Poznaj zasady

REGULAMIN STREFY ŁOWISKO

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – regulamin Strefy Łowisko;
 2. Regulamin tymczasowy – regulamin ustanawiany na określony czas, modyfikujący postanowienia niniejszego regulaminu, ustanawiany w związku z organizacją na terenie Strefy Łowisko imprez, wydarzeń lub innego rodzaju atrakcji lub wprowadzany z innych przyczyn;
 3. Strefa Łowisko – obszar obiektu Kuter Port, przeznaczony do wędkowania na wyznaczonych stanowiskach wraz z otoczeniem, infrastrukturą związaną z jego obsługą, zwane dalej: „Strefa”;
 4. Łowisko – część Strefy Łowisko, w obrębie której przy linii brzegowej zbiorników wodnych wydzielono 30 stanowisk, wymagających uprzedniego zarezerwowania i opłacenia;
 5. Stanowisko – zwane również stanowiskiem wędkarskim to ściśle określony obszar, wytyczony na Łowisku i przeznaczony do wędkowania dla osób, które opłaciły takie usługi;
 6. Gość, Klient – osoba korzystająca z oferty Strefy lub przebywająca na jej terenie;
 7. Wędkarz – gość korzystający z oferty Strefy w zakresie połowu ryb;
 8. Druga osoba wędkująca, drugi wędkarz – wędkarz współkorzystający z oferty Łowiska w zakresie połowu ryb;
 9. Osoba towarzysząca – gość przebywający na terenie Strefy, niekorzystający z oferty Strefy lub korzystający z oferty Strefy w ograniczonym zakresie;
 10. Obsługa, Pracownicy – osoby pracujące w Strefie lub wykonujące czynności służbowe na zlecenie Właściciela, a także wykonujące inne czynności związane z funkcjonowaniem Strefy;
 11. Właściciel – podmiot prowadzący Strefę;
 12. Wydarzenie – m.in. impreza okolicznościowa, konkurs, zawody lub inne zdarzenie społeczno-kulturalne możliwe do zrealizowania w Strefie Łowisko;
 13. Obiekt Kuter Port – obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony w Nieznanowicach i Marszowicach, na terenie którego znajdują się Strefy: Restauracja, Dolny Pokład, Łowisko, Domki, Plaża i Kemping;
 14. Cennik – dokument określający ceny związane z korzystaniem przez gości ze Strefy Łowisko, zamieszczony na stronie internetowej www.kuterport.pl;
 15. Bilet wstępu – karta magnetyczna wydawana osobie, która opłaca wynajem wybranego stanowiska na min. dobę. Do wynajmu wydawana jest minimum jedna karta, a na żądanie wynajmujących mogą być wydane kolejne, ale nie więcej niż liczba osób na stanowisku.

§ 1

 1. Podmiotem prowadzącym Strefę Łowisko jest firma Kuter Port Boguta sp.j., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223.
 2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż produktów w ramach punktów handlowych obsługujących Strefę Łowisko jest firma Kuter Port Boguta sp.j., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, REGON: 520946223.

§ 2

Każdy gość korzystający ze Strefy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Strefy oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Teren Strefy jest terenem prywatnym.

§ 3

Zachowanie w Strefie Łowisko

 1. Strefa Łowisko jest miejscem ciszy, odpoczynku i rekreacji. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do wzajemnego szacunku i uprzejmości w celu efektywnego i spokojnego spędzania czasu. Nie jest dopuszczalne głośne słuchanie radia, muzyki lub podejmowanie innej aktywności, która mogłaby naruszać ciszę i spokój oraz utrudniać pozostałym gościom korzystanie ze Strefy lub ingerować w inny sposób w ich pobyt.
 2. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do nieutrudniania funkcjonowania Strefy, jej obsługi, a także do korzystania ze znajdującej się w Strefie infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Na terenie Strefy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i napojów alkoholowych mocnych, a spożywanie pozostałych winno odbywać się w ograniczonym zakresie, który nie wpływa na stan i zachowanie gości. Obsługa i pracownicy mają prawo zakazać spożywania alkoholu i wyprosić ze Strefy osoby, które go nadużywają.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i wchodzenia do wody w akwenach położonych na terenie Strefy. Dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt dopuszczonych do pobytu na Łowisku.
 5. Dostęp do Strefy uzależniony jest od wybranego przez gościa stanowiska i opcji wynajmu.

§ 4

Opieka nad małoletnimi

 1. Gość, pod opieką którego znajdują się osoby małoletnie, zobowiązany jest do zapewnienia im należytej, stałej opieki. Szczególna ostrożność w zakresie opieki nad osobami małoletnimi powinna zostać zachowana na całym terenie Strefy ze względu na obecność zbiorników wodnych o nieregularnym dnie i brzegu.
 2. Goście, pod opieką których znajdują się osoby małoletnie, ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, a także za wszelkie szkody i zniszczenia wywołane przez osoby małoletnie.

