Poznaj zasady

REGULAMIN STREFY ŁOWISKO

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – Regulamin Strefy Łowisko
 2. Regulamin tymczasowy – regulamin ustanawiany na określony czas, modyfikujący postanowienia niniejszego Regulaminu, ustanawiany w związku z organizacją na terenie Strefy Łowisko imprez, wydarzeń lub innego rodzaju atrakcji lub wprowadzany z innych przyczyn;
 3. Strefa Łowisko – obszar obiektu Kuter Port, w skład którego wchodzą Łowisko Ogólnodostępne i Łowisko Strefowe, wraz z infrastrukturą związaną z ich obsługą, zwane dalej: „Strefa”;
 4. Łowisko Ogólnodostępne – część łowiska znajdującego się w Strefie Łowisko, przeznaczona do swobodnego korzystania w ramach liczby dostępnych miejsc, bez odrębnych rezerwacji;
 5. Łowisko Strefowe – część łowiska znajdującego się w Strefie Łowisko, podzielona na 13 indywidualnych stanowisk, wymagająca uprzedniego zarezerwowania i opłacenia;
 6. Gość, Klient – osoba korzystająca z oferty Strefy lub przebywająca na jej terenie;
 7. Wędkarz – gość korzystający z oferty Strefy w zakresie połowu ryb;
 8. Druga osoba wędkująca, drugi wędkarz – wędkarz współkorzystający z oferty Łowiska Strefowego w zakresie połowu ryb;
 9. Osoba towarzysząca – gość przebywający na terenie Strefy, niekorzystający z oferty Strefy lub korzystający z oferty Strefy w ograniczonym zakresie;
 10. Obsługa, Pracownicy – rozumie się osoby pracujące w Strefie lub wykonujące czynności służbowe na zlecenie Właściciela, a także wykonujące inne czynności związane z funkcjonowaniem Strefy;
 11. Właściciel – podmiot prowadzący Strefę;
 12. Wydarzenia, Wydarzenie – m.in. impreza okolicznościowa, konkurs, zawody lub inne zdarzenie społeczno-kulturalne możliwe do zrealizowania w Strefie Łowisko;
 13. Obiekt Kuter Port – obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony w Nieznanowicach i Marszowicach, na terenie którego znajdują się Strefy Restauracja, Dolny Pokład, Łowisko, Domki, Plaża i Kemping;
 14. Cennik – dokument określający ceny związane z korzystaniem przez gości ze Strefy Łowisko, zamieszczony na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko/cennik/

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Podmiotem prowadzącym Strefę Łowisko jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6831964637, REGON: 122888790.
 2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż produktów w ramach punktów handlowych znajdujących się na terenie Strefy Łowisko jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6831964637, REGON: 122888790.

§ 2

 1. Każdy gość korzystający ze Strefy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Strefy oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Teren Strefy jest terenem prywatnym.
 2. Strefa Łowisko jest miejscem ciszy, odpoczynku i rekreacji. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do wzajemnego szacunku i uprzejmości w celu efektywnego i spokojnego spędzania czasu.
 3. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do niezakłócania ciszy. Nie jest dopuszczalne głośne słuchanie radia, muzyki lub podejmowanie innej aktywności, która mogłaby naruszać ciszę i spokój.

§ 3

 1. W czasie pobytu na terenie Strefy goście zobowiązani są do korzystania ze Strefy w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym gościom, nie utrudniać innym osobom korzystania ze Strefy, jak i nie ingerować w inny sposób w pobyt innych gości.
 2. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do nieutrudniania funkcjonowania Strefy, jej obsługi, a także do korzystania ze znajdującej się w Strefie infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Na terenie Strefy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i napojów alkoholowych.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i wchodzenia do wody w akwenach położonych na terenie Strefy.
 5. Dostęp do zbiorników uzależniony jest od wybranego przez gościa łowiska, tj. Łowiska Ogólnodostępnego lub Łowiska Strefowego.

§ 4

 1. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do zachowania się zgodnie z przyjętymi obyczajami i kulturą osobistą. Gość, pod opieką którego znajdują się osoby małoletnie, zobowiązany jest do zapewnienia im należytej, stałej opieki. Szczególna ostrożność w zakresie opieki nad osobami małoletnimi powinna zostać zachowana na całym terenie Strefy ze względu na obecność zbiorników wodnych o nieregularnym i nieregulowanym brzegu.
 2. Goście, pod opieką których znajdują się osoby małoletnie, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób małoletnich, a także ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia wywołane przez osoby małoletnie.

§ 5

Goście korzystający ze Strefy nie są uprawnieni do zamawiania na teren Strefy posiłków z dostawą z innych podmiotów niż znajdujące się na terenie obiektu Kuter Port. Nie jest również dopuszczalne zamawianie przez gości posiłków z dostawą z innych podmiotów niż znajdujące się na terenie obiektu Kuter Port poza obszar Strefy i wnoszenie ich na teren Strefy lub wnoszenie na teren Strefy posiłków zakupionych uprzednio przez gości w innych podmiotach gastronomicznych, nieznajdujących się na terenie obiektu Kuter Port. Zakaz ten nie dotyczy produktów spożywczych kupowanych w sklepach. Goście uprawnieni są do wnoszenia na teren Strefy wyłącznie własnego prowiantu.

§ 6

 1. Gościom na terenie Strefy udostępniono do korzystania toaletę damską, męską oraz inwalidzką, prysznic w budynku T2 położonym na terenie Strefy Łowisko, a także dodatkowo poza terenem Strefy toalety damskie i męskie zlokalizowane w budynku kasy Łowiska.
 2. Do korzystania z pryszniców uprawnione są wszystkie osoby korzystające ze Strefy Łowisko.

