Poznaj zasady

REGULAMIN BASENU

§1

Postanowienia ogólne

 1. Basen z atrakcjami (dalej: Basen, Przestrzeń Basenowa) znajduje się na poziomie minus jeden w budynku Rekreacji na terenie Strefy Rekreacja Kuter Port, obiektu zarządzanego przez: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (zwanym dalej Zarządzającym) i wchodzącego w skład ośrodka Kuter Port Nieznanowice.
 2. W skład Basenu wchodzą: basen rekreacyjny z dwoma torami pływackimi i atrakcjami w formie gejzerów, przeciwprądów, leżaków z masażami, jacuzzi wewnętrzne, sauny (fińska – sucha, parowa – rzymska, infrared – na podczerwień), grota solna, taras zewnętrzny z dwoma baliami kąpielowymi.
 3. Na potrzeby obsługi i korzystania z Przestrzeni Basenowej udostępniane są:
  1. recepcja;
  2. poczekalnia;
  3. szatnia zewnętrzna (przy recepcji) na odzież wierzchnią i obuwie;
  4. szatnia wewnętrzna (damska, męska) do zmiany odzieży i przygotowania się do korzystania z usług w ww. obszarach, wyposażona w samodzielne, zamknięte szafki do przechowywania rzeczy osobistych;
  5. prysznice (damski, męski);
  6. toalety (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych);
  7. winda.
 4. Zarządzający zapewnia obsługę Basenu, w tym dba o stan techniczny obiektu oraz urządzeń i pobiera opłatę za korzystanie z nich.
 5. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z Basenu oraz zasady postępowania w niej; niemniej jednak Zarządzający pozostawia sobie prawo do wprowadzania i modyfikacji zasad w trakcie działania obiektu wg własnego uznania.
 6. Warunkiem przebywania w tej przestrzeni jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad oraz respektowanie oznakowania znajdującego się na terenie obiektu.
 7. Wykupienie usługi na korzystanie z Basenu oznacza akceptację obowiązującego regulaminu.
 8. Z usług i atrakcji w Przestrzeni Basenowej każdy gość korzysta na własną odpowiedzialność. Osoby, które nie ukończyły 13. r.ż., mogą w niej przebywać wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 9. Basen jest czynny od poniedziałku do niedzieli od 08:00 do 21:00. Zarządzający ma pełne prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu oraz w przypadku awarii, prac konserwacyjnych czy innych zdarzeń zewnętrznych, do czasowego zamknięcia Basenu lub którejkolwiek części wchodzącej w jego skład. Niedostępność tej przestrzeni lub jej części w wyniku ww. przyczyn nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony gościa. Niezależnie na Basenie występują stałe przerwy techniczne w godz. 10:00–10:30 oraz 15:30–16:00, kiedy działające w niej usługi nie są dostępne i wszyscy goście muszą opuścić przestrzeń za linię recepcji.
 10. Zarządzający organizuje w Przestrzeni Basenowej atrakcje i zajęcia, które mogą częściowo lub całkowicie ograniczyć dostęp do infrastruktury w jej obrębie. Wyłączenie z użytkowania jej części lub całości nie upoważnia gości do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Udział w atrakcjach i zajęciach dodatkowych określa Zarządzający w oparciu o odrębne wytyczne dla nich właściwe.
 11. Godzina zamknięcia Basenu to równocześnie godzina, kiedy należy opuścić teren budynku Rekreacji. Pozostawanie na terenie obiektu po godz. 21:00 jest nieuprawnione.
 12. W związku z zamknięciem Budynku Rekreacji o godz. 21:00 obsługa ma prawo odmówić wpuszczenia gości na teren Basenu na 30 min przed zakończeniem świadczenia usług.
 13. W związku z lokalizacją Basenu w budynku Rekreacji znajdującym się na terenie zamkniętym Kuter Port, w którym funkcjonują inne Strefy świadczące odrębne usługi, Zarządzający informuje, iż korzystanie z Basenu nie uprawnia gości do korzystania z takowych, a takie zachowanie będzie skutkowało naliczeniem opłat związanych z poszczególnymi usługami.