§ 5

Posiłki na terenie Strefy

Goście korzystający ze Strefy nie są uprawnieni do zamawiania na teren Strefy posiłków z dostawą z innych podmiotów niż znajdujące się na terenie obiektu Kuter Port. Nie jest również dopuszczalne zamawianie przez gości posiłków z dostawą z innych podmiotów niż znajdujące się na terenie obiektu Kuter Port poza obszar Strefy i wnoszenie ich na teren Strefy lub wnoszenie na teren Strefy posiłków zakupionych uprzednio przez gości w innych podmiotach gastronomicznych, nieznajdujących się na terenie obiektu Kuter Port. Zakaz ten nie dotyczy produktów spożywczych kupowanych w sklepach. Goście uprawnieni są do wnoszenia na teren Strefy wyłącznie własnego prowiantu.

§ 6

Sanitariaty

 1. Gościom na terenie Strefy udostępniono do korzystania toaletę damską, męską oraz inwalidzką, prysznic w budynku T2 położonym na terenie Strefy Łowisko, a także dodatkowo poza terenem Strefy toalety damskie i męskie zlokalizowane w budynku kasy Łowiska.
 2. Do korzystania z pryszniców uprawnione są wszystkie osoby korzystające ze Strefy Łowisko.

§ 7

Bezpieczeństwo i porządek

 1. Na terenie Strefy funkcjonują służby porządkowe, tj. ochrona, której zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie Strefy. Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych, a także do poleceń obsługi. Ewentualne zastrzeżenia dot. pracy służb porządkowych i obsługi należy zgłaszać właścicielowi.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wyproszeniem ze Strefy gościa niestosującego się do jego postanowień po jednokrotnym uprzednim upomnieniu ze strony obsługi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez gościa w związku z wyproszeniem z terenu Strefy.

§ 8

Ograniczenie działania Strefy

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia funkcjonowania lub zupełnego wyłączenia Strefy z powszechnego dostępu w określnym czasie ze względu na organizację wydarzeń na terenie Strefy.
 2. O ograniczeniu funkcjonowania Strefy właściciel będzie informował z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej kuterport.pl oraz na własnym profilu w serwisie Facebook.
 3. Ograniczenie funkcjonowania Strefy ze względu na wydarzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela.

§ 9

Mienie

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie Strefy, a także za samochody, pojazdy mechaniczne oraz mienie gości przebywających na terenie Strefy. Właściciel nie prowadzi przechowalni rzeczy znalezionych. Jeżeli znaleziony przedmiot nie umożliwia identyfikacji jego właściciela lub posiadacza, przedmiot ten podlegał będzie utylizacji, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej znalezienia nie zgłosi się osoba, do której przedmiot należał.

§ 10

Połów i ochrona ryb

 1. Goście uprawnieni są do połowu wszystkich gatunków ryb znajdujących się w zbiornikach wodnych na terenie Strefy.
 2. Połów ryb jest dopuszczalny wyłącznie na wyznaczonych na Łowisku stanowiskach od S1 do S30. W przypadku organizowania zawodów wędkarskich Właściciel może wyznaczyć dodatkowe stanowiska.
 3. Połów jest dopuszczalny wyłącznie z brzegu, przy zastosowaniu pojedynczego zestawu z jednym hakiem.
 4. Łowienie na spinning oraz przemieszczanie się między stanowiskami jest dozwolone tylko za zgodą pracownika Łowiska przy wejściu. Stosowanie kotwiczek przy sztucznych przynętach jest możliwe tylko za zgodą pracownika Łowiska.
 5. Nie jest dopuszczalne stosowanie łódek, pontonów i innego rodzaju sprzętu pływającego. Dopuszczalne jest stosowanie sterowanych łódek zanętowych.
 6. Nie jest dopuszczalne stosowanie siłowego zacinania i holu ryby, plecionek na szpuli.
 7. Goście są zobowiązani do stosowania żyłki głównej o minimalnej grubości 0,30 mm.
 8. Gość zamierzający dokonywać połowów ryb zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wyposażenia, tj. w szczególności: wędki, podbieraka, maty/kołyski karpiowej, odkażacza, przyrządu do usuwania haczyków itp. W razie stwierdzenia przez obsługę, że gość nie dysponuje wyposażeniem umożliwiającym bezpieczne przechowywanie i ponowne wypuszczanie ryb lub posiada wyposażenie niegwarantujące maksymalnego ograniczenia cierpienia zwierząt, lub posiada odpowiednie wyposażenie, z którego nie korzysta, lub korzysta w sposób nieprawidłowy i niezgodny z jego przeznaczeniem, obsługa uprawniona jest do odmowy umożliwienia kontynuowania połowu i nałożenia kary pieniężnej zgodnie z cennikiem.
 9. Ryby mogą być przenoszone wyłącznie w macie lub worku do ważenia.
 10. Ryby przeznaczone do zakupu powinny być przechowywane w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach umożliwiających bezpieczne przechowanie żywych ryb.
 11. Goście zobowiązani są do stosowania następujących wymiarów ochronnych ryb:
  1. ryby o wadze przekraczającej 3 kg – niezależnie od gatunku;
  2. sandacz i szczupak o długości nieprzekraczającej 50 cm;
 12. Sandacz i szczupak podlegają ochronie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 13. Zabicie ryby przez gościa wiąże się z obowiązkiem jej kupna. W przypadku, jeśli przekroczone zostały wymiary ochronne ryby, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem kar.
 14. Goście zobowiązani są do poszanowania łowionych ryb i takiego postępowania, aby nie sprawiać zwierzętom nadmiernego cierpienia.
 15. Zabronione jest okaleczanie zwierząt, przechowywanie ryb w warunkach dla nich nieprzeznaczonych lub sprawiających im cierpienie.
 16. Uwolnienie złowionej ryby poprzez usunięcie haczyka powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie przy możliwie najmniejszym cierpieniu zadanym rybie.
 17. Gość uprawniony jest do wykonania fotografii złowionych ryb. Zdjęcie powinno zostać wykonane możliwie szybko, bez narażania ryby na cierpienie. Fotografia może być wykonana wyłącznie na zajmowanym stanowisku lub w najbliższym jego otoczeniu. Zabrania się przenoszenia złowionych ryb poza zajmowane stanowisko w celu sporządzenia fotografii lub innego utrwalenia złowionych zwierząt. W razie braku woli zakupu ryby po wykonaniu fotografii ryba powinna zostać niezwłocznie w sposób bezpieczny wypuszczona do wody.

