Poznaj zasady

REGULAMIN STREFY RESTAURACJA I STREFY DOLNY POKŁAD

Na potrzeby obowiązywania niniejszego Regulaminu, określa się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – Regulamin Strefy Restauracja i Strefy Dolny Pokład;
 2. Regulamin tymczasowy – regulamin ustanawiany na określony czas, modyfikujący postanowienia niniejszego Regulaminu, ustanawiany w związku z organizacją na terenie Strefy Restauracja i Strefy Dolny Pokład imprez, wydarzeń lub innego rodzaju atrakcji;
 3. Strefa Restauracja i Strefa Dolny Pokład – obszar obiektu Kuter Port, w skład którego wchodzi Restauracja z tarasem wraz z salami Górny Pokład i Dolny Pokład, sala główna na poziomie „0”, plaża widokowa, plac zabaw, molo, toalety, stanowiska gastronomiczne oraz parking, zwane dalej: „Strefa”;
 4. Restauracja, Restauracja Kuter Port – pod tym pojęciem rozumie się restaurację położoną w Strefie Restauracja, w skład której wchodzi sala Górny Pokład, sala restauracyjna oraz Taras:
  • – Dolny Pokład – sala znajdująca się w dolnej części budynku Restauracji (poziom -1), stanowiąca odrębną Strefę Dolny Pokład;
  • – Sala restauracyjna – główna sala budynku Restauracji (poziom 0);
  • – Górny Pokład – sala znajdująca się w górnej części budynku Restauracji (poziom +1);
  • – Taras – zewnętrzna część budynku Restauracji, położona nad częścią sali Dolny Pokład;
 5. Gość, Klient – osoba korzystająca z oferty Strefy lub przebywająca na jej terenie;
 6. Menadżer – osoba uprawniona do sprawowania bieżącej opieki nad Restauracją oraz salą Dolny Pokład, podejmująca decyzję dot. jej bieżącego funkcjonowania;
 7. Obsługa, Pracownicy – rozumie się osoby pracujące w Strefach lub wykonujące czynności służbowe na zlecenie Właściciela, a także wykonujące inne czynności związane z funkcjonowaniem Strefy;
 8. Właściciel – podmiot prowadzący Strefy, zarządzający Restauracją i salą Dolny Pokład;
 9. Wydarzenia, Wydarzenie – m.in. impreza okolicznościowa, konferencja, bal, przyjęcie, zorganizowane spotkanie towarzyskie lub inne zdarzenie społeczno-kulturalne możliwe do zrealizowania na sali Dolny Pokład lub w innym miejscu Restauracji;
 10. Stanowiska gastronomiczne – znajdujące się w Strefach wolnostojące stoiska, w których prowadzona jest sprzedaż m.in. przekąsek, napojów oraz innych produktów spożywczych;
 11. Obiekt Kuter Port – obiekt położony w Marszowicach 247, 32-420 Gdów, składający się z Kąpieliska wraz ze strefą rekreacyjną, Strefy Plaża, Strefy Domków, Strefy Łowiska, Strefy Kemping oraz Strefy Restauracja i Strefy Dolny Pokład.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podmiotem prowadzącym Strefę Restauracja i Strefę Dolny Pokład jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6831964637, REGON: 122888790.

§ 2

Każdy Gość korzystający ze Stref zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Stref oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Teren Stref jest terenem prywatnym.

RESTAURACJA

§ 3

 1. Restauracja jest czynna od niedzieli do czwartku w godzinach od 11:00 do 22:00, a w dniach od piątku do soboty w godzinach od 11:00 do 24:00.
 2. Goście uprawnieni są do przebywania na terenie Restauracji jedynie w godzinach jej otwarcia.
 3. Zapis ust. 2 nie dotyczy Gości przebywających na terenie sali Dolny Pokład, w oparciu o odrębną umowę zawartą z Właścicielem.
 4. Goście uprawnieni są do korzystania z pozostałej części Strefy, poza godzinami otwarcia Restauracji, zgodnie z dostępnością Strefy, nie dłużej jednak niż do godziny 24:00.