§ 7

 1. Na terenie Strefy funkcjonują wyspecjalizowane służby porządkowe, tj. ochrona, której zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie Strefy. Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych, a także do poleceń obsługi. Ewentualne zastrzeżenia dot. pracy służb porządkowych i obsługi należy zgłaszać właścicielowi.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wyproszeniem ze Strefy gościa niestosującego się do jego postanowień po jednokrotnym uprzednim upomnieniu ze strony obsługi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez gościa w związku z wyproszeniem z terenu Strefy.

§ 8

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia funkcjonowania lub zupełnego wyłączenia Strefy z powszechnego dostępu w określnym czasie ze względu na organizację wydarzeń na terenie Strefy.
 2. O ograniczeniu funkcjonowania Strefy właściciel informował będzie z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko/aktualnosci/.
 3. Ograniczenie funkcjonowania Strefy ze względu na wydarzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela.

§ 9

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie Strefy, a także za samochody, pojazdy mechaniczne oraz mienie gości przebywających na terenie Strefy. Właściciel nie prowadzi przechowalni rzeczy znalezionych. Jeżeli znaleziony przedmiot nie umożliwia identyfikacji jego właściciela lub posiadacza, przedmiot ten podlegał będzie utylizacji, jeżeli w terminie 7 dni od dnia jej znalezienia nie zgłosi się osoba, do której przedmiot należał.

§ 10

 1. Wędkarz korzystający z Łowiska uprawniony jest do zmiany miejsca połowu według następujących zasad:
  a. zmiana stanowiska w ramach Łowiska Strefowego jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela w ramach wykupionej usługi i dostępnych stanowisk; zmiana stanowiska nie ma wpływu na wykupiony przez wędkarza czas korzystania z Łowiska Strefowego;
  b. zmiana Łowiska Strefowego na Łowisko Ogólnodostępne możliwa jest po uzyskaniu zgody właściciela; w razie zmiany pobytu wędkarza z Łowiska Strefowego na Łowisko Ogólnodostępne wędkarzowi nie należy się zwrot różnicy w cenie uiszczonej za korzystanie z Łowiska Strefowego; powrót wędkarza na Łowisko Strefowe jest możliwy wyłącznie w ramach dostępnych stanowisk, po uiszczeniu ceny określonej w Cenniku;
  c. zmiana stanowiska w ramach Łowiska Ogólnodostępnego jest możliwa samodzielnie, bez zgody Właściciela; zmiana stanowiska powinna odbywać się w ramach dostępnych miejsc, przy zachowaniu zasad korzystania z Łowiska Ogólnodostępnego, w szczególności przy zachowaniu ciszy i nieprzeszkadzaniu innym gościom Strefy;
  d. zmiana stanowiska z Łowiska Ogólnodostępnego na Łowisko Strefowe jest możliwa za zgodą Właściciela, w miarę dostępnych stanowisk, a także po uzupełnieniu przez wędkarza ceny za korzystanie z Łowiska Strefowego.
 2. W razie zmiany stanowiska przez wędkarza obowiązkowi zmiany stanowiska podlegają wszystkie inne osoby korzystające z tego stanowiska, w tym w szczególności drugi wędkarz i osoba towarzysząca. W razie konieczności uzupełnienia ceny za zmianę stanowiska, obowiązek ten dotyczy wszystkich osób zmieniających stanowisko, zgodnie z postanowieniami Cennika.
 3. W razie zmiany stanowiska na stanowisko położone na innym Łowisku, gość zobowiązany jest do stosowania się do ograniczeń i warunków korzystania ze stanowiska obowiązującego na tym Łowisku.

ZASADY DOTYCZĄCE POŁOWU RYB
§ 11

 1. Goście uprawnieni są do połowu wszystkich gatunków ryb znajdujących się w zbiornikach wodnych na terenie Strefy.
 2. Gość uprawniony jest do zakupu ryb złowionych na terenie Strefy według cen określonych w Cenniku Ryb, znajdującego się pod adresem https://kuterport.pl/lowisko/cennik/
 3. Gość nie jest zobowiązany do zakupu złowionych ryb. W razie braku woli zakupu złowionej ryby gość zobowiązany jest do jej uwolnienia. Nie dotyczy to sytuacji, w której dojdzie do zabicia ryby.
 4. Goście, którzy nie chcą dokonać zakupu ryb, nie są uprawnieni do przetrzymywania złowionych ryb w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach. W razie stwierdzenia przez obsługę, że gość przetrzymuje ryby w siatce, koszu lub innym podobnym pojemniku, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości równowartości ceny zakupu przetrzymywanych ryb.

§ 12

 1. Goście zobowiązani są do stosowania następujących wymiarów ochronnych ryb:
  a. ryby o wadze przekraczającej 3 kg – niezależnie od gatunku;
  b. szczupak i sandacz o długości nieprzekraczającej 50 cm;
 2. Zabicie jesiotra oraz zabicie karpia o wadze przekraczającej 3 kg wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty przez gościa kary w wysokości 300 zł/kg zabitej ryby.
 3. Zabicie ryby wiąże się z obowiązkiem jej kupna według Cennika.
 4. Sandacz i szczupak podlegają ochronie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 5. Szczegóły dot. ograniczeń związanych z połowem ryb znajdują się pod adresem https://kuterport.pl/lowisko/cennik/.