§ 11

Zakup ryb

 1. Gość uprawniony jest do zakupu ryb złowionych na terenie Strefy (wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi) według cen określonych w cenniku ryb znajdującym się na kuterport.pl.
 2. Gość nie jest zobowiązany do zakupu złowionych ryb. W razie braku woli zakupu złowionej ryby gość zobowiązany jest do jej uwolnienia. Nie dotyczy to sytuacji, w której dojdzie do zabicia ryby.
 3. Goście, którzy nie chcą dokonać zakupu ryb, nie są uprawnieni do przetrzymywania złowionych ryb w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach. W razie stwierdzenia przez obsługę, że gość przetrzymuje ryby w siatce, koszu lub innym podobnym pojemniku, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości równowartości ceny zakupu przetrzymywanych ryb, jeśli mowa o rybach, których waga nie przekracza 3 kg. W przypadku ryb o wadze przekraczającej 3 kg stosowane są opłaty z cennika kar.

§ 12

Zachowanie porządku i kontrola

 1. Goście korzystający z Łowiska zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na stanowiskach, z których korzystają, a także do zachowania porządku na całym terenie Kuter Portu, z którego korzystają.
 2. Przed opuszczeniem stanowiska gość zobowiązany jest do jego wysprzątania. Pozostawienie nieuprzątniętego stanowiska będzie skutkować nałożeniem kary określonej w cenniku.
 3. Zabronione jest obrabianie i patroszenie ryb przez gości na terenie Strefy Łowisko.
 4. Każdy gość przebywający na terenie Strefy uprawniony jest do zwracania uwagi innym gościom, jeżeli nie przestrzegają oni zasad połowów, jak i zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu. Gość będący świadkiem naruszania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właścicielowi lub obsłudze.
 5. Właściciel oraz obsługa uprawnieni są do bieżącego kontrolowania przebiegu połowów, w tym do kontrolowania liczby złowionych ryb.
 6. Goście opuszczający Strefę zobowiązani są do okazania obsłudze przenoszonych pojemników, sieci, siatek, koszy, wiaderek i innych podobnych przedmiotów, a także umożliwienie wglądu do wnętrza i bagażnika pojazdu celem sprawdzenia, czy nie wynoszą ryb, za które nie naliczono opłaty. Niezrealizowanie tego obowiązku będzie wiązać się z wezwaniem Policji w celu sprawdzenia, czy gość nie przewozi ryb, za które nie uiszczono opłaty.
 7. W razie przeprowadzenia interwencji Policji, o której mowa w ust. 6, kosztami jej przeprowadzenia obciążony zostanie gość.
 8. Każda próba wyniesienia przez gościa złowionych ryb bez zapłaty ceny określonej w cenniku będzie zgłaszana odpowiednim organom. Ponadto w razie stwierdzenia wynoszenia przez gościa ryb bez dokonania zapłaty ich ceny gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości 600,00 zł/1 kg ryby (niezależnie od jej wagi). Zdarzenie takie zostanie równocześnie uznane za kradzież, w związku z czym do zdarzenia zostanie wezwana Policja. Gość zostanie także pozbawiony prawa ponownego wstępu na teren Strefy Łowisko.
 9. Na stanowiskach wędkarskich nie znajdują się źródła umożliwiające podłączenie do prądu. Niedopuszczalne jest korzystanie z przedłużaczy, kabli itp. w celu podłączania się do jakichkolwiek źródeł prądu na terenie Kuter Port, będących elementami infrastruktury obiektu. Goście mogą korzystać z własnych źródeł energii.

