Poznaj zasady

REGULAMIN LODOWISKA KUTER PORT

§1

Postanowienia ogólne

 1. Lodowisko Kuter Port znajduje się na terenie Strefy Rekreacja Kuter Port, obiektu zarządzanego przez: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (zwanym dalej Zarządzającym) i wchodzącego w skład ośrodka Kuter Port Nieznanowice.
 2. Lodowisko jest zorganizowane w budynku Kortów, w części zadaszonej i oświetlonej, w którym w okresie od wiosny do jesieni funkcjonuje kryty kort tenisowy, a w okresie jesienno-zimowym Lodowisko.
 3. Na potrzeby działania Lodowiska udostępniana jest:
  1. zadaszona część budynku, w której przygotowane zostało Lodowisko;
  2. budynek recepcyjno-socjalny służący do obsługi klientów Lodowiska.
 4. Zarządzający zapewnia obsługę Lodowiska, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z nich.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Lodowiska oraz zasady postępowania na terenie, na którym jest zorganizowane.
 6. Warunkiem przebywania na terenie Lodowiska jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.
 7. Wykupienie usługi na korzystanie z Lodowiska oznacza akceptację obowiązującego regulaminu.
 8. Lodowisko jest czynne w godz. 10:00–20:00 od poniedziałku do czwartku oraz w godz. 10:00–21:00 od piątku do niedzieli i w święta w okresie od listopada do lutego zgodnie z aktualnymi informacjami na kuterport.pl. Zarządzający ma pełne prawo do zmian terminów działania Lodowiska, jak i ich ograniczania w zależności od własnych decyzji oraz czynników zewnętrznych i warunków atmosferycznych.
 9. W związku z lokalizacją Lodowiska na terenie zamkniętym Kuter Port, w którym znajdują się inne Strefy świadczące odrębne usługi, Zarządzający informuje, iż korzystanie z Lodowiska nie uprawnia gości do korzystania z takowych, a takie zachowanie będzie skutkowało naliczeniem opłat związanych z poszczególnymi usługami.

§2

Zasady korzystania z Lodowiska Kuter Port

 1. Gość Lodowiska oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w szczególności jazdy na łyżwach. Aktywności fizyczne podejmuje na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie urazy poniesione podczas korzystania z obiektu należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
 3. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji Lodowiska.
 4. Decyzję o dopuszczeniu gościa do jazdy na Lodowisku podejmuje każdorazowo Zarządzający.
 5. Użytkownicy Lodowiska zobowiązani są do:
  1. korzystania z Lodowiska wyłącznie w łyżwach;
  2. poruszania się na łyżwach wyłącznie na tafli Lodowiska lub w miejscach wyłożonych specjalnymi matami;
  3. dbania o bezpieczeństwo własne i osób, które są pod ich opieką; zalecane jest m.in. korzystanie z rękawiczek, kasków ochronnych, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz ślizgaczy dla najmłodszych, uczących się jeździć;
  4. stosowania się do zaleceń i wytycznych Zarządzającego;
  5. zachowania czystości i porządku na terenie obiektu oraz w jego najbliższym otoczeniu;
  6. zachowania kultury osobistej, nieużywania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe;
  7. opuszczenia Lodowiska w czasie, na który został wykupiony wstęp; przedłużenie pobytu ponad wykupioną jednostkę rozliczeniową wiąże się z rozpoczęciem naliczania czasu podlegającego opłacie dodatkowej, a tym samym pobrana zostanie opłata za każde 15 min zgodnie z obowiązującym cennikiem;
  8. oczyszczenia wypożyczonego sprzętu przed jego oddaniem;
  9. informowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu czy innych nieprawidłowościach.
 6. Korzystającym z Lodowiska zabrania się zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników obiektu, w szczególności:
  1. poruszania się w łyżwach po innych powierzchniach niż tafla Lodowiska i powierzchnie wyłożone specjalnymi matami;
  2. jazdy pod prąd oraz jazdy zagrażającej innym użytkownikom, w tym m.in. potrącanie, podcinanie, wykonywanie skoków, gwałtownych hamowań;
  3. jazdy z plecakami, torebkami lub innymi podobnymi przedmiotami;
  4. trzymania w trakcie jazdy na rękach, barkach czy w chustach innych osób;
  5. jazdy i przebywania w strefach wyłączonych z użytkowania lub przeznaczonych dla obsługi;
  6. używania łyżew do jazdy szybkiej (panczeny), kijów, krążków hokejowych oraz innych przedmiotów, które mogą zagrażać osobom korzystającym z usług Lodowiska;
  7. wchodzenia na taflę lodową w obuwiu;
  8. wnoszenia na taflę produktów spożywczych, napojów;
  9. siadania na bandach otaczających taflę;
  10. zaśmiecania, niszczenia lub przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
  11. wnoszenia na teren obiektu przedmiotów niebezpiecznych i środków chemicznych;
  12. wnoszenia i poruszania się po terenie obiektu z naczyniami szklanymi;
  13. wnoszenia i spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
  14. hałasowania i przeszkadzania innym użytkownikom obiektu;
  15. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
  16. pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie obiektu;
  17. wprowadzania zwierząt.
 7. W przypadku, jeśli zachowanie danej osoby zostanie uznane za zagrażające innym użytkownikom lub niestosowne, łamiące zasady wynikające z  regulaminu, pracownik obsługi Lodowiska ma prawo do wyproszenia takiej osoby z Lodowiska, a ta musi je niezwłocznie opuścić, wcześniej regulując należność za usługi w kasie, jeśli nie została uregulowana w pełni przed wejściem na Lodowisko.
 8. Maksymalna liczba osób równocześnie znajdujących się na Lodowisku to max. 60 osób; jest określana i regulowana przez Zarządzającego; w przypadku, jeśli uzna, że wstęp na Lodowisko nie jest możliwy ze względu na zbyt wysoką liczbę osób, należy poczekać na możliwość wejścia.
 9. Przerwy techniczne na Lodowisku odbywają się zgodnie z informacjami dostępnymi na kuterport.pl oraz w recepcji Lodowiska. Zarządca obiektu ma prawo wprowadzić dodatkową przerwę techniczną każdorazowo, kiedy uzna to za konieczne. Przebywanie na tafli Lodowiska w czasie przerwy jest zabronione.
 10. Na okres trwania przerwy technicznej licznik odliczający czas na kartach wstępu jest wstrzymywany, co oznacza, że czas pobytu na Lodowisku naliczany jest wyłącznie wówczas, kiedy jest ono dostępne na ślizgawki.