§2

Zasady korzystania z Basenu i pozostałych atrakcji

 1. Wejście na Basen możliwe jest w godzinach jego działania, kiedy nie występują ograniczenia ze względu na liczbę osób jednocześnie przebywających w tej przestrzeni lub inne postanowienia ogłaszane i wprowadzane przez Zarządzającego.
 2. Wejście na Basen możliwe jest wyłącznie po wniesieniu wymaganej opłaty (nie dot. gości, z których cennik znosi taką konieczność) oraz po wydaniu zgody na wejście przez upoważnionego pracownika Kuter Port.
 3. Potwierdzeniem możliwości wejścia gościa na Basen jest wydanie mu transpondera w formie zegarka lub karty, który został aktywowany w systemie obsługi Przestrzeni Basenowej i jest identyfikatorem gościa oraz umożliwia korzystanie z zamykanych szafek w szatni wewnętrznej.
 4. Przed wejściem do Przestrzeni Basenowej goście zobowiązani są do pozostawienia wierzchniego ubioru oraz obuwia w szatni zewnętrznej. Wejście w nich na teren szatni wewnętrznej jest niedozwolone.
 5. Znajdujące się w szatni wewnętrznej zamykane szafki służą do pozostawienia w nich rzeczy osobistych. Nie są one przeznaczone do przechowywania w nich butów, płaszczy, kurtek itp. Szafki są suche i czyste i w takim, niezmienionym stanie, należy zdać szafkę po zakończeniu korzystania z niej.
 6. Korzystanie z zamykanej szafki przypisanej dla danego gościa odbywa się po aktywowaniu i wydaniu karty/transpondera, a następnie sczytaniu karty/transpondera na czytniku znajdującym się w szatni wewnętrznej i wybraniu konkretnej szafki przez gościa.
 7. W czasie pobytu gościa na Basenie może on wielokrotnie otwierać i zamykać swoją szafkę, wykorzystując do tego celu kartę/transponder.
 8. Wejście na Basen jest możliwe wyłącznie po dokładnym umyciu całego ciała (nie dot. korzystania wyłącznie z groty solnej), zmianie odzieży na właściwą, w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę. Obowiązuje zakaz wchodzenia na Basen w biżuterii (nie dot. groty solnej).
 9. Użytkownicy Basenu zobowiązani są do:
  1. stosowania się do zaleceń i wytycznych obsługi;
  2. korzystania z usług zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz oznakowaniem na terenie obiektu;
  3. korzystania z dostępnej infrastruktury i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem;
  4. dbania o bezpieczeństwo własne i osób, które są pod ich opieką, w szczególności dzieci do lat 13 czy osób z niepełnosprawnością;
  5. zachowania kultury osobistej, nieużywania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe;
  6. niezakłócania ciszy i spokoju innym gościom korzystającym z Przestrzeni Basenowej.
 10. Goście powinni opuścić Basen w czasie, na który został wykupiony wstęp; przedłużenie pobytu ponad wykupioną jednostkę rozliczeniową wiąże się z rozpoczęciem naliczania czasu podlegającego opłacie dodatkowej, a tym samym pobrana zostanie opłata za każde 15 min zgodnie z obowiązującym cennikiem. Rozpoczęcie i zakończenie naliczanie czasu odbywa się na recepcji i należy to uwzględnić w planowaniu pobytu oraz korzystaniu z wszystkich dostępnych usług w tym szatni i przebieralni.
 11. Gościom Przestrzeni Basenowej zabrania się na terenie całego obiektu zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników obiektu oraz niezachowywania podstawowych zasad sanitarno-higienicznych, w szczególności:
  1. przebierania się poza szatnią;
  2. wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż właściwe dla danego obszaru;
  3. przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, narkotyków, substancji psychotropowych;
  4. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków, substancji psychotropowych;
  5. palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów i innych analogicznych urządzeń;
  6. żucia gumy i spożywania pokarmów;
  7. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów;
  8. wnoszenia przedmiotów utrudniających poruszanie się i korzystanie z infrastruktury przez innych użytkowników;
  9. niszczenia urządzeń i wyposażenia;
  10. korzystania z dostępnego wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem;
  11. hałasowania, biegania, skakania, przeszkadzania innym użytkownikom obiektu;
  12. korzystania z obiektu w czasie, kiedy jest on wyłączony z użytkowania;
  13. zabawy i niszczenia ekspozycji i aranżacji w tym roślin i kamyków, przekładania ich, wrzucania do wody czy do jacuzzi, przenoszenia w inne miejsca; kamyki znajdujące się w Przestrzeni Basenowej stanowią element wystroju i służą wyłącznie do tego celu;
  14. korzystania z innych usług niż opłacone usługi Przestrzeni Basenowej (np. gość Przestrzeni Basenowej nie jest uprawniony do korzystania w ramach tego samego biletu z Siłowni i innych nieopłaconych usług);
  15. korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego w miejscach, gdzie występuje kontakt z wodą, np. w basenie, jacuzzi, baliach, brodzikach, pod prysznicami oraz w szatniach;
  16. korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego, w tym fotograficznego i wideo w części saun i groty solnej; filmowanie i fotografowanie innych gości łącznie z dystrybuowaniem takich zdjęć/nagrań jest bezwzględnie zabronione, a Zarządca nie ponowi odpowiedzialności za tego rodzaju działania gości.
 12. W przypadku, jeśli zachowanie danej osoby zostanie uznane za zagrażające innym użytkownikom lub niestosowne, łamiące zasady wynikające regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad, pracownik obsługi ma prawo do wyproszenia takiej osoby z obiektu, a ta musi go niezwłocznie opuścić, wcześniej regulując należność za usługi w recepcji, jeśli nie została uregulowana w pełni przed wejściem do Przestrzeni Basenowej.
 13. Obsługa, ratownik i pracownicy Kuter Portu mają prawo do odmówienia wstępu na Basen osobom, które nie spełniają wymagań regulaminu lub w ich ocenie nie mogą korzystać z tego typu usług.
 14. Basen jest strzeżony przez ratownika, a wszyscy użytkownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do jego zaleceń i uwag.