§ 13

 1. Połów ryb jest dopuszczalny wyłącznie w wyznaczonych miejscach, w zależności od Łowiska wybranego przez gościa.
 2. Połów jest dopuszczalny wyłącznie z brzegu, przy zastosowaniu pojedynczego haka. Niedozwolone jest stosowanie kotwiczek. Przy stosowaniu przynęt sztucznych stosowanie kotwiczek jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściciela lub obsługi.
 3. Nie jest dopuszczalne stosowanie łódek, pontonów i innego rodzaju sprzętu pływającego. Dopuszczalne jest stosowanie sterowanych łódek zanętowych.
 4. Gość zamierzający dokonywać połowów ryb zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wyposażenia, tj. w szczególności: podbierak, siatka, mata, przyrząd do wyjmowania haczyków itp. W razie stwierdzenia przez obsługę, że gość nie dysponuje wyposażeniem umożliwiającym bezpieczne przechowywanie i ponowne wypuszczanie ryb lub posiada wyposażenie niegwarantujące maksymalnego ograniczenia cierpienia zwierząt, lub posiada odpowiednie wyposażenie, z którego nie korzysta, lub korzysta w sposób nieprawidłowy i niezgodny z jego przeznaczeniem, obsługa uprawniona jest do odmowy umożliwienia kontynuowania połowu i nałożenia kary pieniężnej zgodnie z cennikiem.
 5. Ryby przeznaczone do zakupu powinny być przechowywane w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach umożliwiających bezpieczne przechowanie żywych ryb.
 6. Gość uprawniony jest do wykonania fotografii złowionych ryb. Zdjęcie powinno zostać wykonane możliwie szybko, bez narażania ryby na cierpienie. Fotografia może być wykonana wyłącznie na zajmowanym stanowisku lub w najbliższym jego otoczeniu. Zabrania się przenoszenia złowionych ryb poza zajmowane stanowisko w celu sporządzenia fotografii lub innego utrwalenia złowionych zwierząt. W razie braku woli zakupu ryby po wykonaniu fotografii ryba powinna zostać niezwłocznie w sposób bezpieczny wypuszczona do wody.
 7. Ryby mogą być przenoszone wyłącznie w macie lub worku do ważenia.
 8. Goście są zobowiązani do:
  a. niestosowania siłowego zacinania i holu ryby,
  b. niestosowania plecionek na szpuli;
  c. stosowania żyłki głównej o minimalnej grubości 0,30 mm (dot. Łowiska Strefowego);
  d. stosowania kołyski karpiowej (dot. Łowiska Strefowego).

§ 14

 1. Goście korzystający z Łowisk zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na stanowiskach, z których korzystają, a także do zachowania porządku i na całym terenie Kuter Portu, z którego korzystają.
 2.  Goście zobowiązani są do poszanowania łowionych ryb i takiego postępowania, aby nie sprawiać zwierzętom nadmiernego cierpienia.
 3.  Zabronione jest okaleczanie zwierząt, przechowywanie ryb w warunkach dla nich nieprzeznaczonych lub sprawiających im cierpienie
 4. Uwolnienie złowionej ryby poprzez usunięcie haczyka powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie przy możliwie najmniejszym cierpieniu zadanym rybie.
 5. Zabronione jest obrabianie i patroszenie ryb przez gości na terenie Strefy Łowisko.
 6. Samowolne zabicie ryby przez gościa, bez uzyskania zgody Właściciela lub obsługi, podlega karze określonej w cenniku, powiększonej o cenę ryby ustalonej według cennika.

§ 15

 1. Właściciel oraz obsługa uprawnieni są do bieżącego kontrolowania przebiegu połowów, w tym do kontrolowania ilości złowionych ryb.
 2. Każdy gość przebywający na terenie Strefy uprawniony jest do zwracania uwagi innym gościom, jeżeli nie przestrzegają oni zasad połowów, jak i zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu. Gość będący świadkiem naruszania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właścicielowi lub obsłudze.

§ 16

 1. Goście opuszczający Strefę zobowiązani są do okazania obsłudze przenoszonych pojemników, sieci, siatek, koszy, wiaderek i innych podobnych przedmiotów, a także umożliwienie wglądu do bagażnika pojazdu celem sprawdzenia, czy nie wynoszą ryb, za które nie naliczono opłaty. Niezrealizowanie tego obowiązku będzie wiązać się z wezwaniem Policji w celu sprawdzenia, czy gość nie przewozi ryb, za które nie uiszczono opłaty.
 2. W razie przeprowadzenia interwencji Policji, o której mowa w ust. 1, kosztami jej przeprowadzenia obciążony zostanie gość.
 3. Każda próba wyniesienia przez gościa złowionych ryb bez zapłaty ceny określonej w cenniku będzie zgłaszana odpowiednim organom. Ponadto, w razie stwierdzenia wynoszenia przez gościa ryb bez dokonania zapłaty ich ceny, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości trzykrotności ceny wynoszonych ryb określonej w cenniku. Gość zostanie także pozbawiony prawa ponownego wstępu na teren Strefy.