§3

Wjazd na teren Kuter Port i wyjazd

 1. Wjazd samochodem na teren Kuter Portu w celu korzystania z Lodowiska odbywa się przez bramę wjazdową do Strefy Rekreacja (zgodnie z oznakowaniem), przy którym znajduje się parking. Po wjeździe należy zająć wolne miejsce parkingowe wyłącznie na czas pobytu na Lodowisku.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc parkingowych należy stosować się do wskazań obsługi i zająć miejsce na parkingu rezerwowym (zewnętrznym).
 3. Po skorzystaniu z usługi Lodowiska należy opuścić parking i teren wewnętrzny Kuter Port.
 4. Przebywanie na terenie wewnętrznym obiektu w celu innym niż korzystanie z Lodowiska nie jest możliwe. Wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie usługi w innej Strefie Kuter Portu, znajdującej się na terenie wewnętrznym. Wówczas gościa dotyczą zasady obowiązujące w Strefie, w której wykupił usługi uprawniające go do przebywania na terenie wewnętrznym.
 5. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne, natomiast pozostawienie na parkingu pojazdu na czas dłuższy niż czas pobytu na Lodowisku zgodnie z wykupioną usługą wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł.

§4

Opłaty za korzystanie z Lodowiska

 1. Aktualny cennik za korzystanie z Lodowiska oraz wypożyczanego sprzętu znajduje się na www.kuterport.pl oraz w recepcji. W przypadku zmian lub korekt obowiązującym cennikiem jest ten, którym dysponuje obsługa Lodowiska w recepcji.
 2. Wejście na Lodowisko możliwe jest po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem. Opłaty przyjmowane są na miejscu w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 3. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 13 oraz osobom powyżej 60. r.ż. (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi).
 4. Przyjęte w cenniku jednostki rozliczeniowe to 60 min oraz 90 min. Minimalny czas, na jaki można wykupić wstęp na Lodowisko, to 60 min. Wraz z paragonem gość otrzymuje kartę wstępu, na której zapisane są dane dotyczące usługi. Czas liczony jest od wydania karty do jej oddania w kasie. Przekroczenie czasu za opłaconą przed wejściem jednostkę powoduje naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 15 min (wg cennika). Ta sama zasada dotyczy opłat za sprzęt z wypożyczalni.
 5. Goście Domków Kuter Port w cenie wynajmu w czasie pobytu (od zameldowania do wymeldowania) mogą korzystać z Lodowiska bez dodatkowych opłat zgodnie z jego dostępnością. Niezależnie gość Domków ponosi koszty wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
 6. Karta wstępu obowiązuje wyłącznie w dniu, na który została opłacona. Nie ma możliwości zatrzymania jej i wykorzystania w innym terminie.
 7. Istnieje możliwość wynajmu skrytki depozytowej. Za usługę pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 8. Wynajem Lodowiska na wyłączność możliwy jest w oparciu o ustalenia indywidualne z działem marketingu.
  1. w przypadku niestawienia się̨ wynajmującego w zarezerwowanym i opłaconym terminie lub odwołania rezerwacji z przyczyn niezależnych od Zarządzającego koszty wynajmu nie są zwracane;
  2. w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających korzystanie z Lodowiska w wybranym i zarezerwowanym terminie, istnieje możliwość jego zmiany na termin niekolidujący z innymi rezerwacjami. Zmiana jest możliwa wyłącznie w bieżącym sezonie, co oznacza, że nie ma możliwości przenoszenia rezerwacji na kolejny sezon. Potwierdzenie dokonania zmiany terminu wymaga zawsze zgody Zarządzającego;