§3

Informacje ogólne i zasady korzystania z niecki basenowej, jacuzzi, balii

 1. Niecka basenowa ma powierzchnię około 210 m2 i długość 20,6 m. W najgłębszym miejscu głębokość wynosi 1,4 m, w najpłytszym 0,4 m. Wydzielono w nim dwa tory pływackie: jeden o głębokości 1,4 m, drugi o głębokości 1,2–1,4 m; każdy o szerokości 2 m. W pozostałej części występuje głębokość zmienna od 0,4 do 1,2 m.
 2. W części płytkiej znajduje się siedem leżaków z hydromasażami. Ponadto w basenie zainstalowana jest aparatura wytwarzająca gejzery (dwie sztuki – na głębokości 1,2 m oraz 0,4 m) oraz przeciwprąd na torze o głębokości 1,2–1,4 m.
 3. Jacuzzi z masażem powietrzno-wodnym ma średnicę 2 m, a jego głębokość wynosi 1 m.
 4. Balie zewnętrzne mają średnicę 1,6 m i głębokość 1 m. Balie są przygotowywane i udostępniane gościom na zgłoszenie, każdorazowo dla danej grupy osób. W przypadku zainteresowania kąpielą w balii należy zgłosić ratownikowi lub obsłudze w recepcji takie zapotrzebowanie.
 5. Dzieci w wieku do lat trzech nie mogą korzystać z niecki basenowej, a dzieci do lat 13 mogą przebywać w niecce basenowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze za nie odpowiedzialność.
 6. Na basenie i w jacuzzi obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki przylegające do ciała. Dla dzieci powyżej lat trzech obowiązuje strój kąpielowy.
 7. Dzieci do lat trzech mogą przebywać w dozwolonych częściach Basenu wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach przeznaczonych do użytkowania w wodzie, na które należy nałożyć przylegające do ciała spodenki kąpielowe.
 8. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują:
  1. choroby skóry np. grzybica, łuszczyca czy rumień;
  2. otwarte skaleczenia;
  3. choroby zakaźne;
  4. choroby infekcyjne;
  5. inne przeciwwskazania do korzystania z basenu czy jacuzzi.