§ 4

 1. Goście korzystający ze Strefy uprawnieni są do korzystania z pozostałych Stref jedynie w sposób zgodny z Regulaminami, po zakupie biletów wstępu. Zabronione jest przechodzenie Gości pomiędzy Strefami w sposób polegający na ominięciu istniejących zabezpieczeń lub w inny sposób zmierzający do nieuprawnionego wstępu na teren poszczególnych Stref.
 2. Goście, którzy będą przemieszczać się pomiędzy Strefami w sposób nieuprawniony, z ominięciem istniejących zabezpieczeń, obciążeni zostaną opłatą dodatkową, określoną w cenniku, a także mogą zostać wyproszeni ze Strefy.
 3. Na terenie Strefy obowiązuje bezwzględny zakaz plażowania, kąpieli oraz wędkowania. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do przebywania w kompletnym stroju. Nie jest dopuszczalne korzystanie ze Strefy, w tym w szczególności z Restauracji, w strojach kąpielowych lub niepełnym ubiorze. Obsługa uprawniona będzie do zwracania uwagi Gościom niestosującym się do tego obowiązku, a w razie niezastosowania się, do wyproszenia Gości z terenu Strefy. Goście zobowiązani są do korzystania ze Strefy w sposób niezakłócający odpoczynku innym gościom. Na terenie Strefy obowiązuje zakaz wprowadzania do wody zwierząt.
 4. Goście korzystający ze Strefy zobowiązani są do zachowania czystości, w szczególności poprzez nieśmiecenie oraz korzystanie z koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie Strefy.
 5. Goście uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z toalet znajdujących się na terenie Strefy, z wyjątkiem toalet znajdujących się w Restauracji. Goście korzystający z Restauracji uprawnieni są do korzystania również z toalet znajdujących się w Restauracji. Toalety znajdujące się na terenie sali Dolny Pokład przeznaczone są wyłącznie dla Gości korzystających z tej sali. W czasie Wydarzeń organizowanych na terenie sali Dolny Pokład do korzystania z toalet znajdujących się na tej sali uprawnieni są wyłącznie uczestnicy Wydarzenia.
 6. Obsługa uprawniona jest do kontrolowania przestrzegania postanowień Regulaminu przez Gości oraz do bieżącego reagowania na jego naruszanie. Obsługa uprawniona jest do wypraszania Gości niestosujących się do postanowień Regulaminu oraz poleceń Obsługi.

§ 5

 1. Na terenie Strefy dopuszczalne jest spożywanie przez Gości jedzenia oraz picia zakupionych wyłącznie na terenie Strefy lub zapewnionych przez Restaurację. Nie dotyczy to imprez organizowanych na terenie sali Dolny Pokład, po uprzednim ustaleniu z Właścicielem. Nie jest dopuszczalne wnoszenie przez Gości na teren Strefy jedzenia oraz napojów zakupionych poza obiektem Kuter Port, jak i zamawianie na teren Strefy posiłków z dostawą z innych podmiotów.
 2. Spożywanie przez Gości jedzenia oraz picia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Miejsca przeznaczone do spożywania przez Gości jedzenia oraz picia znajdują się na sali restauracyjnej, Sali Górny Pokład, tarasie, a także na terenie sali Dolny Pokład, w razie jej udostępnienia. Ponadto Goście korzystający ze stanowisk gastronomicznych uprawnieni są do spożywania zakupionego tam jedzenia oraz napojów na terenie całej Strefy, w sposób dostosowany do miejsca i nieutrudniający korzystania ze Strefy innym Gościom oraz pracownikom. Obsługa uprawniona jest do zwracania uwagi Gościom, którzy utrudniają funkcjonowanie Strefy lub korzystanie ze Strefy innym Gościom.
 3. Zabrania się na całym terenie Strefy spożywania alkoholu wniesionego przez Gości. Nie dotyczy to alkoholu zakupionego w Restauracji. Goście, którzy zakupili alkohol w Restauracji, uprawnieni są do spożywania go na terenie Strefy.
 4. Goście niestosujący się do powyższych regulacji, po udzieleniu upomnienia przez Obsługę, podlegać będą wyproszeniu z terenu Strefy.