  3. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest bezpieczeństwem, stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, siłami wyższymi, ograniczeniami wynikającymi z rozporządzeń i ustaw nadrzędnych lub innych okoliczności, za które Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie wpływu. W takim przypadku gość pozostaje bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Ewentualne roszczenia będą rozpatrywane w trybie indywidualnym;
  4. w przypadku, jeśli gość przyjedzie na Lodowisko, a w tym czasie będzie ono zarezerwowane na wyłączność, gość nie będzie miał możliwości korzystania z Lodowiska do ustania czasu wynikającego z rezerwacji. Równocześnie gość nie ma prawa rościć pretensji względem Zarządzającego w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Informacja o rezerwacji na wyłączność każdorazowo będzie przez Zarządzającego publikowana z wyprzedzeniem na www.kuterport.pl. Informację taką można także pozyskać, kontaktując się z obsługą Lodowiska.

§5

Wypożyczalnia i oferta sprzedażowa

 1. W recepcji działa wypożyczalnia sprzętu użytecznego na Lodowisku oraz sklepik. Funkcjonują w godzinach otwarcia Lodowiska.
 2. Każda osoba korzystająca z Lodowiska może w ramach dostępności wypożyczyć sprzęt na czas pobytu na Lodowisku. Po zakończeniu jego użytkowania zobowiązana jest do jego zwrotu i uregulowania należności, jeśli czas użytkowania przekroczył wykupioną wcześniej jednostkę rozliczeniową.
 3. Sprzętu z oferty wypożyczalni nie wolno wynosić i używać poza terenem Lodowiska.
 4. Aktualny cennik i dostępny sprzęt można sprawdzić na www.kuterport.pl oraz w recepcji Lodowiska.
 5. Uszkodzenie/zniszczenie/zagubienie pożyczonego asortymentu wiąże się z koniecznością pokrycia szkody przez wypożyczającego. Cena do zapłaty zostanie określona przez zarządzającego adekwatnie do poniesionych strat.
 6. W recepcji Lodowiska funkcjonują urządzenia umożliwiające zakup zimnych i gorących napojów bezalkoholowych oraz przekąsek. Urządzenia są samoobsługowe, a zakup wybranego towaru odbywa się wg instrukcji na nich zamieszczonych.

§6

Postanowienia dodatkowe

 1. Obiekt jest nadzorowany przez pracowników ochrony oraz służby informacyjno-porządkowej, którzy mają prawo do interwencji w przypadku naruszania zasad regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Lodowiska oraz w innych miejscach na terenie Kuter Portu, łącznie z parkingiem.
 3. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z Lodowiska uprawnia Zarządcę do odmowy dopuszczenia gościa do korzystania z obiektu.
 4. Korzystający z Lodowiska odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu. Zarządzający gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
 6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie kuterport.pl oraz w wersji dostępnej do wglądu u obsługi Lodowiska w recepcji.
 7. Ewentualne sytuacje lub zdarzenia nieujęte w niniejszym regulaminie będą na bieżąco rozstrzygane przez Zarządzającego, a jego decyzje będą miały charakter końcowy i wiążący.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
  • Regulamin obowiązuje od 21.11.2023 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