§4

Informacje ogólne i zasady korzystania z saun

 1. Sauny są integralną częścią Basenu z atrakcjami.
 2. Sauny są włączone w godz. 16:00–21:00, a korzystanie z nich zostało uwzględnione w cenniku. W pozostałych godzinach (08:00–16:00) sauny mogą być włączone bezpłatnie na życzenie gościa Domków Kuter Port po zgłoszeniu zapotrzebowania (min. 1 godz. przed seansem) w recepcji Budynku Rekreacji.
 3. Możliwe jest udostępnienie saun lub wybranej sauny na wyłączność dla gości zewnętrznych. Jest to usługa płatna zgodnie z cennikiem i wymaga zgłoszenia min. 1 godz. przed rozpoczęciem seansu w saunie. Nieskorzystanie przez gościa z usługi lub krótsze niż określone w cenniku korzystanie z sauny nie zwalnia gościa od poniesienia kosztów wg cennika za jednostkę rozliczeniową. Wykupienie usługi na korzystanie z sauny na wyłączność nie zwalnia gościa od poniesienia opłaty za wstęp na Basen zgodnie z cennikiem.
 4. W godz. (08:00–16:00), kiedy z saun korzystają goście Domków oraz wówczas, kiedy sauny są wynajęte na wyłączność, nie ma możliwości korzystania użytkowania ich przez innych gości.
 5. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Nie zaleca się korzystania z saun osobom z chorobami serca, nadciśnieniem, chorobami naczyń krwionośnych, chorobami tarczycy, cierpiącym na klaustrofobię, padaczkę, reumatyzm, nowotwory, ostre infekcje dróg oddechowych, gorączkującym, kobietom w czasie menstruacji, kobietom ciężarnym, osobom ze stanami zapalnymi skóry czy otwartymi ranami.
 6. Każdorazowe korzystanie z saun odbywa się zawsze na własną odpowiedzialność gości.
 7. Osoby, które nie ukończyły 16 r.ż., mogą korzystać z saun wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 8. Korzystanie z saun po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 9. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić saunę i poinformować o tym ratownika w celu otrzymania pomocy.
 10. Sauny w godz. 16:00–21:00 są strefą nietekstylną. Ich użytkownicy muszą liczyć się z sytuacjami, iż w tym czasie z saun mogą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 11. Do przebywania w saunie należy zaopatrzyć się w dwa ręczniki – jeden do wycierania ciała, drugi jako podkładka na ławę do siedzenia.
 12. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć je do sucha.
 13. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała, tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
 14. Po opuszczeniu saun należy bezwzględnie schłodzić ciało pod prysznicem lub natrzeć je lodem oraz umyć bez użycia mydła. Zaleca się również około 20–30-minutowy odpoczynek oraz picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5 l).
 15. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

§5

Rekomendacje do korzystania z sauny fińskiej (suchej)

 1. W saunie fińskiej panuje temperatura max. 99 st. C. Przebywa się w niej w pozycji leżącej lub siedzącej.
 2. Kąpiel w saunie fińskiej polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała, co można robić w dwóch lub trzech następujących po sobie cyklach. Jeden cykl trwa max. do 25 minut, tzn. 8–12 min. obejmuje pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8–12 min. trwa ochładzanie ciała.
 3. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Analogicznie ciało można schładzać lodem.
 4. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i odpocząć kilka minut.
 5. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