§ 6

 1. Goście korzystający z usług Restauracji zobowiązani są do zachowania się zgodnie z przyjętymi obyczajami i kulturą osobistą. Gość, pod opieką którego znajdują się osoby małoletnie, zobowiązany jest do zapewnienia im należytej, stałej opieki. Szczególna ostrożność w zakresie opieki nad osobami małoletnimi powinna zostać zachowana zwłaszcza na terenie otaczającym Restaurację i salę Dolny Pokład.
 2. Gość lub osoby małoletnie znajdujące się pod jego opieką, w szczególności zakłócający spokój, utrudniający korzystanie z usług Restauracji innym Gościom lub Obsłudze, lub utrudniający funkcjonowanie Restauracji, po upomnieniu przez Obsługę mogą zostać wyproszone z terenu Restauracji.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Restauracji Gościom, którzy wskutek zachowania swojego lub osób znajdujących się pod ich opieką, zostali uprzednio wyproszeni z terenu Restauracji.
 4. Nie jest dopuszczalne wprowadzanie na teren Restauracji zwierząt, z wyjątkiem zwierząt-przewodników dla osób wymagających korzystania z takiej pomocy. Nie dotyczy to małych psów, na pobyt których na terenie Restauracji Obsługa wyraziła zgodę. W razie, gdyby zwierzę zakłócało spokój lub w inny sposób utrudniało korzystanie z Restauracji innym Gościom lub Obsłudze, Obsługa uprawniona będzie do wyproszenia Gości opiekujących się zwierzęciem z terenu Restauracji.
 5. Goście, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, uprawnieni są do wprowadzenia zwierząt na teren Strefy. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do wody. Goście wprowadzający na teren Strefy zwierzęta zobowiązani są do sprawowania nad nimi bieżącej opieki oraz sprzątania, w szczególności odchodów zwierząt.

§ 7

 1. Na terenie Strefy Restauracja i Strefy Dolny Pokład, z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego przeznaczonych, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz korzystania z e-papierosów i innych analogicznych urządzeń.
 2. Na terenie Restauracji i sali Dolny Pokład obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu i napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz osobom nietrzeźwym.

§ 8

 1. Goście odpowiedzialni są, według zasad ogólnych, za wszelkie straty lub zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy osób, za które odpowiadają, na całym terenie Strefy. Analogicznie, Goście odpowiadają za wszelkie straty lub zniszczenia wywołane przez zwierzęta znajdujące się pod opieką Gości.
 2. Na terenie Restauracji decydujący głos należy do Menadżera. Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące pracy Obsługi należy zgłosić bezpośrednio Menadżerowi. Zastrzeżenia dotyczące pracy Menadżera należy zgłosić bezpośrednio Właścicielowi. Na terenie Stref funkcjonują również wyspecjalizowane służby porządkowe, tj. ochrona oraz ratownicy, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie Strefy. Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych.
 3. Na pozostałym terenie Stref, poza Restauracją i salą Dolny Pokład, decydujący głos dot. jej funkcjonowania należy do Obsługi Strefy. Zastrzeżenia dotyczące prac Obsługi należy zgłosić bezpośrednio Właścicielowi.
 4. Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wskazań ze strony Obsługi, dotyczących w szczególności przebywania w Strefie oraz na terenie Restauracji, oraz korzystania z infrastruktury.
 5. Reklamacje dot. zamówionych posiłków należy zgłaszać jedynie w czasie spożywania posiłku. Reklamacje zgłaszane po spożyciu posiłku nie będą uwzględniane. Reklamacja dot. zamówionych posiłków nie dotyczy zamówień na wynos po ich odbiorze przez Klienta.
 6. Za rzeczy porzucone i zagubione na terenie Stref przez Gości Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9