ŁOWISKO OGÓLNODOSTĘPNE
§ 17

 1. Łowisko Ogólnodostępne jest czynne codziennie w godz. od 5:00 do 21:00.
 2. Łowisko Ogólnodostępne działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dni otwarcia Łowiska Ogólnodostępnego, a także do jego wcześniejszego zamknięcia lub późniejszego otwarcia ze względu na warunki pogodowe, prace serwisowe i konserwacyjne lub inne wydarzenia uniemożliwiające funkcjonowanie i udostępnienie Łowiska. Każdorazowo informacja o zmianie godzin i dni otwarcia publikowana będzie przez właściciela na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko/aktualnosci/, a także, w razie potrzeby, w formie ogłoszenia na terenie Łowiska, jak i w mediach społecznościowych. Ograniczenie funkcjonowania Łowiska ze względu na wydarzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela. Bieżące informacje dot. funkcjonowania Łowiska można uzyskać pod numerem telefonu +48 12 385 85 55 wew. 2.
 4. Na terenie Łowiska Ogólnodostępnego mogą przebywać osoby pełnoletnie i małoletnie. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Łowiska Ogólnodostępnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Wstęp na teren Łowiska Ogólnodostępnego wymaga zakupu biletu wstępu. Ceny biletów wstępu zostały zamieszczone w cenniku na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko/cennik/. O chęci otrzymania faktury VAT gość zobowiązany jest poinformować obsługę najpóźniej w chwili zakupu biletu wstępu.
 6. Do zakupu normalnego biletu wstępu zobowiązane są osoby w wieku od 13 do 60 roku życia. Ulgowe bilety wstępu obowiązują osoby w wieku od 3 do 13 roku życia oraz osoby powyżej 60 roku życia. Osoba dokonująca zakupu biletu ulgowego zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
 7. Goście korzystający z Łowiska Ogólnodostępnego zobowiązani są do rozliczenia się oraz opuszczenia terenu Łowiska Ogólnodostępnego najpóźniej do godz. 21:00. Goście zobowiązani są do takiego planowania swojego pobytu na terenie Łowiska, aby opuścić jego teren do godz. 21:00. Obsługa uprawniona będzie do wyproszenia gości przebywających na terenie Łowiska Ogólnodostępnego po jego zamknięciu.
 8. Goście korzystający z Łowiska Ogólnodostępnego zobowiązani są do zachowania biletu wstępu i okazania go obsłudze na każde wezwanie. Nieokazanie biletu wstępu lub dowodu jego zakupu (paragon, faktura VAT) upoważnia obsługę do wyproszenia gościa z terenu Łowiska Ogólnodostępnego po dokonaniu rozliczenia, z ewentualną uprzednią możliwością uzupełnienia opłaty przez Gościa.  Uzupełnienie opłaty umożliwi kontynuowanie pobytu. W razie wykupienia dodatkowych usług na terenie Łowiska goście zobowiązani są do okazania obsłudze, na każde jej wezwanie, potwierdzenia wykupienia tych usług (np. paragon, faktura VAT).
 9. Bilety wstępu można zakupić w kasie Strefy Łowisko. Kasa przyjmuje płatność gotówką, jak i kartami płatniczymi.
 10. Ponowne wejście na teren Łowiska w ramach wykupionego czasu jest możliwe wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu biletu wstępu. W razie zagubienia lub braku dowodu zakupu biletu wstępu ponowny wstęp na teren Łowiska w ramach wykupionego czasu może wiązać się z koniecznością ponownego wykupu biletu wstępu przez Gościa, o czym każdorazowo i indywidualnie decyduje obsługa.
 11. Gość, opuszczając tymczasowo teren Łowiska, nie jest uprawniony do pozostawienia na stanowisku jakichkolwiek elementów wyposażenia lub ekwipunku, a także zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska.

§ 18

 1. Kasa sprzedaje wyłącznie bilety wstępu na Łowisko. Wędkarz może zakupić maksymalnie 3 bilety wstępu dla osób towarzyszących, niełowiących. Wszyscy Goście, którzy zakupili bilet wstępu otrzymują prawo wstępu do Strefy Plaża, a także uprawnione są do korzystania z innych usług świadczonych na Łowisku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Obsługa uprawniona jest do odmowy sprzedaży biletu wstępu dla wędkarza, jeżeli stwierdzi, że osoba zamierzająca zakupić bilet wstępu dla wędkarza nie będzie dokonywać połowu ryb (w szczególności nie dysponuje odpowiednim sprzętem). W takiej sytuacji obsługa uprawniona jest również do odmowy sprzedaży biletów wstępu osobom towarzyszącym, niełowiącym.

§ 19

 1. Z Łowiska Ogólnodostępnego może równocześnie korzystać maksymalnie 40 osób. Do liczby tej nie wlicza się osób towarzyszących, niełowiących.
 2. Osoby korzystające z Łowiska Ogólnodostępnego uprawnione są do zajmowania wolnych stanowisk w ramach ich dostępności. Brak możliwości rezerwacji poszczególnych stanowisk.
 3. W razie zajęcia przez gości stanowisk znajdujących się na grobli przy bramie wjazdowej oraz na całej długości grobli, goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo drogi, po której poruszają się pojazdy mechaniczne, a także do takiego rozmieszczenia ekwipunku i sprzętu, aby nie utrudniać poruszania się po drodze. W razie zajęcia przez gości stanowisk położonych na grobli przy bramie wjazdowej, jak i na całej długości grobli, goście ci zobowiązani są, na każdorazowe wezwanie obsługi, do umożliwienia przejazdu drogą pojazdowi, którego przejazd byłby niemożliwy ze względu na obłożenie stanowisk położonych na grobli.
 4. O liczbie osób wpuszczonych na teren Łowiska Ogólnodostępnego decyduje obsługa w oparciu o jego obłożenie. Obsługa uprawniona jest do wpuszczenia na teren Łowiska mniejszej liczby osób, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, jak i ze względu na inne okoliczności mające wpływ na funkcjonowanie Łowiska.

§ 20

Bilet wstępu na Łowisko Ogólnodostępne upoważnia gościa do:

a. pobytu na terenie Łowiska w godz. od 5:00 do 21:00;
b. zajęcia dowolnego miejsca w linii brzegowej Łowiska Ogólnodostępnego w sposób niekolidujący z innymi gośćmi i osobami korzystającymi z Kuter Portu;
c. wjazdu na teren Łowiska na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
d. nielimitowanego wstępu na teren Strefy Plaża i przebywanie w niej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy Plaża w dniu obowiązywania biletu wstępu na Łowisko;
e. dostępu do przestrzeni wspólnej;
f. możliwości korzystania z dwóch wędek z możliwością korzystania z trzeciej za dodatkową opłatą;
g. możliwości bezpłatnego wypożyczenia wózka transportowego do przewozu ekwipunku (w ramach dostępności);
h. możliwości pozostawienia pojazdu na wewnętrznym parkingu znajdującym się na terenie Strefy;
i. bezpłatnego dostępu do toalet i pryszniców oraz bieżącej wody na terenie Łowiska;
j. możliwości korzystania z parasola przeciwsłonecznego/przeciwdeszczowego;
k. możliwości korzystania z niedużego grilla;
l. bezpłatnego pobytu dzieci do lat 3.