§6

Rekomendacje do korzystania z sauny rzymskiej (łaźni parowej)

 1. W saunie rzymskiej panuje temperatura max. 50 st. C. Przebywa się w niej w pozycji leżącej lub siedzącej.
 2. Kąpiel polega na naprzemiennym podgrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 3. Siedzisko w łaźni przed, jak i po kąpieli należy spłukać wodą z słuchawki znajdującej się przy drzwiach wyjściowych.
 4. Czas przebywania w łaźni zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z łaźni. Sugeruje się, aby spędzać w niej nie dłużej niż 10–20 min jednorazowo.
 5. Ochładzanie organizmu po wyjściu z sauny pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Analogicznie ciało można schładzać lodem.
 6. Cykl nagrzewania i schładzania ciała możne być powtórzony trzykrotnie.
 7. Po schłodzeniu ciała należny wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 8. Pobyt w łaźni kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.

§7

Rekomendacje do korzystania z sauny infrared

 1. Sauna infrared, czyli sauna na podczerwień, działa w oparciu o specjalne promienniki IR, które wytwarzają temperaturę do 60 st. C.
 2. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic, a następnie dokładnie osuszyć skórę.
 3. W saunie infrared konieczne jest używanie trzech ręczników – jeden do siedzenia, drugi do postawienia stóp, trzeci do ocierania potu.
 4. Podczas przebywania w saunie należy zwrócić uwagę, by skóra nie stykała się z drewnianą powierzchnią.
 5. Jednorazowy pobyt w saunie nie powinien trwać dłużej niż 30 minut.

§8

Rekomendacje do korzystania z groty solnej

 1. Grota solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu.
 2. Znajduje się obok saun, które w godz. 16:00–21:00 są strefą nietekstylną. Użytkownicy groty muszą liczyć się z sytuacjami, iż w tym czasie z saun mogą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 3. Wejście do groty możliwe jest wyłącznie wówczas, kiedy ciało jest suche. Jeśli gość korzystał z atrakcji wodnych, należy osuszyć całe ciało, założyć szlafrok. Gość, który nie korzystał z innych usług w Przestrzeni Basenowej, a jedynie chce skorzystać z groty solnej, może skorzystać z niej w odzieży codziennej. Na leżaku należy rozłożyć ręcznik, a do groty wchodzić w klapkach basenowych.
 4. W grocie należy ułożyć się wygodnie na leżaku, rozluźnić się i poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.
 5. Podczas seansu należy zachowywać się cicho i spokojnie.
 6. Dzieci do 13. r.ż. mogą przebywać w grocie solnej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. W grocie nie można dotykać ścian oraz elementów wystroju wnętrza.
 8. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty (np. perfumy, dezodoranty itp.).
 9. Ze względów zdrowotnych czas trwania seansu nie powinien przekraczać 45 min.
 10. Osoby z takimi dolegliwościami, jak: nadczynność tarczycy, zaawansowane choroby nowotworowe, ostry stan gruźlicy, inne ostre stany zapalne i inne stany chorobowe przed wejściem do groty solnej na seans powinny skonsultować się z lekarzem.