§ 13

Organizacja stanowisk i wędkowania

 1. Łowisko działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dni otwarcia Łowiska, a także do jego wcześniejszego zamknięcia lub późniejszego otwarcia ze względu na warunki pogodowe, prace serwisowe i konserwacyjne lub inne wydarzenia uniemożliwiające funkcjonowanie Łowiska. Każdorazowo informacja o zmianie godzin i dni otwarcia publikowana będzie na stronie internetowej kuterport.pl, a także w razie potrzeby w formie ogłoszenia na terenie Łowiska, jak i w mediach społecznościowych. Ograniczenie funkcjonowania Łowiska ze względu na wydarzenia organizowane na terenie Strefy nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela. Bieżące informacje dot. funkcjonowania Łowiska można uzyskać pod numerem telefonu + 48 12 285 85 55 wew. 2.
 3. Na Łowisku udostępniono gościom łącznie 30 stanowisk połowów, z których 11 (od S20 do S30) znajduje się na mniejszym zbiorniku, a 19 na większym zbiorniku (od S1 do S19), przy czym stanowiska od S1 do S8 są zlokalizowane bezpośrednio przed Domkami – odpowiednio od A1+ do A8+, z których prowadzą na nie ścieżki i przejścia przez indywidualne bramki. Stanowiska od S1 do S8 polecane są szczególnie tym wędkarzom, którzy wybiorą zakwaterowanie w odpowiadających im Domkach.
 4. W zależności od lokalizacji stanowiska oraz jego dostępności wędkarze mogą korzystać z Łowiska w dwóch okresach czasowych:
  a. wynajem na dobę – od godz. 09:00 do godz. 09:00 dnia następnego
  b. wynajem na dzień – od godz. 09:00 do godz. 20:00 tego samego dnia
 5. Organizacja wędkowania i opcje wynajmu stanowisk na Łowisku oparte są o następujące zasady:
  1. pierwszeństwo w wynajmie stanowisk od S1 do S8 mają goście odpowiadających im Domków – odpowiednio od A1+ do A8+, przy założeniu, że rezerwacja jest dokonywana min. dzień przed rozpoczęciem doby hotelowej w Domku;
  2. osoby wynajmujące Domki od A1+ do A8+ mogą wędkować w czasie wynajmu na stanowiskach odpowiednio od S1 do S8 po uiszczeniu opłaty za stanowisko i wędkowanie zgodnie z cennikiem, określając tryb wynajmu – dzienny lub dobowy;
  3. w przypadku niewynajęcia Domków A1+ do A8+ stanowiska od S1 do S8 można wynająć w kasie Łowiska na dzień bieżący;
  4. w przypadku wynajęcia przez gościa Domków od A1+ do A8+ i odpowiadających im stanowisk od S1 do S8 możliwe jest łowienie również po godz. 20:00 – wiąże się to z opłaceniem stanowiska na dobę;
  5. stanowiska S9 i S19 dedykowane są do wynajmu wyłącznie na dzień i można z nich korzystać w godz. od 09:00 do 20:00 po uiszczeniu opłat w kasie Łowiska za dzień bieżący lub dokonać rezerwacji poprzez system rezerwacji online na www.kuterport.pl – dotyczy stanowisk od S12 do S19;
  6. stanowiska od S20 do S30 – dostępne są do wynajmu na całą dobę od godz. 09:00 do 09:00 dnia następnego. Wynajmu można dokonywać online poprzez system rezerwacji na www.kuterport.pl na dowolną liczbę dni z dowolnym wyprzedzeniem. W przypadku niewynajęcia któregoś z tych stanowisk na dobę można wynająć stanowisko w kasie Łowiska na dzień bieżący, a po uiszczeniu opłat zgodnie z cennikiem można wędkować w godz. od 09:00 do 20:00.

6. Na jednym stanowisku mogą wędkować max. dwie osoby. Na stanowiskach od S1 do S19 wędkarz może używać max. dwóch wędek, a na stanowiskach od S20 do S30 max. trzech wędek.
7. Na każdym stanowisku może również przebywać dodatkowo do trzech osób niełowiących.
8. Obsługa uprawniona jest do kontrolowania liczby osób przebywających na stanowisku w celu dochowania wymogów bezpieczeństwa. W razie, gdy liczba osób zamierzających przebywać na jednym stanowisku jest wyższa niż określona, osoby, które nie zostaną wpuszczone przez obsługę na stanowisko, mogą zakupić bilet wstępu na inne stanowisko, w miarę dostępności.
9. Wprowadzanie na teren Łowiska osób nieobjętych wynajmem skutkuje natychmiastowym nałożeniem na nie opłaty oraz kary opisanej w regulaminie. Po decyzji obsługi możliwe jest również wyproszenie takich osób z terenu Łowiska bez prawa powrotu w czasie wynajmu podstawowego. W szczególnych przypadkach wskazujących na rażące naruszenia regulaminu i braku opłat za osoby przebywające na stanowisku obsługa może nakazać opuszczenie obiektu wszystkim osobom znajdującym się na terenie Łowiska.