 1. Goście korzystający ze Stref uprawnieni są do korzystania z parkingów znajdujących się przy wjeździe do Strefy. Parkowanie pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone jest zabronione. W szczególności zabronione jest parkowanie pojazdów na trawnikach, chodnikach i innych elementach infrastruktury do tego nieprzeznaczonych. W razie braku wolnych miejsc parkingowych Goście uprawnieni są do korzystania z pozostałych parkingów znajdujących się przy obiekcie Kuter Port, w miarę wolnych miejsc, w szczególności przy Kąpielisku. Niniejszy ustęp dotyczy odpowiednio motocykli oraz innych jednośladowych pojazdów silnikowych. Udostępniony parking jest parkingiem bezpłatnym i niestrzeżonym. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.
 2. Na parkingach znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, przeznaczone dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do ich zajmowania.
 3. Goście poruszający się na rowerach uprawnieni są do pozostawienia rowerów bądź na parkingu, bądź na trawniku obok parkingu w sposób, który nie utrudni korzystania z chodnika lub innych elementów infrastruktury ani też nie doprowadzi do jej uszkodzenia lub zniszczenia. Na terenie Stref zabronione jest poruszanie się rowerami. Zapis niniejszego ustępu dot. odpowiednio hulajnóg oraz innych jednośladowych pojazdów elektrycznych.
 4. Goście będący uczestnikami Wydarzeń odbywających się na terenie Sali Dolny Pokład zobowiązani są do korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych, w myśl niniejszego paragrafu. Jeżeli w ramach Wydarzenia, Gościom udostępniona zostanie Karta Parkingowa Dolny Pokład, Goście uprawnieni będą do korzystania z miejsc wyznaczonych przez Menadżera Restauracji i zarezerwowanych w związku z Wydarzeniem, w miarę ich dostępności. Liczba miejsc zarezerwowanych w związku z Wydarzeniem może być mniejsza od liczby Gości biorących udział w Wydarzeniu.

SALA DOLNY POKŁAD

§ 10

 1. Goście korzystający z terenu Restauracji nie są uprawnieni do korzystania z sali Dolny Pokład, chyba że zostanie ona udostępniona przez Obsługę Restauracji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sala Dolny Pokład przeznaczona jest w szczególności do organizowania imprez okolicznościowych, balów, konferencji lub innych wydarzeń społeczno-kulturalnych.
 3. W czasie trwania Wydarzenia sala Dolny Pokład stanowi teren zamknięty, w którym przebywać mogą wyłącznie uczestnicy Wydarzenia. W czasie trwania Wydarzenia pozostali Goście Strefy nie są uprawnieni do wstępu na teren Dolnego Pokładu ani do korzystania ze znajdującej się na Dolnym Pokładzie infrastruktury i wyposażenia (w szczególności toalet), a także zobowiązani są do powstrzymania się od przeszkadzania lub innego rodzaju utrudniania przebiegu Wydarzenia. Goście Strefy niestosujący się do tych obowiązków mogą zostać wyproszeni przez Obsługę po uprzednim upomnieniu. Ograniczenia te dotyczą również wydzielonego terenu znajdującego się przed salą Dolny Pokład, stanowiącego jej część oraz znajdującej się na niej infrastruktury.
 4. W celu zorganizowania Wydarzenia określonego w ust. 2 osoba zainteresowana zobligowana jest do skontaktowania się bezpośrednio z Właścicielem lub Obsługą w celu uzyskania informacji o możliwości i warunkach rezerwacji lub skorzystania ze znajdującego się na stronie internetowej https://kuterport.pl/dolny-poklad/ formularza kontaktowego lub telefonicznie.
 5. W czasie trwania wydarzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu jego uczestnicy uprawnieni są do korzystania z sali Dolny Pokład również poza godzinami otwarcia Restauracji, zgodnie z postanowieniami umowy. Goście uczestniczący w Wydarzeniu organizowanym na sali Dolny Pokład nie mogą w żaden sposób przeszkadzać lub utrudniać innym Gościom przebywającym na terenie Strefy korzystania ze Strefy. Goście Wydarzenia niestosujący się do tych obowiązków mogą zostać wyproszeni przez Obsługę po uprzednim upomnieniu.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu Wydarzenia organizowanego na sali Dolny Pokład w związku z obowiązującymi w dniu Wydarzenia ograniczeniami dotyczącymi zwalczania i przeciwdziałania COVID-19. W razie potrzeby o wszelkich ograniczeniach w organizacji Wydarzenia Właściciel informował będzie indywidualnie każdego z organizatorów Wydarzenia. Zmiana, ograniczenie lub odmowa realizacji Wydarzenia z przyczyn określonych w niniejszym ustępie, tj. związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Właściciela.
 7. Organizatorzy wydarzenia na terenie sali Dolny Pokład uprawnieni są, za zgodą Właściciela, do przystrojenia sali osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Za zgodą Właściciela dopuszczalne jest zapewnienie, na czas trwania wydarzenia, jedzenia oraz napojów pochodzących z innego źródła niż Restauracja Kuter Port. W razie skorzystania z takiej możliwości dostawca jedzenia oraz napojów powinien przedstawić wszelkie zgody, certyfikaty i pozwolenia potwierdzające, że jedzenie oraz napoje dostarczane na teren sali Dolny Pokład spełniają wszelkie normy higieniczne oraz sanitarno-epidemiologiczne.