§ 21

 1. Goście korzystający z Łowiska Ogólnodostępnego uprawnieni są do korzystania z niewielkich, przenośnych grillów. Grill powinien zostać postawiony w bezpiecznym miejscu, niepowodującym zagrożenia pożarowego.
 2. Na terenie Łowiska Ogólnodostępnego zabronione jest rozpalanie ognisk, palenisk oraz korzystanie z otwartego ognia.
 3. Goście korzystający z grilla ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z jego nienależytym wykorzystaniem lub niewystraczającym zabezpieczeniem.

§ 22

 1. Goście korzystający ze stanowisk na terenie Łowiska Ogólnodostępnego nie są uprawnieni do korzystania z namiotów i podobnych. Dopuszczalne jest korzystanie z parasoli przeciwsłonecznych/przeciwdeszczowych, jednakże nie większych niż 2,5 m średnicy lub innych niewielkich osłon przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych (nie jest dopuszczalne, aby miały one mocowaną podłogę), a także parasoli wędkarskich.
 2. Na terenie Łowiska Ogólnodostępnego nie ma możliwości ustawienia i korzystania z przyczep kempingowych, biwakowych i innego rodzaju pojazdów.

ŁOWISKO STREFOWE
§ 23

 1. Łowisko Strefowe jest czynne codziennie. Goście uprawnieni są do korzystania z Łowiska Strefowego całą dobę, przy czym jednorazowy pobyt może trwać najdłużej od godz. 12:00 do godz. 11:00 następnego dnia.
 2. Łowisko Strefowe działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dni otwarcia Łowiska Strefowego, a także do jego wcześniejszego zamknięcia lub późniejszego otwarcia ze względu na warunki pogodowe, prace serwisowe i konserwacyjne lub inne wydarzenia uniemożliwiające funkcjonowanie Łowiska. Każdorazowo informacja o zmianie godzin i dni otwarcia publikowana będzie przez właściciela na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko-2/aktualnosci/, a także w razie potrzeby w formie ogłoszenia na terenie Łowiska Strefowego, jak i w mediach społecznościowych. Ograniczenie funkcjonowania Łowiska ze względu na wydarzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela. Bieżące informacje dot. funkcjonowania Łowiska można uzyskać pod numerem telefonu + 48 12 285 85 55 wew. 2.
 4. Na terenie Łowiska Strefowego mogą przebywać osoby pełnoletnie i małoletnie. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Łowiska Strefowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Wstęp na teren Łowiska Strefowego wymaga zakupu biletu wstępu (wynajęcia stanowiska). Biletem wstępu jest karta magnetyczna. Ceny biletów wstępu zostały zamieszczone w cenniku na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko/cennik/. O chęci otrzymania faktury VAT gość zobowiązany jest poinformować obsługę najpóźniej w chwili zakupu biletu wstępu. Karta magnetyczna wydawana jest w kasie Łowiska za kaucją w wysokości 50,00 zł. Przy wyjeździe klienta kaucja jest zwracana po oddaniu karty w kasie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia karty zwrot kaucji nie przysługuje.
 6. Opłata za stanowisko na terenie Łowiska Strefowego określona w cenniku dot. jednej osoby i obejmuje wyłącznie opłatę za zajęcie stanowiska za wybraną liczbę dni. Wszelkie dodatkowe usługi podlegają odrębnej opłacie zgodnie z Cennikiem w kasie łowiska w chwili stawienia się Gościa na terenie Łowiska.
 7. Do zakupu normalnego biletu wstępu zobowiązane są osoby w wieku od 13 do 60 roku życia. Ulgowe bilety wstępu obowiązują osoby w wieku od 3 do 13 roku życia oraz osoby powyżej 60 roku życia. Osoba dokonująca zakupu biletu ulgowego zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
 8. Goście korzystający z Łowiska Strefowego zobowiązani są do rozliczenia się z dokonanych połowów i innych opłat najpóźniej z chwilą opuszczenia Strefy.
 9. Goście korzystający z Łowiska Strefowego zobowiązani są do zachowania karty magnetycznej umożliwiającej wstęp na teren Łowiska (chyba że karta magnetyczna nie została wydana) i okazania go obsłudze na każde wezwanie. Nieokazanie biletu wstępu lub dowodu jego zakupu (paragon, faktura VAT) upoważnia obsługę do wyproszenia gościa z tereny Łowiska Strefowego, po dokonaniu rozliczenia z ewentualną uprzednią możliwością uzupełnienia opłaty przez gościa. Uzupełnienie opłaty umożliwi kontynuowanie pobytu. W razie wykupienia dodatkowych usług na terenie Łowiska goście zobowiązani są do okazania obsłudze, na każde jej wezwanie, potwierdzenia wykupienia tych usług (np. paragon, faktura VAT).
 10. Bilety wstępu można zakupić w Kasie Strefy Łowisko. Kasa przyjmuje płatność gotówką, jak i kartami płatniczymi.
 11. Zakup biletu wstępu, jak i rezerwacja wybranego stanowiska na terenie Łowiska Strefowego, możliwa jest również za pośrednictwem strony internetowej https://kuterport.pl/rezerwacja/. Zakup online dotyczy biletu wstępu dla jednego wędkarza, na okres 1 doby. Wszelkie dodatkowe usługi związane z korzystaniem z Łowiska należy wykupić na miejscu, w Kasie Strefy Łowisko, zgodnie z ust. 6. Dokonanie zapłaty za wstęp dla dodatkowych osób towarzyszących lub drugiego wędkarza możliwe jest wyłącznie w kasie.
 12. Gość uprawniony jest do zarezerwowania stanowiska na Łowisku Strefowym również za pośrednictwem telefonu pod numerem +48 12 385 85 55, jak i drogą mailową pod adresem: lowisko@kuterport.pl i dokonania płatności po stawieniu się na terenie Łowiska. Rezerwacja stanowiska za pośrednictwem telefonu i wiadomości e-mail każdorazowo wymaga potwierdzenia jej przyjęcia przez obsługę.