§ 14

Rezerwacja, wynajem i opłaty

 1. Rezerwacji i opłat za stanowisko na Łowisku może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, która tym samym bierze pełną odpowiedzialność za pozostałe osoby przebywające na tym stanowisku.
 2. Wstęp na teren Łowiska wymaga wynajęcia stanowiska. Biletem wstępu potwierdzającym wynajem stanowiska jest paragon. Może być również wydana karta magnetyczna (pełniąca rolę biletu) za kaucją w wysokości 50,00 zł/szt. (płatne gotówką w kasie) podczas zameldowania. Liczba wydanych kart magnetycznych na dane stanowisko może być mniejsza, ale nie wyższa niż liczba osób, dla których wykupiony został pobyt na danym stanowisku. Przy wyjeździe kaucja jest zwracana po zwolnieniu stanowiska i oddaniu kart w kasie. W przypadku zgubienia/zniszczenia/uszkodzenia karty lub popełnienia wykroczenia, za które może zostać naliczona kara finansowa, zwrot kaucji nie przysługuje.
 3. Ceny biletów wstępu zostały określone w cenniku na www.kuterport.pl. O chęci otrzymania faktury VAT gość zobowiązany jest poinformować obsługę najpóźniej w chwili zakupu biletu wstępu.
 4. Ogólna zasada wynajmu zakłada, iż stanowiska wynajmowane na dobę można rezerwować i opłacać online poprzez www.kuterport.pl, a niewynajęte i dostępne w dniu bieżącym stanowiska mogą zostać wynajęte na dzień po uiszczeniu opłaty na miejscu w kasie Łowiska.
 5. Mieszkańcy Domków o numerach od A1+ do A8+ mają pierwszeństwo w korzystaniu z odpowiadających im stanowisk na Łowisku oznaczonych numerami od S1 do S8. Jeśli natomiast stanowisko na Łowisku nie zostanie wynajęte wraz z Domkiem, obsługa może je wynająć zainteresowanemu wędkarzowi w czasie, kiedy nie koliduje to z wynajmem ww. Domków.
 6. Do zakupu normalnego biletu wstępu zobowiązane są osoby w wieku od 13 do 60 r.ż. Ulgowe bilety wstępu obowiązują osoby w wieku od 3 do 13 r.ż. oraz osoby powyżej 60 r.ż. Osoba dokonująca zakupu biletu ulgowego zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
 7. Bilety wstępu można zakupić w Kasie Strefy Łowisko. Kasa przyjmuje płatność gotówką, jak i kartami płatniczymi, a w przypadku stanowisk dostępnych na dobę, dostępnych na dzień w systemie rezerwacji online lub związanych z Domkami wynajmu i opłaty można dokonać online.
 8. Zakup biletu wstępu, jak i rezerwacja wybranych stanowisk na terenie Łowiska możliwe jest również z wyprzedzeniem i za pośrednictwem strony internetowej www.kuterport.pl.
  1. stanowiska od S20 do 30 – wynajem na dobę;
  2. stanowiska od S1 do S8 – w przypadku wynajmu wraz z Domkami od A1+ do A8+;
  3. zakup online dotyczy biletu wstępu na stanowiska od S20 do S30 oraz od S12 do S19 i obejmuje wyłącznie opłatę za stanowisko, pobyt jednej osoby oraz wędkowanie. Wszelkie dodatkowe usługi związane z korzystaniem z Łowiska należy wykupić na miejscu, w kasie Łowiska, zgodnie z cennikiem;
  4. od gości, którzy korzystają z Łowiska w czasie, kiedy są zameldowani w Strefie Domki lub w Strefie Kemping, nie jest pobierana opłata za osobę na stanowisku; pozostałe opłaty związane z użytkowaniem Łowiska są pobierane na miejscu zgodnie z cennikiem.
 9. Goście korzystający z Łowiska zobowiązani są do zachowania paragonu/karty magnetycznej umożliwiającej wstęp na teren Łowiska (chyba że karta magnetyczna nie została wydana) i okazania go obsłudze na każde wezwanie. Nieokazanie biletu wstępu lub dowodu jego zakupu (paragon, faktura VAT) upoważnia obsługę do wyproszenia gościa z terenu Łowiska, po dokonaniu rozliczenia z ewentualną uprzednią możliwością uzupełnienia opłaty przez gościa. Uzupełnienie opłaty umożliwi kontynuowanie pobytu. W razie wykupienia dodatkowych usług na terenie Łowiska goście zobowiązani są do okazania obsłudze, na każde jej wezwanie, potwierdzenia wykupienia tych usług (np. paragon, faktura VAT).
 10. Goście korzystający z Łowiska zobowiązani są do rozliczenia się z dokonanych połowów i innych opłat najpóźniej z chwilą opuszczenia Strefy.
 11. W przypadku, kiedy goście opuszczą Łowisko bez regulacji dodatkowych kosztów i opłat, Właściciel zachowa dane o tym fakcie w systemie sprzedaży i obciąży osobę wpisaną do systemu jako wynajmującą podczas następnej wizyty lub będzie dochodził swoich roszczeń na drodze formalno-prawnej.
 12. Osoba, która dokonała rezerwacji i opłaciła pobyt na Łowisku, a nie skorzystała z niego w całości lub częściowo, traci wniesione opłaty, a Właściciel może niewykorzystywane stanowisko wynająć ponownie.