ZBIORNIK WODNY I PLAŻA WIDOKOWA

§ 11

 1. Zbiornik wodny znajdujący się przy budynku Restauracji nie podlega udostępnieniu na potrzeby Gości. Goście uprawnieni są do korzystania z plaży widokowej oraz molo.
 2. Zbiornik wodny nie jest kąpieliskiem. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Zabrania się zabaw oraz innych aktywności powodujących ryzyko wpadnięcia do zbiornika wodnego. Zbiornik wodny jest odpowiednio oznakowany. Zabrania się plażowania, wchodzenia do wody, wędkowania poza wyznaczonym miejscem, wprowadzania do wody zwierząt oraz piknikowania na terenie plaży widokowej.
 3. Zakazuje się śmiecenia oraz pozostawiania resztek potraw na terenie przylegającym do zbiornika wodnego. Zakazuje się zaśmiecania zbiornika wodnego.
 4. Przy zbiorniku wodnym nie powinny przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub w stanie po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających.
 5. Poruszając się w pobliżu zbiornika wodnego należy zachować szczególną ostrożność ze względu na nieuregulowane brzegi oraz głębokość zbiornika. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie mogą przebywać przy zbiorniku wodnym wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich i pod ich nadzorem. Opiekunowie dzieci zobowiązani są do sprawowania ciągłego nadzoru nad dziećmi, przebywając w pobliżu zbiornika wodnego.
 6. Ze względu na udostępnienie części zbiornika wodnego na cele wędkarskie, Goście zobligowani są do nieprzeszkadzania innym korzystającym ze zbiornika wodnego w wędkowaniu lub innej związanej z tym aktywności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 2. Zakres zastosowania niniejszego Regulaminu może podlegać okresowej, tymczasowej modyfikacji w przypadku ustanowienia Regulaminu tymczasowego. Zapisy regulaminów tymczasowych każdorazowo określać będą wpływ ich postanowień na obowiązywanie niniejszego Regulaminu. Regulaminy tymczasowe publikowane będą na stronie internetowej https://kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefom Restauracja i Dolny Pokład.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy według przepisów prawa.
 4. Właściciel uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje dot. zmiany treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej https://kuterport.pl na podstronach dedykowanych Strefom Restauracja o Dolny Pokład. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na ww. stronie internetowej, w miejscu łatwo dostępnym Gościom, a także pozostaje do wglądu u menadżera Restauracji.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