§ 24

 1. Na Łowisku Strefowym udostępniono gościom 13 stanowisk połowów. Z pojedynczego stanowiska może korzystać kilka osób, w miarę dostępnego miejsca i po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem. Obsługa uprawniona jest do kontrolowania liczby osób przebywających równocześnie na jednym stanowisku w celu dochowania wymogów bezpieczeństwa. W razie, gdyby liczba osób zamierzających przebywać na jednym stanowisku była zbyt duża, osoby, które nie zostaną wpuszczone przez obsługę na stanowisko, mogą zakupić bilet wstępu na inne stanowisko, w miarę dostępności.
 2. Każdorazowo, obsługa indywidualnie decyduje o liczbie gości przebywających na stanowiskach nr 12 i 13 w celu zapewnienia swobodnego przejazdu drogą położoną w bezpośrednim sąsiedztwie tych stanowisk.
 3. Gościom przysługuje uprawnienie do rezerwacji poszczególnych stref połowów, w miarę ich dostępności w określonym terminie.
 4. Zgodnie z treścią § 23 Regulaminu 1 doba wynajęcia strefy połowów obowiązuje od godz. 12:00 do godz. 11:00 dnia następnego. Goście uprawnieni są do korzystania z Łowiska Strefowego również w okresach krótszych, w ramach powyższego limitu czasu. Krótszy okres korzystania z Łowiska Strefowego nie powoduje obniżenia ceny wynajęcia strefy połowów.

§ 25

 1. Bilet wstępu na Łowisko Strefowe (wynajęcie stanowiska) upoważnia gościa do:
  a. pobytu na terenie Łowiska w godz. od 12:00 do 11:00 dnia następnego;
  b. korzystania ze stanowiska zgodnie z wykupionym zakresem usług;
  c. nielimitowanego wstępu na teren Strefy Plaża i przebywanie w niej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy Plaża w dniu obowiązywania biletu wstępu na Łowisko;
  d. dostępu do przestrzeni wspólnej;
  e. możliwości korzystania z trzech wędek;
  f. możliwości wypożyczenia wózka transportowego do przewozu ekwipunku;
  g. możliwości pozostawienia pojazdu na wewnętrznym parkingu znajdującym się na terenie Strefy;
  h. bezpłatnego dostępu do toalet i pryszniców oraz bieżącej wody na ternie Łowiska;
  i. stałego rabatu na asortyment w sklepie wędkarskim w wysokości 10%;
  j. możliwości pozostawienia pojazdu na terenie stanowiska za dodatkową opłatą (nie dotyczy stanowiska numer 11, 12 i 13);
  k. możliwości korzystania na stanowisku z kampera, przyczepy kempingowej i innego podobnego pojazdu za dodatkową opłatą i po ustaleniu z obsługą;
  l. nielimitowanego korzystania z grilla na stanowisku;
  m. możliwości korzystania z namiotu lub innego podobnego schronienia (nie dot. stanowisk numer 11, 12 i 13);
  n. bezpłatnego pobytu dzieci do lat 3;
  o. pobytu małych zwierząt na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakup biletu wstępu na Łowisko Strefowe na dany dzień jest równoznaczne z wynajęciem stanowiska na 1 dobę, określoną w § 23 Regulaminu.
 3. Wynajęcie stanowiska uprawnia gościa do wyłącznego korzystania ze stanowiska w określonym czasie, a także nocowania na wynajętym stanowisku.
 4. Gość korzystający z wynajętego stanowiska zobowiązany jest do wysprzątania stanowiska przed jego opuszczeniem. Pozostawienie nieuprzątniętego stanowiska wiązać się będzie z nałożeniem kary określonej w Cenniku.
 5. Ponowne wejście na teren Łowiska, w ramach wykupionego czasu, jest możliwe wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu biletu wstępu lub karty magnetycznej.
 6. Gość, opuszczając tymczasowo teren Łowiska, nie jest uprawniony do pozostawienia na stanowisku nieporządku, a także zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska.

§ 26

 1. Goście korzystający z Łowiska Strefowego uprawnieni są do korzystania z grillów na wynajętych stanowiskach. Grill powinien zostać postawiony w bezpiecznym miejscu, niepowodującym zagrożenia pożarowego.
 2. Goście korzystający z grilla ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z jego nienależytym wykorzystaniem lub niewystraczającym zabezpieczeniem.

§ 27

 1. Goście korzystający ze stanowisk na terenie Łowiska Strefowego uprawnieni są do rozbicia namiotu lub innych podobnych schronień na terenie wynajętego stanowiska. Uprawni są również do nocowania w samochodzie, przyczepie kampingowej, kamperze i innych podobnych pojazdach na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie przez gości z namiotów i innych podobnych schronień powinno przebiegać w sposób bezpieczny, a same konstrukcje powinny być odpowiednio zabezpieczone, w szczególności z uwzględnieniem warunków pogodowych (silny wiatr, burze, deszcz).
 3. Goście korzystający z namiotów lub innych podobnych schronień ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym lub nienależytym ich zabezpieczeniem.
 4. Uprawnienie do korzystania z namiotów lub innych podobnych schronień, jak i korzystanie z przyczep kampingowych, kamperów i innych, nie dot. stanowisk numer 11, 12 i 13.