§ 15

Bilet wstępu

 1. Właściciel oraz obsługa uprawnieni są do bieżącego kontrolowania przebiegu połowów, w tym do kontrolowania ilości złowionych ryb.
  1. pobytu na terenie Łowiska w okresie zgodnym z wykupioną opcją;
  2. korzystania ze stanowiska zgodnie z wykupionym zakresem usług;
  3. nielimitowanego wstępu na teren Strefy Plaża i przebywanie w niej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy Plaża w dniu obowiązywania biletu wstępu na Łowisko;
  4. dostępu do przestrzeni wspólnej;
  5. możliwości wypożyczenia wózka transportowego do przewozu ekwipunku;
  6. możliwości pozostawienia pojazdu na wewnętrznym parkingu przy Strefie Domki;
  7. dostępu do toalet i pryszniców oraz bieżącej wody na ternie Łowiska;
  8. możliwości pozostawienia pojazdu na terenie stanowiska za dodatkową opłatą (nie dotyczy stanowisk o numerach od S1 do S19 i S30);
  9. możliwości ustawienia na stanowisku namiotu, samochodu, motocykla, kampera, przyczepy kempingowej i innego podobnego pojazdu za opłatą zgodnie z cennikiem i po ustaleniu z obsługą;
  10. nielimitowanego korzystania z grilla na stanowisku;
  11. możliwości korzystania z parasola ochronnego o średnicy do 3 m;
  12. bezpłatnego pobytu w strefie Łowisko dzieci do lat 3;
  13. pobytu małych zwierząt na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ponowne wejście na teren Łowiska, w ramach wykupionego czasu, jest możliwe wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu biletu wstępu lub karty magnetycznej.
 3. Goście korzystający z Łowiska uprawnieni są do korzystania z grillów na wynajętych stanowiskach (na stanowiskach od S1 do S19 dopuszczalne są wyłącznie małe grille). Grill musi być konstrukcją stojącą „na nogach”, nie jest dopuszczalne stosowanie tzw. tacek grillowych lub innych typu miska do położenia bezpośrednio na gruncie; rozpalenie grilla w żadnym wypadku nie może powodować wypalania trawy i innego typu zanieczyszczeniu terenu. Grill powinien zostać postawiony w bezpiecznym miejscu, niepowodującym zagrożenia pożarowego. Goście korzystający z grilla ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z jego nienależytym wykorzystaniem lub niewystarczającym zabezpieczeniem.

§ 16

Zmiana stanowiska

 1. Wędkarz korzystający z Łowiska uprawniony jest do zmiany miejsca połowu wyłącznie według następujących zasad:
  1. zmiana stanowiska jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi w ramach wykupionej usługi i dostępnych stanowisk; zmiana stanowiska nie ma wpływu na wykupiony przez wędkarza czas korzystania z Łowiska;
  2. zmiana stanowiska powinna odbywać się w ramach dostępnych miejsc, przy zachowaniu zasad korzystania z Łowiska, w szczególności przy zachowaniu ciszy i nieprzeszkadzaniu innym gościom Strefy.
 2. W razie zmiany stanowiska przez wędkarza obowiązkowi zmiany stanowiska podlegają wszystkie inne osoby korzystające z tego stanowiska, w tym w szczególności drugi wędkarz i osoby towarzyszące.
 3. W razie zmiany stanowiska na stanowisko położone przy innym zbiorniku, gość zobowiązany jest do stosowania się do ograniczeń i warunków korzystania ze stanowiska.

§ 17

Korzystanie ze schronień

 1. Goście korzystający ze stanowisk na terenie Łowiska uprawnieni są do rozbicia namiotu, nocowania w samochodzie, przyczepie kampingowej, kamperze i innych podobnych pojazdach na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie przez gości z namiotów i innych podobnych schronień powinno przebiegać w sposób bezpieczny, a same konstrukcje powinny być odpowiednio zabezpieczone, w szczególności z uwzględnieniem warunków pogodowych (silny wiatr, burze, deszcz).
 3. Goście korzystający z namiotów lub innych podobnych schronień ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym lub nienależytym ich zabezpieczeniem.
 4. Uprawnienie do korzystania z namiotów lub innych podobnych schronień, jak i korzystanie z przyczep kampingowych, kamperów i innych, nie dot. stanowisk o numerach od S1 do S19 oraz S30.