§9

Wjazd na teren Kuter Portu i wyjazd

 1. Wjazd samochodem na teren Kuter Portu w celu korzystania z Basenu odbywa się przez bramę wjazdową do strefy Rekreacja, przy której znajduje się parking. Po wjeździe należy zająć wolne miejsce parkingowe wyłącznie na czas pobytu na Basenie. Organizacja wjazdu i wyjazdu jest zależna od pory roku i zasad obowiązujących na terenie ośrodka w okresie letnim i zimowym. Odpowiednie zmiany będą publikowane na stronie kuterport.pl oraz w mediach społecznościowych.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym należy stosować się do wskazań obsługi i zająć miejsce na innych wskazanych parkingach.
 3. Po skorzystaniu z opłaconych usług należy opuścić parking i teren wewnętrzny Kuter Portu.
 4. Przebywanie na terenie wewnętrznym obiektu w celu innym niż korzystanie z wykupionych usług nie jest możliwe. Wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie usługi w innej Strefie Kuter Portu, znajdującej się na terenie wewnętrznym. Wówczas gościa dotyczą zasady obowiązujące w Strefie, w której wykupił usługi uprawniające go do przebywania na terenie wewnętrznym.
 5. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne, natomiast pozostawienie na parkingu pojazdu na czas dłuższy niż czas pobytu zgodnie z wykupioną usługą wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł.
 6. Goście Domków, którzy w ramach obowiązujących zasad i oferty korzystają z usług oferowanych w budynku Rekreacji, nie mogą korzystać ze swoich samochodów, aby przemieszczać się pomiędzy Strefą Domków a Strefą Rekreacja.
 7. Pod żadnym pozorem nie jest dopuszczalne pozostawianie samochodów bezpośrednio przed budynkiem Rekreacji.
 8. W specjalnych przypadkach, po otrzymaniu zgody zarządcy Kuter Port, możliwy jest dojazd do budynku Rekreacji, np. w celu transportu osób niepełnosprawnych.

  §10

  Postanowienia szczegółowe dotyczące zajęć dedykowanych i zorganizowanych 

 1. Na terenie Basenu organizowane są również zajęcia dedykowane i zorganizowane, w tym m.in. nauka pływania oraz aqua aerobik, które mogą częściowo lub całkowicie ograniczyć dostęp do infrastruktury w jej obrębie. Wyłączenie z użytkowania jej części lub całości nie upoważnia gości do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Rodzaj, forma i czas organizowanych aktualnie zajęć może się zmieniać i wynika z bieżącej oferty Basenu, dostępnej na stronie internetowej http://www.kuterport.pl/, określonej przez Zarządzającego w oparciu o odrębne wytyczne dla nich właściwe.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach czynią to na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów, tym samym oświadczając, że nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności, których się podejmują oraz zajęć, w których uczestniczą.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć: osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 4. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, urazów, kontuzji uczestnik zajęć powinien poinformować o tym instruktora/trenera, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 5. Opłata za udział w zajęciach jest określana i pobierana jest z góry, zgodnie z aktualną ofertą. Opłaty można dokonać w recepcji Strefy Rekreacja (gotówką lub kartą) lub przelewem na wskazany przez obsługę nr konta.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie (zajęcia nie będą przedłużane ze względu na spóźnienia uczestników).
 7. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy są zobowiązani do przebrania się w strój pływacki.
 8. Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów foto i wideo oraz innych elektronicznych urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.
 9. Wszystkie urządzenia oraz rekwizyty do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć, jeśli swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub przeszkadza innym bądź nie stosuje się do poleceń instruktora.
 11. Terminy realizacji zajęć mogą się przesunąć w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, na które organizator nie ma wpływu; w przypadku odwołania zajęć, uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia porządku oraz odłożenia akcesoriów na swoje miejsce po zakończonych zajęciach.
 13. Warunkiem przebywania na Basenie jest zapoznanie się z obowiązującymi zasadami; wykupienie usługi oznacza akceptację obowiązującego regulaminu Basenu.

