Skip to main content

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, przypadającego 8 marca mamy dla Was konkurs, w którym można wygrać słodki deser.

Wystarczy pod konkursowym postem na www.facebook.com/kuterport.nieznanowice w komentarzu umieścić własne, autorskie, oryginalne życzenia dla swojej kobiety w dowolnie wybranej formie (np. tekst, zdjęcie, grafika, filmik).

Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych wpisów, a z ich autorami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej.

Na przesyłanie życzeń macie czas do końca dnia 8 marca. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w terminie do końca dnia 10 marca 2021 r.

Uwolnijcie więc wodze swojej fantazji i zaskoczcie swoje Wybranki wyjątkowymi życzeniami, a potem odbierzcie nagrodę w postaci deseru wybranego z menu Restauracji Kuter Port dostępnego na wynos www.kuterport.pl/restauracja/menu-na-wynos/

Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o regulamin konkursu „8 słodkości na 8 marca od Kuter Port”.

Regulamin konkursu „8 słodkości na 8 marca od Kuter Portu”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin konkursu pn. „8 słodkości na 8 marca od Kuter Portu”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki oraz zasady konkursu „8 słodkości na 8 marca od Kuter Portu”, zwanego dalej konkursem.

2. W konkursie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Uczestnicy muszą posiadać osobisty profil na portalu społecznościowym Facebook. Dane profilu na portalu społecznościowym Facebook muszą umożliwiać nawiązanie kontaktu z jego właścicielem.

4. Organizatorem konkursu jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6831964637, zwana dalej organizatorem.

5. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

6. Przedmiotem konkursu jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym wpisu będącego życzeniami dla wybranej kobiety z okazji Dnia Kobiet obchodzonego 8 marca.

§ 2

1. Konkurs trwa od dnia 04.03.2021 r. do końca dnia 08.03.2021 r. włącznie.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Forma życzeń i ich zawartość jest dowolna (może to być np. tekst, zdjęcie, grafika, filmik) z zastrzeżeniem, że akceptowalne są tylko kulturalne wpisy (wpisy postrzegane jako obraźliwe będą usuwane).

4. Zgłoszenie życzeń do konkursu następuje poprzez umieszczenie życzeń w komentarzu do posta, w którym ogłaszany jest konkurs. W konkursie wezmą udział wyłącznie wpisy spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie. Wpisy zamieszczone poza okresem trwania konkursu nie będą uwzględniane.

5. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie jeden wpis.

6. Wpisy muszą być wykonane samodzielnie i stanowić własność uczestnika, muszą być wpisami autorskimi.

§ 3

1. Wpisy, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, nie będą brać udziału w konkursie.

2. Organizatorowi przysługuje prawo zdyskwalifikowania i pominięcia prac konkursowych, które naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Wpisy nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich.

§ 4

1. Organizator konkursu powołuje Jury w składzie trzyosobowym. Jury wyłonione będzie spośród pracowników organizatora. Zadaniem Jury będzie ocena wpisów zgłoszonych do konkursu oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

2. Jury dokona oceny wpisów zgłoszonych do konkursu, spełniających jego warunki. Kryteriami oceny wpisów konkursowych będą: zachowanie tematu konkursu, estetyka wpisu, kreatywność i oryginalność. Ocena pracy ma charakter subiektywny.

3. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega zmianie. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w terminie do 10.03.2021 r. na profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/kuterport.nieznanowice.

§ 5

1. Organizator przewiduje następujące równorzędne nagrody: 8 deserów za 8 wygrywających wpisów (jeden deser za jeden wpis) z zastrzeżeniem, że liczba przyznanych nagród może być mniejsza, jeśli wpisy nie będą spełniały ww. kryteriów. W ramach nagrody do wyboru są desery dostępne w ofercie Restauracji Kuter Port na wynos – znajdującej się na stronie https://kuterport.pl/restauracja/menu-na-wynos/

2. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę ani na innego rodzaju świadczenia pieniężne.

3. Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu jego wyników, organizator skontaktuje się z uczestnikami, którym przyznano nagrody za pośrednictwem portalu Facebook – powiadomienie zostanie wysłane w wiadomości prywatnej. Niemożność nawiązania kontaktu z laureatem konkursu w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników powoduje, że przyznana mu Nagroda przepada.

4. Termin odbioru nagrody zostanie z każdym ustalony indywidualnie. Nagrody będą dostępne do odbioru w Restauracji Kuter Port.

§ 6

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem wpisu konkursowego i przysługują mu autorskie prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

2. W razie skierowania jakichkolwiek roszczeń do organizatora w związku z wykorzystaniem wpisu konkursowego, którego uczestnik nie jest autorem, uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności w celu zwolnienia organizatora z odpowiedzialności.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6831964637, e-mail: marketing@kuterport.pl, tel. +48 12 385 85 55.

2. W sprawach związanych z danymi uczestnika należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane, które umożliwią mu kontakt z uczestnikiem w ramach danych udostępnionych przez niego za pośrednictwem portalu Facebook.

4. Przekazanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród. Brak podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie lub przyznania nagrody.

5. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

9. Stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 uczestnik jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe uczestnika dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

§ 8

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz w jego siedzibie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator ma prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn. O odwołaniu konkursu i przyczynach takiej decyzji organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem https://kuterport.pl/ oraz na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice. Odwołanie konkursu z ważnych przyczyn nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.03.2021 r.

5. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu powinny być stwierdzone pismem. O zmianach Regulaminu organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem https://kuterport.pl/ oraz na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpoznawane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę organizatora.

7. Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi organizator.


Close Menu