niego zniszczenia i szkody wynikające z celowego działania lub zaniechania. W przypadku zniszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku działania gościa zostanie on obciążony kosztami związanymi z ich usunięciem na podstawie kalkulacji szkód przedstawionej przez zarządzającego. W kalkulacji pod uwagę będzie brane wyposażenie lub sprzęt identyczny, jak ten, który został zniszczony. W innym przypadku kalkulowany będzie sprzęt najbardziej zbliżony jakościowo. W tym samym zakresie gość jest odpowiedzialny za straty wynikające ze zniszczeń i szkód spowodowanych przez znajdującą się pod jego opieką osobę niepełnoletnią.
 29. Gość jest uprawniony do zgłaszania obsłudze SPA wszelkich nieprawidłowości i usterek mających wpływ na bezpieczeństwo gości i eksploatację obiektu.
 30. Dane osobowe gości przetwarzane są przez zarządzającego wyłącznie w celu świadczenia usług SPA. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez zarządzającego.
 31. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 32. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy według przepisów prawa.
 33. Zarządzający uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje dot. zmiany treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefie Rekreacja. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na ww. stronie internetowej, w miejscu łatwo dostępnym gościom, a także pozostaje do wglądu u obsługi SPA w Strefie Rekreacja.

Regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2023 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