§11

Opłaty za korzystanie z Basenu z atrakcjami

 1. Aktualny cennik za korzystanie z usług znajduje się na www.kuterport.pl oraz w recepcji. W przypadku zmian lub korekt obowiązującym cennikiem jest ten, którym dysponuje obsługa w recepcji.
 2. Wejście na Basen możliwe jest po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem. Opłaty przyjmowane są na miejscu w recepcji gotówką/kartą.
 3. Zgodnie z cennikiem możliwe jest wykupienie karnetu umożliwiającego 10 wejść 90-minutowych w cenie 10 wejść 60-minutowych, możliwych do wykorzystania w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Gość opłaca karnet „z góry”, przy zakupie ponosząc jednorazową opłatę za nośnik (kartę magnetyczną), która staje się jego własnością i nie podlega zwrotowi. Karnet w postaci karty może być wykorzystany podczas kolejnego zakupu puli takich samych wejść pod warunkiem, że nie posiada ona wad technicznych uniemożliwiających jej obsługę.
 4. Karnety sprzedawane są w dwóch kategoriach i różnią się porą dnia, w której można z nich korzystać. Karnet droższy umożliwia gościowi korzystanie z usługi w czasie, kiedy wejścia są tańsze, natomiast zasada odwrotności nie działa. Szczegóły określone zostały w cenniku Basenu.
 5. Z karnetu może korzystać jedna osoba. Nie jest dopuszczalne udostępnianie karnetów innym osobom. Nie jest możliwe wejście z jednym karnetem dwóch lub większej liczby osób.
 6. Przyjęte w cenniku jednostki rozliczeniowe to 60 min oraz 90 min. Minimalny czas, na jaki można wykupić wstęp na Basen, to 60 min. Wraz z paragonem gość otrzymuje kartę wstępu/transponder, na której zapisane są dane dotyczące usługi. Czas liczony jest od wydania karty/transpondera do jej oddania w recepcji. Przekroczenie czasu za opłaconą przed wejściem jednostkę powoduje naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 15 min (wg cennika). W wybranej jednostce czasu zawarty jest czas przebywania na Basenie, w szatni, pod prysznicem. Po oddaniu karty/transpondera gość nie jest uprawniony do powrotu, np. w celu skorzystania z szatni czy prysznica.
 7. Karta/transponder upoważniają gościa również do korzystania z pryszniców i szatni (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn).
 8. W przypadku, jeśli gość zdecyduje się na korzystanie z Basenu w czasie krótszym niż wynika z najmniejszej jednostki rozliczeniowej, nie jest uprawniony do niższej opłaty. Jeśli wykupi usługę w takim trybie, czyni to świadomie, wiedząc, że nie skorzysta w pełni z wykupionego czasu.
 9. Goście Domków Kuter Port w cenie wynajmu w czasie pobytu (od zameldowania do wymeldowania) mogą korzystać z Basenu bez dodatkowych opłat zgodnie z dostępnością.
 10. Karta/transponder obowiązuje wyłącznie w dniu, na który została opłacona. Nie ma możliwości zatrzymania jej i wykorzystania w innym terminie.
 11. Wypożyczenie ręczników i szlafroków odbywa się zgodnie z cennikiem.
 12. Rezerwacja saun i groty solnej:
  1. dla gości Domków – bezpłatnie po zgłoszeniu w recepcji Rekreacji
  2. dla pozostałych gości – płatnie zgodnie z cennikiem
   W obu powyższych przypadkach obowiązuje rezerwacja na określoną godzinę. W przypadku niezgłoszenia się gości i niepoinformowaniu obsługi o spóźnieniu w czasie max. 15 min od rozpoczęcia godziny rezerwacji obsługa może anulować rezerwację i udostępnić sauny innym gościom. Jednostka rozliczeniowa w przypadku rezerwacji to 60 min.
 13. Rezerwacje balii zewnętrznych przyjmowane są na max. 60 min, przy czym, jeśli nie będzie innych chętnych, gość może nadal korzystać z balii. W przypadku niezgłoszenia się gości i niepoinformowaniu o spóźnieniu w czasie max. 15 min od rozpoczęcia godziny rezerwacji obsługa może anulować rezerwację i udostępnić balie innym gościom.
 14. Jeśli obsługa zauważy powtarzalność wykonywania rezerwacji przez tego samego gościa, który nie korzysta i nie odwołuje w ustalonym czasie rezerwacji saun lub balii, a tym samym blokuje do nich dostęp innym gościom, może nałożyć opłatę przyjmowaną przed założeniem kolejnej rezerwacji: 50,00 zł za rezerwację balii oraz w przypadku rezerwacji saun i groty – 80,00 zł (jedna sauna i grota) lub 160,00 zł (trzy sauny i grota) płatne dodatkowo, poza opłatą z cennika za rezerwację.