WPROWADZANIE ZWIERZĄT NA TEREN STREFY
§ 28

 1. Goście nie są uprawnieni do wprowadzania na teren Strefy jakichkolwiek zwierząt. Właściciel może jednak zezwolić, w indywidualnym trybie, na wprowadzenie na teren Strefy niedużego zwierzęcia, które ze względu na swoje rozmiary, zachowanie oraz gatunek nadaje się do bezpiecznego przebywania w takim miejscu.
 2. Właściciel zwierzęcia lub osoba nim się opiekująca musi zapewnić możliwość sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem. Zabronione jest posiadanie zwierząt niszczących infrastrukturę Strefy, a także zwierząt stanowiących zagrożenie dla innych gości. Goście lub inne osoby opiekujące się zwierzętami zobowiązani są do sprzątania po zwierzętach.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do wody, a także podejmowania działań umożliwiających płoszenie ryb przez zwierzęta, jak i wprowadzania zwierząt do innych Stref.

§ 29

 1. Właściciel i obsługa uprawnieni są do odmówienia gościowi prawa posiadania zwierzęcia na terenie Strefy, jak i uprawnieni są do nakazania gościowi opuszczenia Strefy wraz ze zwierzęciem w szczególności, jeżeli uzna, że:
  a. zwierzę nie odpowiada zapewnieniom gościa, w szczególności w zakresie wielkości zwierzęcia lub wskazaniom bezpieczeństwa;
  b. stanowi zagrożenie dla innych gości lub w inny sposób utrudnia korzystanie ze Strefy;
  c. w razie pojawienia się potwierdzonych zastrzeżeń innych gości dot. zachowania się zwierzęcia;
  d. innych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zwierzęcia;
 2. Goście korzystający ze Strefy Plaża obowiązani są do przestrzegania jej Regulaminu. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren Strefy Plaża.

PARKINGI I KORZYSTANIE Z SAMOCHODÓW
§ 30

Każdy z gości uprawniony jest do bezpłatnego pozostawienia samochodu lub innego pojazdu silnikowego na bezpłatnym parkingu położonym przy Restauracji Kuter Port.

§ 31

 1. Wjazd na teren Strefy samochodem lub innym pojazdem mechanicznym jest możliwy wyłącznie na podstawie Karty Parkingowej.
 2. Karta Parkingowa udostępniana jest gościowi w chwili zakupu biletu wstępu, na jego żądanie. Gość zobowiązany jest do jej wypełnienia przed wjazdem na teren Strefy oraz do okazania jej obsłudze przy wjeździe.
 3. Karta Parkingowa powinna zostać umieszczona za przednią szybą samochodu lub w innym widocznym miejscu pojazdu mechanicznego, w sposób umożliwiający weryfikację posiadania Karty Parkingowej. Karta Parkingowa przypisana jest do pojazdu, dla którego została wystawiona. Nie jest dopuszczalne stosowanie jej do innych pojazdów.
 4. Gość w chwili opuszczenia Strefy Łowisko zobowiązany jest do zwrotu Karty Parkingowej. Zgubienie Karty Parkingowej związane jest z obowiązkiem poniesienia przez gościa opłaty w kwocie 150,00 zł, określonej w Cenniku. Zgubienie Karty Parkingowej może stanowić podstawę do odmowy ponownego wpuszczenia pojazdu na teren Łowiska.
 5. W razie potrzeby chwilowego opuszczenia pojazdem Strefy w wykupionym przez gościa czasie gość powinien zgłosić ten fakt obsłudze. Niezgłoszenie przez gościa zamiaru chwilowego opuszczenia Strefy uniemożliwia powrót do Strefy w ramach zakupionego biletu wstępu. Nie dotyczy to gościa korzystającego z Łowiska Strefowego, który w oparciu o kartę magnetyczną posiada swobodny wjazd na teren Strefy w wykupionym czasie. Tymczasowe opuszczenie Strefy Łowisko jest możliwe wyłącznie bramą położoną przy budynku kasy Łowiska.
 6. Goście korzystający z Łowiska Strefowego oprócz Karty Parkingowej otrzymują również kartę magnetyczną, umożliwiającą wielokrotny przejazd przez bramę Strefy. W razie zgubienia Karty Magnetycznej stosuje się odpowiednio ust. 4 niniejszego paragrafu.
 7. Gość tymczasowo opuszczający Strefę w wykupionym czasie zobowiązany jest do umożliwienia obsłudze skontrolowania, czy nie przewozi lub nie wynosi ryb złowionych w czasie pobytu w Strefie, a które nie zostały rozliczone. Odpowiednio stosuje się § 16 Regulaminu.
 8. Sposób ponownego wjazdu na teren Strefy przez Gościa, który opuścił tymczasowo Strefę, uzależniony jest od Łowiska, z którego korzysta Gość. Gość korzystający z Łowiska Strefowego uprawniony jest do samodzielnego wjazdu na teren Strefy po jej chwilowym opuszczeniu przy wykorzystaniu karty magnetycznej, zgodnie z ust. 5. Gość korzystający z Łowiska Ogólnodostępnego zobowiązany jest przy wyjeździe z Łowiska do kontaktu z obsługą, która umożliwi ponowny wjazd po okazaniu przez Gościa potwierdzenia zakupu biletu wstępu lub biletu wstępu, zgodnie z ust. 5.