§ 18

Zwierzęta na terenie Strefy

 1. Goście nie są uprawnieni do wprowadzania na teren Strefy jakichkolwiek zwierząt. Właściciel może jednak zezwolić, w indywidualnym trybie, na pobyt niedużego zwierzęcia, które ze względu na swoje rozmiary, zachowanie, gatunek nadaje się do bezpiecznego przebywania w takim miejscu.
 2. Właściciel zwierzęcia lub osoba nim się opiekująca musi zapewnić możliwość sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem. Zabronione jest posiadanie zwierząt niszczących infrastrukturę obiektu, a także zwierząt stanowiących zagrożenie dla innych gości. Goście lub inne osoby opiekujące się zwierzętami zobowiązane są do sprzątania po zwierzętach.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do wody, a także podejmowania działań umożliwiających płoszenie ryb przez zwierzęta, jak i wprowadzania zwierząt do innych Stref.
 4. Właściciel i obsługa uprawnieni są do odmówienia gościowi prawa posiadania zwierzęcia na terenie Strefy, jak i uprawnieni są do nakazania gościowi opuszczenia Strefy wraz ze zwierzęciem w szczególności, jeżeli uzna, że:
  1. zwierzę nie odpowiada zapewnieniom gościa, w szczególności w zakresie wielkości zwierzęcia lub wskazań bezpieczeństwa;
  2. stanowi zagrożenie dla innych gości lub w inny sposób utrudnia korzystanie ze Strefy;
  3. w razie pojawienia się potwierdzonych zastrzeżeń innych gości dot. zachowania się zwierzęcia;
  4. innych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zwierzęcia.
 5. Goście korzystający ze Strefy Plaża obowiązani są do przestrzegania jej Regulaminu. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren Strefy Plaża.

§ 19

Parkingi i korzystanie z samochodów

 1. Każdy z gości uprawniony jest do bezpłatnego pozostawienia samochodu lub innego pojazdu silnikowego na bezpłatnym parkingu położonym przy Restauracji Kuter Port.
 2. Wjazd na teren Strefy samochodem lub innym pojazdem mechanicznym jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnej karty parkingowej.
 3. Karta Parkingowa udostępniana jest gościowi w chwili zakupu biletu wstępu. Gość zobowiązany jest do umieszczenia jej w widocznym miejscu za przednią szybą przed wjazdem na teren wewnętrzny oraz do jej zwrotu przy wyjeździe. W przypadku, jeśli karta parkingowa nie została wydana, wjazd na teren wewnętrzny nie jest możliwy.
 4. Goście uprawnieni są do swobodnego wjazdu na teren Strefy i wyjazdu z niej w oparciu o kartę magnetyczną/bilet wstępu w wykupionym czasie. Tymczasowe opuszczenie Strefy Łowisko jest możliwe wyłącznie bramą położoną przy budynku kasy Łowiska.
 5. Gość tymczasowo opuszczający Strefę w wykupionym czasie zobowiązany jest do umożliwienia obsłudze skontrolowania, czy nie przewozi lub nie wynosi ryb złowionych w czasie pobytu w Strefie, a które nie zostały rozliczone.
 6. W razie uiszczenia przez gościa opłaty określonej w cenniku gość będzie uprawniony do dojazdu i pozostawienia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego na wynajętym stanowisku. Uprawnienie to nie przysługuje w razie korzystania ze stanowisk od S1 do S19 oraz S30.
 7. Goście, którzy korzystają z Łowiska w powiązaniu z wynajmem Domku zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących pozostawiania samochodów na terenie obiektu zgodnie z regulaminem Strefy Domki.
 8. Każdorazowo o możliwości wjazdu pojazdu mechanicznego na wykupione przez gościa stanowisko decyduje właściciel lub obsługa. Właściciel lub obsługa uprawnieni są do odmowy gościowi wjazdu pojazdem mechanicznym na wykupione stanowisko, jeżeli warunki atmosferyczne lub inne okoliczności powodują, że byłoby to niebezpieczne lub wiązałoby z daleko idącymi trudnościami.
 9. Na każde ze stanowisk może wjechać więcej niż jeden pojazd. Od każdego pojazdu konieczne będzie uiszczenie opłaty dodatkowej określonej w cenniku.
 10. Poruszanie się samochodem lub innym pojazdem mechanicznym po terenie Łowiska jest zabronione za wyjątkiem okoliczności określonych w niniejszym paragrafie.
 11. Pojazdy mechaniczne pozostawione na stanowiskach nie mogą utrudniać komunikacji po terenie Strefy lub w inny sposób utrudniać korzystania z infrastruktury Strefy.
 12. Gość korzystający z Łowiska, który nie uiścił dodatkowej opłaty, uprawniony jest do wjazdu samochodem lub innym pojazdem mechanicznym na teren wewnętrzny wyłącznie w celu zaparkowania pojazdu na parkingu przy Strefie Domki lub dojazdu do stanowiska w celu rozładunku/załadunku sprzętu i ekwipunku (dot. wyłącznie stanowisk S20-S30). Rozładunek/załadunek sprzętu i ekwipunku powinien zostać dokonany bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w czasie 15 min. Po rozładunku/załadunku sprzętu i ekwipunku samochód lub inny pojazd mechaniczny powinien zostać niezwłocznie przestawiony na parking.
 13. Goście, którzy wykupili pobyt na stanowiskach S1-S19 nie są uprawnieni do dojazdu na stanowiska samochodami. Transport ekwipunku na stanowisko jest możliwy przy pomocy wózka transportowego dostępnego przy kasie Łowiska (dla korzystających z parkingu zewnętrznego) oraz na parkingu przy Strefie Domki (dla korzystających z parkingu wewnętrznego).
 14. Pozostawienie pojazdu na terenie Łowiska poza parkingiem lub poza stanowiskiem w razie wykupienia takiej usługi, skutkować będzie naliczeniem opłaty określonej w cenniku.
 15. Na podstawie indywidualnego ustalenia z właścicielem lub obsługą gość uprawniony będzie, po dokonaniu opłaty wskazanej w cenniku, do pozostawienia na wynajętym stanowisku kampera lub samochodu z przyczepą. Uprawnienie to dotyczyć będzie wyłącznie wybranych stanowisk, wskazanych każdorazowo przez właściciela lub obsługę.

