Poznaj zasady

REGULAMIN - MUZYCZNE POWITANIE LATA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem imprezy „Muzyczne Powitanie Lata” („Impreza„) jest FHU Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (dalej: „Organizator„).
2. Impreza odbywa się w dniu 29.06.2024 r., na terenie Strefy Plaża wchodzącej w skład ośrodka Kuter Port Nieznanowice (dalej „Teren Imprezy”). Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy, miejsce imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy znajduję się na stronie https://kuterport.pl/muzyczne-powitanie-lata-2024/. Na terenie Plaży Kuter Port obowiązuje również regulamin samej Strefy Plaża, a jego zapisy pozostają obowiązujące. W czasie trwania Imprezy (po godz. 18:00) na terenie całego Kuter Portu obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i wchodzenia do zbiorników wodnych i akwenów. Złamanie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem Uczestnika z terenu Imprezy bez prawa do powrotu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na złe warunki pogodowe. O wszystkich decyzjach Organizator poinformuje na stronie www.kuterport.pl
4. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie.
5. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
6. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.
7. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego Biletu (dalej łącznie jako „Bilety”, a każdy z osobna jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

8. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z Terenu Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas Imprezy:
a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-wideo lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1 m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
e) żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;
f) zwierząt.

BEZPIECZEŃSTWO

10. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w pkt. 11 Regulaminu.
11. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Imprezy przez cały czas jej trwania, do czego może powołać następujące organy:
a) Kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy;
b) Służba informacyjna – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora;
c) Służba porządkowa – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora
12. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 7 lub 8 Regulaminu;
d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
13. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w pkt 12 podpunkt lit. d powyżej, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
14. Czynności, o których mowa w pkt. 12 oraz 13 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
15. Zgodnie z Ustawą, Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na Imprezę:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
i. zakazujące wstępu na imprezę masową:
ii. zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny (w rozumieniu Ustawy);
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy (w rozumieniu Ustawy);
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 12 ppkt a) – c) Regulaminu;
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu;
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
h) osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie;
i) osobie, co do której zachodzi podejrzenie, iż używa nieprawdziwego, skopiowanego, fałszywego biletu;
j) osobie, która weszła na teren Imprezy bez posiadania Biletu, innym wejściem lub w czasie przygotowań do Imprezy;
k) osobie, która korzysta z biletu niezgodnie z jego przeznaczeniem i opisem;
2) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem obiektu – Terenu Imprezy;
3) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ppkt 1) lit. a) do l) powyżej.
16. Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.
17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
18. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:
a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;`
b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej;
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
d) unikać wywoływania paniki;
e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY

19. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik może okazać go w formie elektronicznej lub samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.
20. Przy wejściu na Teren Imprezy każdemu Uczestnikowi, który posiada Bilet w wersji wydrukowanej, zostaje pozostawiona papierowa wersja Biletu. Osoby posiadające Bilety w wersji elektronicznej np. w telefonach komórkowych po sprawdzeniu biletu i jego weryfikacji z wykorzystaniem czytników i skanerów kodów zobowiązane są do zachowania Biletów na cały czas trwania Imprezy. Jeśli osoba, która dysponuje biletem uprawniającym ją do wejścia do strefy koncertowej, otrzyma opaskę, która jest jej nakładana na rękę (nadgarstek), tak aby była widoczna do okazania pracownikom kontrolującym wejścia. Osoby nieposiadające opasek, nie mogą przebywać na terenie strefy koncertowej.
Bilet uprawnia wyłącznie do 1-krotnego przekroczenia bram na Imprezę i każdy, kto z niego korzysta w wersji papierowej lub elektronicznej, a opuści teren Imprezy w czasie jej trwania, traci prawo ponownego wejścia.
Na Imprezę można również wejść na podstawie specjalnego zaproszenia, które wyprodukował i na swoje potrzeby dystrybuuje Organizator. Osoby posiadające takie zaproszenia zgłaszają się do specjalnej bramy wejściowej z odpowiednim oznakowaniem i tam wymieniają zaproszenie na opaskę, którą należy mieć założoną na nadgarstku w widoczny sposób. Opaska taka działa jak Bilet i umożliwia wstęp na teren Imprezy. Zachowanie nienaruszonej, niezerwanej i nienoszącej śladów świadczących o próbie ściągania opaski jest konieczne w czasie trwania całej Imprezy. Osoby, które zgubią lub zniszczą opaskę, mogą zostać wyproszone z terenu Imprezy przez odpowiednie służby.
21. Opaska upoważnia Uczestnika do jednokrotnego wejścia na Teren Imprezy.
22. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy, wiek oraz adres zamieszkania osoby.
23. Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy wyłącznie jedną i tę samą osobę, z zastrzeżeniem pkt 36 Regulaminu. Z opaski wydanej na podstawie zaproszenia może korzystać tylko jedna i ta sama osoba. Zabronione jest odstępowanie biletu lub opaski innym osobom. Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jego ważności, której skutki określa Regulamin w pkt 24 oraz 26 Regulaminu poniżej.
24. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski na Terenie Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służby informacyjnej Organizatora wraz z papierowym zaproszeniem oraz/lub uszkodzoną opaską, w celu wymiany opaski na nową i zapięcia jej na nadgarstku Uczestnika pod rygorem konieczności opuszczenia Terenu Imprezy zgodnie z pkt 26 Regulaminu, jeżeli uszkodzenie lub brak zapiętego na nadgarstku opaski zostanie stwierdzone przez Organizatora na Terenie Imprezy.
25. Wszyscy Uczestnicy na Terenie Imprezy zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej lub elektronicznej części Biletu oraz/lub opaski, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na Teren Imprezy.
26. Stwierdzenie przez Organizatora na Terenie Imprezy u danego Uczestnika braku opaski lub posiadanie opaski zerwanej, lub uszkodzonej, lub posiadanie przez Uczestnika opaski nie zapiętej na nadgarstku, uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy przez Uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na Terenie Imprezy również ponownego powrotu.
27. Wejście na teren imprezy możliwe jest zgodne z wersją zakupionego biletu – odpowiednio od godz. 10:00 lub od 16:00.
28. Bilety dzielą się w zależności od zakresu uprawnień dostępu do określonych stref lub sektorów Terenu Imprezy (z tym, że każdy Bilet uprawnia do przebywania w strefach ogólnodostępnych). Podział Biletów w tym zakresie jest następujący:
a) normalny
b) ulgowy
c) VIP
d) Bilet wchodzący w skład Pakietu Domki lub Pakietu Kemping,
e) Bilet – zaproszenie.
29. Opaski wydawane są na podstawie następujących obowiązujących kategorii Biletów.
30. Bilety sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej:  https://kuterport.pl/muzyczne-powitanie-lata-2024/ jako bilety elektroniczne oraz w autoryzowanych punktach dystrybucji biletów, tzw. „bileteriach”, na podstawie oddzielnie podpisanych umów. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie zaś z §2 tego artykułu: „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
31. Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.
21. Dziecko w wieku od 0 do 3 roku życia jest zwolnione z obowiązku posiadania własnego Biletu (z wyłączeniem strefy VIP), ale przez cały czas Imprezy musi pozostawać pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet. Uczestnik małoletni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z pkt. 22. Opiekun wchodzący na teren Imprezy z osobą małoletnią oświadcza, iż bierze za nią całkowitą odpowiedzialność.
33. Uczestnik Imprezy w wieku od 3 do 13 roku życia bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu ulgowego, który jest sprzedawany za cenę określoną na www.kuterport.pl//muzyczne-powitanie-lata-2023/. Warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy i sektora co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy. Uczestnik małoletni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z pkt. 22. Opiekun jest zobowiązany do nadzoru i opieki nad Uczestnikiem małoletnim przez cały czas trwania Imprezy jak i po jej zakończeniu.
34. Uczestnik imprezy w wieku od 13 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu, jednakże pod warunkiem, iż znajduje się ona pod opieką osoby dorosłej, która bierze za niego pełną odpowiedzialność.
35. Wszyscy Uczestnicy strefy VIP oraz innych stref z ograniczonym dostępem, bez względu na wiek są zobowiązani do posiadania ważnej Opaski. Uczestnicy małoletni posiadający Opaskę uprawniający do wstępu do stref VIP lub innych Stref z ograniczonym dostępem powinni przebywać na Terenie Imprezy pod opieką osoby dorosłej posiadającej również Opaskę wstępu do tej samej strefy, co małoletni Uczestnik. Uczestnik małoletni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, co szczegółowo opisano w pkt. 22. Opiekun takiej osoby małoletniej bierze na siebie pełną odpowiedzialność za taką osobę i będzie sprawował nad nią właściwy nadzór opiekuńczy lub rodzicielski.
36. W następujących kategoriach Biletów określonych w pkt 28 Regulaminu: Normalny, VIP możliwe są Bilety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – takie osoby są uprawnione do zakupu biletu ulgowego. Osoby niemające statusu osoby niepełnosprawnej, a towarzyszące osobie z niepełnosprawnością, zobowiązane są do zakupu biletu normalnego.
37. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
38. Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.
39. W przypadku podjęcia decyzji przez Organizatora odnośnie do zmiany miejsca imprezy spowodowanej złymi warunkami pogodowymi bilety zachowują ważność niezależnie od zmiany miejsca lub terminu Imprezy. Bilety podlegają zwrotowi tylko w przypadku całkowitego odwołania imprezy lub przeniesienia na inny termin.
40. Wszyscy posiadacze Biletów zobowiązani są do opuszczenia terenu Kuter Port niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia wg harmonogramu przedstawionego przez Organizatora.
41. Osoby posiadające Opaski uprawnione są do pozostania po zakończeniu imprezy na terenie i udziału w tanecznej części wydarzenia bez dodatkowych opłat. Mogą oni brać udział w dalsze części Imprezy do godziny 02:00 rano lub do czasu, kiedy zakończenie ogłosi Organizator.
42. Uczestnicy Imprezy, którzy posiadają Opaski mają również dostęp do Specjalnie oznakowanej Strefy ViP/strefy namiotowej, gdzie mogą korzystać z przygotowanej infrastruktury i urządzeń, takich jak leżaki, stoliki itp.
43. Wszyscy Uczestnicy Imprezy, zarówno posiadający Bilety, jak i Opaski, zobowiązani są przestrzegania regulaminu Imprezy, jak i regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka, a także do stosowania się do poleceń i instrukcji służb porządkowych i informacyjnych.

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

44. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

45. Gadżety związane z Imprezą są sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży (na podstawie odrębnych umów).
46. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

REKLAMACJE

47. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: FHU Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, lub na adres e-mail: marketing@kuterport.pl. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

48. Organizator w zakresie określonym w treści art. 11 Ustawy jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
49. Niezależnie od postanowień pkt 43 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
50. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy, ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
51. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
52. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.kuterport.pl oraz w kasie plażowej obiektu Kuter Port.
53. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

Nieznanowice, dnia 08.03.2024 r.

Czytasz Kuter Port – myślisz:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WIĘCEJ

PRAWDZIWA RADOŚĆ

WIĘCEJ

ZAWSZE ŚWIEŻA RYBA

WIĘCEJ

EMOCJE

WIĘCEJ