§12

Kary finansowe

 1. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w postaci w następujących okolicznościach i wysokościach:
  1. korzystający z Basenu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem;
  2. w przypadku wyrządzenia szkody, zniszczenia, uszkodzenia sprzętu, akcesoriów czy jakiegokolwiek elementu infrastruktury na terenie obiektu, gość zostanie obciążony kosztami naprawy/wymiany zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez Zarządzającego;
  3. osoba, która celowo bądź mimowolnie zanieczyści wodę w niecce basenowe lub jacuzzi lub balii, będzie obciążona kosztami wymiany wody odpowiednio w niecce basenowej, jacuzzi lub balii oraz kosztami ponownych badań dopuszczających nieckę basenową, jacuzzi lub balię do użytku, jak i kosztami wynikającymi ze strat poniesionych w wyniku wyłączenia ww. z użytkowania przez innych gości. W przypadku zanieczyszczenia wody przez dziecko odpowiedzialność ponosi jego opiekun. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy;
  4. zgubienie/uszkodzenie karty/transpondera – 50,00 zł;
  5. zgubienie/zniszczenie/brak zwrotu ręcznika – 100,00 zł;
  6. zgubienie/zniszczenie/brak zwrotu szlafroka – 300,00 zł;
  7. spowodowanie zanieczyszczeń i nieporządku, m.in. wynikającego z nadmiernego spożywania alkoholu, wymagającego dodatkowego sprzątania – 200,00 zł za każdy przypadek;
  8. rażące zachowanie oraz naruszenie innych postanowień regulaminu – od 300,00 zł za każdy przypadek.
 2. Jeśli kwota za wyrządzoną szkodę wynika z powyższego, gość, który jej dokonał (lub jego podopieczny), zobowiązany jest do wniesienia opłaty na miejscu przy końcowym rozliczeniu w ramach transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej. Jeśli oszacowanie kosztów zniszczeń nie jest możliwe na miejscu, gość jest zobowiązany do podpisania protokołu, w którym potwierdza wyrządzone na niekorzyść obiektu szkody przez siebie lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. Po oszacowaniu szkód gościowi zostanie wystawiony rachunek za ich wyrządzenie, a ten będzie odpowiedzialny za ich poniesienie.

§13

Postanowienia dodatkowe

 1. Obiekt jest nadzorowany przez pracowników ochrony oraz służby informacyjno-porządkowej, którzy mają prawo do interwencji w przypadku naruszania zasad regulaminu oraz zasad i wynikających z oznakowania na terenie obiektu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Rekreacji oraz w innych miejscach na terenie Kuter Portu, łącznie z parkingiem.
 3. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z Basenu uprawnia Zarządcę do odmowy dopuszczenia gościa do korzystania z obiektu.
 4. Produkty znajdujące się w sprzedaży lub przeznaczone do wypożyczenia w recepcji budynku Rekreacji są sprzedawane/wypożyczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w recepcji.
 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu. Zarządzający gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
 6. Administratorem danych osobowych jest Zarządzający. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług i zajęć odbywających się na Basenie oraz w innych określonych celach, w tym ochrony mienia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Gościowi przysługuje m.in. prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez zarządzającego. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, wraz z pełną klauzulą informacyjną, są zawsze zamieszczone na stronie internetowej https://kuterport.pl/klauzula-informacyjna/, dostępne na terenie Strefy Rekreacja oraz pozostają do wglądu u obsługi Basenu.
 7. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.kuterport.pl oraz w wersji dostępnej do wglądu u obsługi w recepcji w budynku Rekreacji.
 8. Ewentualne sytuacje lub zdarzenia nieujęte w niniejszym regulaminie będą na bieżąco rozstrzygane przez Zarządzającego, a jego decyzje będą miały charakter końcowy i wiążący.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od 19.04.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