§ 20

Cennik kar

 1. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia Gościowi opłaty dodatkowej w następujących okolicznościach i wysokościach:
  1. zgubienie lub uszkodzenie karty magnetycznej – 50,00 zł
  2. zgubienie/zniszczenie/niezwrócenie karty parkingowej – 50,00 zł
  3. korzystanie z grilla/rusztu poza miejscem do tego przeznaczonym – 300,00 zł za każdy przypadek
  4. rozpalanie ogniska na terenie Strefy – 500,00 zł za każdy przypadek
  5. pozostawienie lub korzystanie z pojazdu mechanicznego poza miejscami do tego przeznaczonymi – 100,00 zł za każdy przypadek
  6. przekroczenie czasu wynajmu stanowiska poza okres ściśle ustalony w Regulaminie wiąże się z naliczeniem opłaty za analogiczny okres wynajmu bez prawa pozostania w Strefie
  7. załatwianie potrzeb fizjologicznych na terenie Strefy w miejscach innych niż toalety – 200,00 zł za każdy przypadek
  8. naruszenie ciszy nocnej – od 200,00 zł do 500 zł za każdy przypadek (wg oceny pracownika nakładającego karę); w przypadku nieskuteczności i dalszego zakłócania porządku, na gościa nakładana jest kara w wysokości dwukrotności pierwszej kwoty; trzecie upomnienie w przypadku niezastosowania się do zasad obowiązujących w zakresie czasie ciszy nocnej na gościa nakładana jest kara porządkowa w wysokości jak podczas pierwszego upomnienia, a równocześnie obsługa ma prawo usunąć takiego gościa z obiektu bez prawa do zwrotu już poniesionych kosztów np. z tytułu wcześniejszej rezerwacji
  9. nieprzywrócenie stanowiska do stanu z chwili jego objęcia po zakończeniu okresu najmu (w tym nieuprzątnięcie śmieci i nieuprzątnięcie nieczystości po zwierzęciu) – 100,00 zł
  10. zakłócanie pobytu przez zwierzę lub wprowadzenie zwierzęcia na teren Plaży – 150,00 zł za każdy przypadek
  11. wprowadzenie na teren Strefy osoby bez dokonania za nią opłaty – 300,00 zł za każdy przypadek
  12. spożywanie alkoholi niedozwolonych w Regulaminie – 100,00 zł za każdy przypadek
  13. zabicie ryby o wadze przekraczającej 3 kg – 600,00 zł/kg zabitej ryby
  14. próba kradzieży ryby z łowiska bez względu na jej wagę i rozmiar – 600,00 zł/kg ryby
  15. zabicie szczupaka lub sandacza o długości nieprzekraczającej 50 cm lub w okresie ochronnym – 300,00 zł/kg zabitej ryby
  16. przetrzymywanie w siatce ryby o wadze powyżej 3 kg – 300,00 zł/kg ryby
  17. stosowanie siłowego zacinania i holu ryby – 100,00 zł za każdy przypadek
  18. stosowanie plecionek na szpuli – 100,00 zł za każdy przypadek
  19. stosowanie żyłki głównej o grubości mniejszej niż 0,30 mm – 100,00 zł za każdy przypadek
  20. niestosowanie kołyski karpiowej – 100,00 zł za każdy przypadek
 2. Każdy przypadek naruszenia regulaminu i zasad obowiązujących na Łowisku może skutkować wyproszeniem Gościa z Łowiska, a jednocześnie nałożeniem na niego kary za określone wykroczenie. Uiszczenie opłaty z tytułu kary nie uprawnia do dalszego pobytu lub wędkowania z naruszeniem regulaminu. Decyzję o nałożeniu kary i wyproszeniu Gości z terenu Łowiska zawsze podejmuje obsługa Strefy Łowisko lub inni przedstawiciele Właściciela, np. służby porządkowe.

§ 21

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 2. Zakres zastosowania niniejszego Regulaminu może podlegać okresowej, tymczasowej modyfikacji w przypadku ustanowienia Regulaminu tymczasowego. Zapisy regulaminów tymczasowych każdorazowo określać będą wpływ ich postanowień na obowiązywanie niniejszego Regulaminu. Regulaminy tymczasowe publikowane będą na stronie internetowej kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefie Łowisko.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy według przepisów prawa.
 4. Właściciel uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje dot. zmiany treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefie Łowisko. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na ww. stronie internetowej, w miejscu łatwo dostępnym gościom, a także pozostaje do wglądu u obsługi Strefy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