§ 32

 1. Goście korzystający z Łowiska Ogólnodostępnego uprawnieni są do korzystania z parkingu ogólnodostępnego położonego przy Restauracji Kuter Port oraz parkingu wewnętrznego na terenie Strefy położonego przy Strefie Domki. W razie braku miejsc na parkingu przy Strefie Domki, pojazdy mechaniczne muszą zostać pozostawione na parkingu bezpłatnym przy Restauracji.
 2. Poruszanie się samochodem lub innym pojazdem mechanicznym po terenie Łowiska Ogólnodostępnego jest zabronione, za wyjątkiem okoliczności określonych w niniejszym paragrafie. Zabronione jest poruszanie się samochodem lub innym pojazdem poza Strefą Łowisko, z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu.
 3. Gość korzystający z Łowiska Ogólnodostępnego uprawniony jest do wjazdu samochodem lub innym pojazdem mechanicznym na teren Łowiska Ogólnodostępnego wyłącznie w celu zaparkowania pojazdu lub dojazdu do stanowiska w celu rozładunku sprzętu i ekwipunku. Rozładunek sprzętu i ekwipunku powinien zostać dokonany bez zbędnej zwłoki, a następnie samochód lub inny pojazd mechaniczny powinien zostać niezwłocznie przeparkowany na parking. Czas korzystania z samochodu lub innego pojazdu mechanicznego na stanowisku w celach określonych w niniejszym ustępie nie może przekraczać 15 min.
 4. Po zakończeniu korzystania ze stanowiska gość uprawniony jest do podjechania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym na stanowisko w celu zapakowania sprzętu i ekwipunku. Załadunek sprzętu i ekwipunku powinien zostać dokonany bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w czasie 15 min. Po załadunku gość zobowiązany jest do opuszczenia terenu Łowiska Ogólnodostępnego lub przeparkowania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego na parking.
 5. Pozostawienie pojazdu na terenie Łowiska Ogólnodostępnego poza parkingiem skutkować będzie naliczeniem opłaty określonej w cenniku.

§ 33

 1. Goście korzystający z Łowiska Strefowego uprawnieni są do korzystania z parkingu ogólnodostępnego położonego przy Restauracji Kuter Port oraz parkingu wewnętrznego na terenie Strefy położonego przy Strefie Domki.
 2. W razie uiszczenia przez gościa opłaty określonej w cenniku gość będzie uprawniony do dojazdu i pozostawienia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego na wynajętym stanowisku. Uprawnienie to nie przysługuje w razie korzystania ze stanowiska nr 11, 12 i 13. W razie uiszczenia opłaty, o której mowa w niniejszym ustępie, nie stosuje się regulacji określonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
 3. Każdorazowo o możliwości wjazdu pojazdu mechanicznego na wykupione przez gościa stanowisko decyduje właściciel lub obsługa. Właściciel lub obsługa uprawnieni są do odmowy gościowi wjazdu pojazdem mechanicznym na wykupione stanowisko, jeżeli warunki atmosferyczne lub inne okoliczności powodują, że byłoby to niebezpieczne lub wiązałoby z daleko idącymi trudnościami.
 4. Na każde ze stanowisk może wjechać więcej niż jeden pojazd. Od każdego pojazdu konieczne będzie uiszczenie opłaty dodatkowej określonej w cenniku. W tym zakresie odpowiednio stosuje się ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Poruszanie się samochodem lub innym pojazdem mechanicznym po terenie Łowiska Strefowego jest zabronione, za wyjątkiem okoliczności określonych w niniejszym paragrafie.
 6. Pojazdy mechaniczne pozostawione na stanowiskach nie mogą utrudniać komunikacji po terenie Strefy lub w inny sposób utrudniać korzystania z infrastruktury Strefy.
 7. Gość korzystający z Łowiska Strefowego, który nie uiścił dodatkowej opłaty, uprawniony jest do wjazdu samochodem lub innym pojazdem mechanicznym na teren Łowiska Strefowego wyłącznie w celu zaparkowania pojazdu lub dojazdu do stanowiska w celu rozładunku sprzętu i ekwipunku. Rozładunek sprzętu i ekwipunku powinien zostać dokonany bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w czasie 15 min. Po rozładunku sprzętu i ekwipunku samochód lub inny pojazd mechaniczny powinien zostać niezwłocznie przeparkowany na parking.
 8. Po zakończeniu korzystania ze stanowiska gość uprawniony jest do podjechania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym na stanowisko w celu zapakowania sprzętu i ekwipunku. Załadunek sprzętu i ekwipunku powinien zostać dokonany bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w czasie 15 min. Po załadunku gość zobowiązany jest do opuszczenia terenu Łowiska Strefowego lub przeparkowania samochodu, lub innego pojazdu mechanicznego na parking.
 9. Pozostawienie pojazdu na terenie Łowiska Strefowego poza parkingiem lub poza stanowiskiem w razie wykupienia takiej usługi, skutkować będzie naliczeniem opłaty określonej w cenniku.
 10. Na podstawie indywidualnego ustalenia z właścicielem lub obsługą gość uprawniony będzie, po dokonaniu opłaty wskazanej w cenniku, do pozostawienia na wynajętym stanowisku kampera lub samochodu z przyczepą. Uprawnienie to dotyczyć będzie wyłącznie wybranych stanowisk, wskazanych każdorazowo przez właściciela lub obsługę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 2. Zakres zastosowania niniejszego Regulaminu może podlegać okresowej, tymczasowej modyfikacji w przypadku ustanowienia Regulaminu tymczasowego. Zapisy regulaminów tymczasowych każdorazowo określać będą wpływ ich postanowień na obowiązywanie niniejszego Regulaminu. Regulaminy tymczasowe publikowane będą na stronie internetowej kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefie Łowisko.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy według przepisów prawa.
 4. Właściciel uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje dot. zmiany treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefie Łowisko. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na ww. stronie internetowej, w miejscu łatwo dostępnym gościom, a także pozostaje do wglądu u obsługi Strefy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2021.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